Keresés a Bibliában

Bevezetés

Címzés és apostoli üdvözlet.

1 1Pál, aki nem embertől vagy ember által, hanem Jézus Krisztus s az őt holtából feltámasztó Atyaisten rendeléséből apostol, 2meg valamennyi velem lévő testvér, Galácia egyházainak. 3Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől. és az Úr Jézus Krisztustól, 4aki föláldozta magát bűneinkért, hogy kiragadjon minket a jelen világ gonoszságából Istenünk és Atyánk rendelése szerint. 5Övé legyen a dicsőség örökkön-örökké! Amen.

A levél írásának indítóoka.

6Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelmére meghívott titeket, ily gyorsan átpártoltatok egy más evangéliumhoz, 7holott nincsen más. Csak néhány ember akad, aki titeket megzavar és el akarja ferdíteni Krisztus evangéliumát. 8De ha akár mi, akár egy mennybéli angyal más evangéliumot hirdetne, mint amit mi hirdetünk: átkozott legyen! 9Amint korábban már megmondtuk, most megismételjük: ha valaki más evangéliumot hirdetne nektek, mint amit tőlünk kaptatok, átkozott legyen.

Az apostol evangéliumának isteni ereje

10Vajon az emberek kedvét keresem ezzel vagy az Istenét? Talán embereknek akarok tetszeni? Ha emberek tetszését keresném, nem volnék Krisztus szolgája.

Apostoli meghívása.

11Tudtotokra adom, testvérek, hogy az általam hirdetett evangélium nem embertől ered. 12Hiszen nem emberektől kaptam vagy tanultam, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából. 13Hallottátok ugye, hogyan viselkedtem egykor a zsidó vallásban: könyörtelenül üldöztem Isten egyházát és pusztulására törtem. 14A zsidó vallásosságban felülmúltam számos fajtámbéli kortársamat, mert szerfölött buzgólkodtam atyáim hagyománya érdekében. 15Ám úgy tetszett annak, aki már születésemtől kiválasztott s kegyelmével meghívott, 16hogy kinyilatkoztassa bennem Fiát, akit hirdetnem kell a pogányoknak. Attól fogva nem hallgattam testre és vérre, 17Jeruzsálembe sem mentem föl apostolelődeimhez, hanem Arábiába távoztam, majd ismét Damaszkuszba tértem vissza. 18Három év múlva aztán fölmentem Jeruzsálembe, hogy megismerkedjem Péterrel, s nála maradtam tizenöt napig. 19A többi apostolt nem láttam, csak Jakabot, az Úr testvérét. 20Amit itt írok, Isten előtt mondom, nem hazugság. 21Aztán Szíria és Kilíkia tartományba mentem. 22Júdea Krisztusban hívő egyházaiban személyesen ismeretlen voltam. 23Csak annyit hallottak felőlem: aki egykor üldözött minket, most hirdeti a hitet, amelynek előbb romlására tört. 24És magasztalták miattam az Istent.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Következő fejezet