Keresés a Bibliában

Az apostol tanítása a megigazulásról

A megigazulás a hitből ered.

3 1Ti oktalan galaták! Ki igézett meg titeket, (hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak) titeket, akiknek szeme elé állítottuk a megfeszített Jézus Krisztust? 2Csak ezt akarom tőletek tudni: a törvény tettei által kaptátok a Lelket, vagy a hit elfogadása által? 3Annyira oktalanok vagytok, hogy amit lélekkel kezdtetek, most testben akarjátok bevégezni? 4Hiába éltétek át mindezt? Hátha csakugyan hiába! 5Aki tehát a Lelket adja nektek s csodákat művel köztetek, a törvény tettei alapján teszi, vagy a hit elfogadása által?

Ábrahám példája.

6Ugyanúgy áll a dolog mint Ábrahámmal: „Hitt Istennek s ez megigazulására szolgált.” 7Értsétek meg tehát, hogy aki hisz, az Ábrahám fia. 8Mivel pedig az Írás előre látta, hogy Isten a hit által teszi megigazultakká a pogányokat, előre hirdette Ábrahámnak: „Benned részesül áldásban minden nemzet.” 9Eszerint azok, akik hisznek, áldásban részesülnek a hívő Ábrahámmal. 10Azok viszont, akik a törvény tetteire támaszkodnak, átok alatt állnak. Meg van ugyanis írva: „Átkozott mindaz, aki hűségesen meg nem tartja, ami a törvény könyvében áll.” 11Ebből nyilvánvaló, hogy a törvény által senki meg nem igazul Isten előtt, mert: „Az igaz a hitből él.” 12A törvény azonban nem a hitből van, hanem: „Aki teljesíti, élni fog általa.” 13Krisztus megváltott minket a törvény átkától, amikor az átok hordozójává lett értünk. Hiszen ez is meg van írva: „Átkozott mindaz, aki a fán függ.” 14Így szállt az Ábrahámnak szóló áldás Krisztus Jézus által a pogányokra, hogy a hit által elnyerjük a Lélek ígéretét. 15Testvérek! Emberi szokásra hivatkozom. Valakinek jogerős végrendeletét senki sem érvénytelenítheti, s nem változtathat rajta. 16Nos, az ígéret Ábrahámnak és leszármazottjának szólt. Nem így olvassuk: „és leszármazottainak”, mintha sokaknak szólna, hanem csak egynek: „leszármazottadnak”, s ez Krisztus. 17Ezzel azt akarom mondani: az Isten által korábban jogerőre emelt végrendeletet a négyszázharminc esztendővel később adott törvény nem érvényteleníti, hogy ígéret semmissé váljék. 18Ha ugyanis a törvényből származnék az örökség, akkor nem az ígéretből. Ábrahámot viszont az ígéret alapján ajándékozta meg Isten.

A törvény rendeltetése.

19Mire való tehát a törvény? A törvényszegések végett lépett érvénybe, míg el nem jön az utód, akinek az ígéret szólt. Angyalok által lépett érvénybe, közvetítő útján. 20A közvetítő azonban nem csak egynek a közvetítője, az Isten pedig egy. 21Ellentétben áll tehát a törvény Isten ígéreteivel? Semmi esetre sem! Akkor származnék a megigazulás valóban a törvényből, ha volna éltető erő a törvényben. 22De az Írás mindent a bűn alá foglalt, hogy az ígéretben Jézus Krisztus hite által részesüljenek a hívők. 23Mielőtt a hit elérkezett volna, a törvény fogott össze és őrzött minket a hit számára, amelynek kinyilatkoztatása a jövőre várt. 24Így a törvény Krisztushoz vezető nevelőnkké lett, hogy a hit által igazuljunk meg. 25A hit eljövetelével azonban kikerültünk a nevelő keze alól. 26Isten fiai vagytok ugyanis mindnyájan a Krisztus Jézusba vetett hit által. 27Hiszen mindannyian, akik megkeresztelkedtetek Krisztusra, Krisztust öltöttétek magatokra. 28Nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban. 29Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai is, s az ígéret szerint örökösök.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet