Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Nemzetségtáblázat Ádámtól Izsákig »
Ábrahám utódainak a mellékága »
Az edómi királyok – (Vö. 1Móz 36,31-43) »

1Ádám, Sét, Enós, 2Kénán, Mahalalél, Jered, »

2. fejezet

Izráel leszármazottai »
Júda leszármazottai Dávid családjáig »
Káléb leszármazottai »
Júda leszármazottai Hecrón ágán »

1Ezek voltak Izráel fiai: Rúben, Simeon, Lévi és Júda, Issakár és Zebulon, 2Dán, József és Benjámin, Naftáli, Gád és Ásér. »

3. fejezet

Dávid leszármazottai »

1Ezek voltak Dávid fiai, akik Hebrónban születtek: Amnón volt az elsőszülött, a jezréeli Ahínóamtól; Dániel a második, a karmeli Abígajiltól; 2Absolon a harmadik, Maaká fia, aki Talmajnak, Gesúr királyának a leánya volt; Adónijjá a negyedik, Haggít fia; »

4. fejezet

Júda leszármazottai »
Simeon leszármazottai »

1Júda fiai voltak: Pérec, Hecrón, Karmí, Húr és Sóbál. 2Sóbál fia, Reájá nemzette Jahatot, Jahat nemzette Ahúmajt és Lahadot. Ezek a córiak nemzetségei. »

5. fejezet

Rúben leszármazottai »
Gád leszármazottai »
Manassé törzsének a Jordánon túli fele »
Lévi leszármazottai: Kehát utódai »

1Rúbennek, Izráel elsőszülöttjének a fiai. Ő volt az elsőszülött, de mivel bemocskolta apja ágyát, elsőszülöttségi joga Izráel fiának, Józsefnek a fiaira szállt. Mégsem vezették át József elsőszülöttségét a származási jegyzékbe, 2mert Júda hatalmasabb volt testvéreinél, és a fejedelem is belőle származott, bár az elsőszülöttségi jog Józsefet illette. »

6. fejezet

Lévi leszármazottai: Gérsón és Merárí utódai »
A léviták szolgálata »
A léviták városai – (Vö. Józs 21,8-42) »

1Lévi fiai Gérsón, Kehát és Merárí voltak. 2Név szerint ezek voltak Gérsón fiai: Libní és Simí. »

7. fejezet

Issakár leszármazottai »
Benjámin leszármazottai »
Dán és Naftáli leszármazottai »
Manassé Jordánon inneni felének a leszármazottai »
Efraim leszármazottai »
Ásér leszármazottai »

1Issakárnak négy fia volt: Tólá, Púá, Jásúb és Simrón. 2Tólá fiai voltak Uzzí, Refájá, Jeríél, Jahmaj, Jibszám és Sámuel. Tólá családfői nemzetségük kiváló vitézei voltak. Számuk Dávid idejében huszonkétezer-hatszáz volt. »

8. fejezet

Benjámin leszármazottai városonként »
A gibeóni Saul nemzetsége »

1Benjámin nemzette elsőszülöttjeként Belát, másodikként Asbélt, harmadikként Ahrahot, 2negyedikként Nóhát, ötödikként pedig Ráfát. »

9. fejezet

A fogság utáni Jeruzsálem névjegyzéke »
A jeruzsálemi templom kapuőrei »
A gibeóni Saul nemzetsége »

1Így vették egész Izráelt származási jegyzékbe, és írták be őket Izráel királyainak a könyvébe.A júdaiakat hűtlenségük miatt fogságba hurcolták Babilóniába. 2Az első lakosok, akik visszakerültek birtokukra és városaikba, izráeliek, papok, léviták és templomszolgák voltak. »

10. fejezet

Saul elesik a gilbóai csatában – (Vö. 1Sám 31) »

1A filiszteusok háborút viseltek Izráel ellen, és az izráeliek megfutamodtak a filiszteusok előtt. Elesettek borították a Gilbóa-hegyet. 2A filiszteusok Saulnak és fiainak a nyomába szegődtek, és megölték a filiszteusok Jónátánt, Abínádábot és Malkísúát, Saul fiait. »

11. fejezet

Izráel Dávidot teszi királlyá – (Vö. 2Sám 5,1-3) »
Dávid Jeruzsálemet teszi fővárossá – (Vö. 2Sám 5,6-12) »
Dávid vitézei – (Vö. 2Sám 23,8-39) »

1Ezután egész Izráel összegyűlt Dávidhoz Hebrónba, és ezt mondta: Nézd, mi a csontod és húsod vagyunk! 2Azelőtt is, amikor még Saul volt a király, te vezetted harcba és hoztad vissza Izráelt, és ezt mondta neked Istened, az ÚR: Te leszel népemnek, Izráelnek a pásztora, te leszel népemnek, Izráelnek a fejedelme! »

12. fejezet

Dávid ciklági hívei »
Dávid hebróni hadserege »

1Ezek voltak azok, akik Dávidhoz mentek Ciklágba akkor, amikor bujdosnia kellett Saul, Kís fia elől. Ők is a hősök közé tartoztak, akik segítették a harcban. 2Íjjal voltak fölszerelve, jobb és bal kézzel egyaránt tudtak parittyával köveket, íjjal pedig nyilakat lőni. Ezek Saul benjámini rokonságához tartoztak. »

13. fejezet

A szövetség ládáját elhozzák Kirjat-Jeárímból – (Vö. 2Sám 6,1-11) »

1Dávid tanácsot tartott az ezredesekkel, századosokkal, valamennyi vezérével, 2majd ezt mondta Dávid Izráel egész gyülekezetének: Ha jónak látjátok, és ha Istenünknek, az ÚRnak úgy tetszik, üzenjük meg otthon maradt testvéreinknek Izráel egész területén, meg a papoknak és a lévitáknak a legelőkkel ellátott városaikban, hogy gyűljenek ide hozzánk, »

14. fejezet

Hírám barátsága Dáviddal »
Dávid feleségei »
Dávid legyőzi a filiszteusokat – (Vö. 2Sám 5,17-25) »

1Hírám, Tírusz királya követeket küldött Dávidhoz, azután cédrusfákat, kőműveseket és ácsmestereket, hogy palotát építsenek neki. 2Ekkor megértette Dávid, hogy az ÚR megerősítette a királyságát Izráelben, és hogy naggyá és magasztossá tette uralkodását népének, Izráelnek a javára. »

15. fejezet

A szövetségláda mellé rendelt léviták »
A szövetségláda mellé rendelt énekesek »
A ládát Jeruzsálembe viszik – (Vö. 2Sám 6,12-19) »

1Dávid házakat épített magának városában, helyet jelölt ki az Isten ládájának, és sátort vont föléje. 2Akkor mondta ezt Dávid: Nem szabad másnak hordoznia az Isten ládáját, csak a lévitáknak, mert őket választotta ki az ÚR, hogy állandóan hordozzák és gondozzák az ÚR ládáját. »

16. fejezet

Dávid lévitákat rendel a szövetségládához »
Dávid hálaadó éneke – (Vö. Zsolt 105,1-15) »
A szövetségláda állandó őrei »

1Az Isten ládáját bevitték, és odatették annak a sátornak a közepére, amelyet Dávid vont fel. Akkor égőáldozatokat és békeáldozatokat mutattak be az Isten színe előtt. 2Miután Dávid bemutatta az égőáldozatokat és a békeáldozatokat, megáldotta a népet az ÚR nevében. »

17. fejezet

Dávid templomot akar építeni – (Vö. 2Sám 7) »
Az Úr ígérete Dávidnak és házának »
Dávid imádsága »

1Amikor Dávid már a palotájában lakott, ezt mondta Dávid Nátán prófétának: Nézd, én cédruspalotában lakom, az ÚR szövetségládája pedig sátorlapok alatt. 2Nátán ezt mondta Dávidnak: Tedd meg mindazt, ami szándékodban van, mert veled van az Isten! »

18. fejezet

Dávid győzelmei – (Vö. 2Sám 8) »

1Ezután történt, hogy Dávid megverte a filiszteusokat, leigázta őket, és elvette a filiszteusoktól Gátot falvaival együtt. 2Megverte Móábot is, és a móábiak Dávidnak adófizető szolgái lettek. »

19. fejezet

Dávid harcai az arámokkal – (Vö. 2Sám 10) »

1Történt ezek után, hogy meghalt Náhás, az ammóniak királya, és utána a fia lett a király. 2Dávid így gondolkodott: Szeretettel bánok Hánúnnal, Náhás fiával, mert az ő apja is szeretettel bánt velem. Ezért Dávid követeket küldött, hogy megvigasztalják apja halála miatt. Amikor megérkeztek Dávid udvari emberei az ammóniak országába Hánúnhoz, hogy megvigasztalják, »

20. fejezet

Dávid elfoglalja Ammón fővárosát – (Vö. 2Sám 12,26-31) »
Dávid három győzelme a filiszteusokon – (Vö. 2Sám 21,18-22) »

1Egy esztendő múlva, abban az időben, amikor a királyok háborúba szoktak vonulni, mozgósította Jóáb a hadsereget, és elpusztította az ammóniak országát. Megérkezett Rabbához, és körülzárta. Dávid azonban Jeruzsálemben maradt. Jóáb elfoglalta és lerombolta Rabbát. 2Dávid levette királyuk fejéről a koronát, amelyről kiderült, hogy egy talentum súlyú aranyból készült és drágakövekkel van kirakva, és Dávid a saját fejére helyezte azt. A városból is igen sok zsákmányt vitt el. »

21. fejezet

Dávid megszámláltatja a népet – (Vö. 2Sám 24) »
Az Úr üzenete Dávidhoz »
Az Úr dögvészt bocsát Izráelre »
Dávid oltárt épít Ornán szérűjén »

1A Sátán Izráel ellen támadt: felingerelte Dávidot, hogy vegye számba Izráelt. 2Dávid pedig ezt mondta Jóábnak és a hadinép parancsnokainak: Menjetek, számláljátok meg Izráelt Beérsebától Dánig, és terjesszétek elém, hadd tudjam meg a számukat! »

22. fejezet

Dávid előkészíti a templom építését »

1hanem ezt mondta Dávid: Itt lesz Istennek, az ÚRnak a háza, és itt lesz Izráel égőáldozati oltára! 2Dávid ekkor megparancsolta, hogy gyűjtsék össze a jövevényeket Izráel területén, és kőfejtésre rendelte őket, hogy kőtömböket fejtsenek Isten házának az építéséhez. »

23. fejezet

Dávid lévitákra vonatkozó rendelkezései »

1Amikor Dávid megöregedett, és betelt az élettel, a fiát, Salamont tette meg Izráel királyává. 2Összegyűjtötte tehát Izráel összes főemberét meg a papokat és a lévitákat. »

24. fejezet

Áron fiainak a beosztása »
A léviták beosztása »

1Áron fiainak a beosztása: Áron fiai Nádáb és Abíhú, Eleázár és Ítámár voltak. 2Nádáb és Abíhú még apjuk előtt meghalt. Fiaik nem voltak, ezért Eleázár és Ítámár végezte a papi szolgálatot. »

25. fejezet

A templomi énekesek beosztása »

1Dávid és a hadseregparancsnokok a szolgálatra különválasztották Ászáf, Hémán és Jedútún fiai közül azokat, akik prófétai ihlettel játszottak citerán, lanton és cintányéron. Ez volt azoknak a férfiaknak a jegyzéke, akik ezt az istentiszteleti szolgálatot végezték: 2Ászáf fiai közül Zakkúr, Jószéf, Netanjá és Aszarélá, Ászáf fiai. Őket a prófétai ihlettel játszó Ászáf irányította, aki a király felügyelete alá tartozott. »

26. fejezet

A kapuőrök beosztása »
A templom kincstárának őrei »
Az elöljárók és bírák »

1A kapuőrök beosztása: a kórahiak közül Meselemjá, Kóré fia, aki Ászáf fiai közül való volt. 2Meselemjá fiai közül Zekarjá volt az elsőszülött, Jedíaél a második, Zebadjá a harmadik, Jatníél a negyedik, »

27. fejezet

A tizenkét hadseregparancsnok »
Izráel törzseinek a vezetői »
Dávid vagyonának a gondozói »
Dávid tanácsadói »

1Izráel fiai, akik családfők, ezredesek, századosok és elöljárók vezetésével a király szolgálatára álltak a csapattestek minden teendőjében, amelyek hónapról hónapra, az év minden hónapjában felváltva álltak szolgálatba, mindegyik csapattestben szám szerint huszonnégyezren voltak. 2Az első hónapban szolgáló, első csapattest élén Josobám, Jabdíél fia állt. Csapattestéhez huszonnégyezer ember tartozott. »

28. fejezet

Dávid beszéde a néphez és Salamonhoz »

1Dávid összegyűjtötte Jeruzsálembe Izráel összes főemberét, a törzsek vezetőit, a király szolgálatára álló csapatok parancsnokait, az ezredeseket, a századosokat, a király és fiai minden vagyonának és jószágának a kormányzóit, az udvarnokokkal, a testőrökkel és az összes kiváló vitézzel együtt. 2Ekkor fölállt Dávid király, és így szólt: Hallgassatok meg, testvéreim és népem! Én magam szerettem volna házat építeni az ÚR szövetségládájának, Istenünk lába zsámolyának az elhelyezésére. Elő is készítettem az építést. »

29. fejezet

Adományok a templom építésére »
Dávid hálaimája »
Salamon trónra lépése »
Dávid halála – (Vö. 1Kir 2,10-11) »

1Dávid király így szólt az egész gyülekezethez: Egyedül Salamon fiamat választotta ki az Isten, de ő még tapasztalatlan ifjú, a munka pedig nagy, mert nem emberé lesz ez a hajlék, hanem az ÚRistené. 2Ezért minden erőmmel azon voltam, hogy Istenem házához aranyat szerezzek az aranyeszközökhöz, ezüstöt az ezüsteszközökhöz, rezet a rézhez, vasat a vashoz, fát a famunkához, ónixköveket, foglalatba való köveket, sötét és tarka színű köveket, mindenféle drágakövet és fehér márványt bőséggel. »

1Móz - 2Móz - 3Móz - 4Móz - 5Móz - Józs - Bír - Ruth - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezsd - Neh - Eszt - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Énekek - Ézs - Jer - Jsir - Ez - Dán - Hós - Jóel - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Zof - Hag - Zak - Mal - Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Thessz - 2Thessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel