Keresés a Bibliában

Krisztus eljövetelével megszűnik a törvény.

4 1Azt gondolom: amíg az örökös kiskorú, semmiben sem különbözik a rabszolgától, jóllehet mindennek ura. 2Gyámok és gondviselők alá van rendelve atyjától meghatározott ideig. 3Így mi is, amíg kiskorúak voltunk, a világ elemeinek szolgálatában álltunk. 4De amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született, s a törvény alattvalója lett. 5Ki kellett ugyanis váltania a törvény alá rendelteket, hogy a fogadott fiúságot elnyerjük. 6Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte Fiának Lelkét szívünkbe, aki ezt kiáltja: „Abba, Atya!” 7Tehát nem rabszolga többé, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten által örökös is.

Óvás a visszaeséstől.

8Annak idején még nem ismertétek Istent, s olyan isteneknek szolgáltatok, akik természetük szerint nem azok. 9Most azonban, amikor Istent megismertétek, sőt Isten is ismer titeket, hogyan térhettek vissza az erőtlen és nyomorúságos elemekhez, amelyeknek újból szolgálni akartok? 10Napokat és hónapokat, ünnepi időket és esztendőket tartotok meg gondosan. 11Aggódom miattatok, hogy talán hiába is fáradtam értetek. 12Kérlek titeket, testvérek: legyetek olyanok, mint én, mert én is olyanná lettem, mint ti. Semmivel sem bántottatok meg engem. 13Hiszen tudjátok, hogy először a test erőtlenségében hirdettem nektek az evangéliumot, 14s mekkora próbát kellett kiállnotok testi állapotom miatt. De ti mégsem vetettetek meg s nem utasítottátok vissza, hanem úgy fogadtatok, mint Isten angyalát, mint Krisztus Jézust. 15Hova tűnt a lelkesedéstek? Állítom, hogy ha módotokban lett volna, szemeteket vájtátok volna ki s adtátok volna nekem. 16Hát azzal lettem ellenségetekké, hogy igazat mondok nektek? 17Némelyek nem jó szándékkal buzgólkodnak köztetek, hanem el akarnak fordítani tőlem, hogy velük tartsatok. 18Jó, hogyha mindig lelkesedtek a jóért, s nemcsak akkor, mikor nálatok vagyok. 19Fiaim, a szülés fájdalmait szenvedem értetek újra, míg Krisztus ki nem alakul bennetek! 20Szeretnék most nálatok lenni és hangomon változtatni, mert aggódom miattatok.

A szolgaság és a szabadság fiai.

21Mondjátok csak, akik a törvény igájába kívánkoztok: nem értitek a törvényt? 22Az Írásban ugyanis úgy olvassuk, hogy Ábrahámnak két fia volt, egyik a szolgálótól, a másik a szabad asszonytól. 23Aki a szolgálótól való, test szerint született, aki pedig a szabadtól, az ígéret alapján. 24Ennek képletes értelme van. Ezek az asszonyok a két szövetséget jelentik. Az egyik Sína hegyéről való és szolgaságra szül: ez Hágár. 25Hágár ugyanis az Arábiában lévő Sína hegyét jelenti, s a mai Jeruzsálemnek felel meg, amely gyermekeivel együtt szolgaságban él. 26A szabad viszont a magasságbeli Jeruzsálemet jelenti: ez a mi anyánk. 27Hiszen meg van írva:
„Örvendj te magtalan, ki nem szülsz,
ujjongj és kiálts, ki fájdalmat nem ismersz,
mert több a gyermeke a magányosnak,
mint annak, akinek férje van.” 28Ti pedig, testvéreim, mint Izsák, az ígéret fiai vagytok. 29De mint akkor a test szerint született üldözte a lélek szerint valót, úgy van most is. 30Mit is mond az írás? „Űzd el a szolgálót és fiát, mert a szolgáló fia nem örököl a szabad asszony fiával.” 31Így tehát, testvérek, nem a szolgáló fiai vagyunk, hanem a szabad asszonyéi.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet