Keresés a Bibliában

4 1Kérlek tehát titeket, én, aki fogoly vagyok az Úrban, éljetek méltó módon ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok, 2teljes alázatosságban, szelídségben és türelemben. Viseljétek el egymást szeretettel. 3Igyekezzetek megtartani a lelki egységet a béke kötelékében. 4Egy a test és egy a Lélek, amint hivatásotok is egy reménységre szól. 5Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. 6Egy az Isten és mindeneknek Atyja, aki mindenek fölött áll, mindent áthat, és mindenben benne van.
7A kegyelmet azonban mindegyikünk Krisztus ajándékozásának mértéke szerint kapta.

8Ezért mondja az Írás:
»Felment a magasba, foglyokat vitt magával,
s ajándékokat adott az embereknek.«

9Az pedig, hogy »felment«, mi mást jelent, mint hogy le is szállt a föld alsó részeire? 10Aki leszállt, ugyanaz, mint aki felment, feljebb minden égnél, hogy betöltsön mindent.
11Ő tett egyeseket apostollá, másokat pedig prófétává, másokat evangélistává, ismét másokat pedig pásztorrá és tanítóvá, 12hogy alkalmassá tegye a szenteket a szolgálat végzésére Krisztus testének felépítése céljából, 13amíg mindnyájan eljutunk a hitnek és Isten Fia megismerésének egységére, és azzá a tökéletes emberré leszünk, aki megvalósította Krisztus teljességét; 14hogy ne legyünk már ingatag gyermekek, és ne vessen minket ide-oda a tanítás bármely szélfúvása emberi megtévesztéssel és tévedésbe ejtő álnoksággal. 15Ellenkezőleg, járjunk az igazság szerint szeretetben, és mindenben nőjünk fel őhozzá, Krisztushoz, aki a fej. 16Általa az egész test, az összekötő ízek segítségével egybefogva és összetartva, minden egyes rész sajátos tevékenységével gondoskodik saját növekedéséről, hogy felépüljön a szeretetben.
17Azt mondom tehát, és kérve kérlek titeket az Úrban, hogy most már ne éljetek úgy, ahogy a pogányok élnek, akik hiúságokon jártatják az eszüket. 18Sötétség borult az értelmükre, az istenes élettől elidegenedtek a bennük levő tudatlanság miatt, amely szívük megátalkodottságának következménye. 19Érzéketlenné váltak, átadták magukat a fajtalanságnak, és haszonlesésből mindenféle tisztátalan tettet elkövetnek.
20Ti azonban nem így tanultátok Krisztustól, 21ha valóban őt hallottátok és róla kaptatok oktatást, annak az igazságnak megfelelően, amely Jézusban van: 22vessétek le a korábbi életmód szerint való régi embert, aki romlásba rohan a megtévesztő kívánságok miatt; 23újuljatok meg gondolkodástok szellemében, 24és öltsétek magatokra az új embert, aki Isten képéreteremtetett, valóban igaz és szent emberként. (Ter 1,26}<br) 25Éppen ezért szakítsatok a hazugsággal, és mindenki mondjon igazat felebarátjának, hiszen tagjai vagyunk egymásnak. (Zak 8,16) 26Ha haragszotok is, ne vétkezzetek; a nap ne nyugodjék le haragotok fölött, (Zsolt 4,5 G) 27és ne adjatok helyet az ördögnek. 28Aki lopott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját kezével szerezzen javakat, hogy legyen miből adnia a szűkölködőnek. 29Semmiféle gonosz beszéd ne kerüljön ki szátokból, csak olyan, amely, ahol szükséges, alkalmas az építésre, hogy kegyelmet közöljön a hallgatókkal. 30Ne szomorítsátok meg Isten Szentlelkét, aki által meg vagytok pecsételve a megváltás napjára.
31Minden keserűség és harag, indulat, szóváltás és szitkozódás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. 32Egymás iránt legyetek inkább jóságosak, könyörületesek, bocsássatok meg egymásnak, ahogy Isten is megbocsátott nektek Krisztusban.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet