Keresés a Bibliában

1 1Pál, Isten akaratából Krisztus Jézus apostola, az Efezusban lévő szenteknek és a Krisztus Jézusban hívőknek. 2Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól!
3Áldott legyen Urunknak, Jézus Krisztusnak Istene és Atyja, aki Krisztusban minden mennyei, lelki áldással megáldott minket.

4Mert kiválasztott minket őbenne
a világ megteremtése előtt,
hogy szentek és szeplőtelenek
legyünk előtte a szeretetben.

5Eleve arra rendelt minket,
hogy fiaivá fogadjon Jézus Krisztus által,
akaratának jóságos tetszése szerint,

6és magasztaljuk dicsőséges kegyelmét,
amellyel megajándékozott minket szeretett Fiában.

7Benne van számunkra a megváltás az ő vére által,
a bűnök bocsánata,
kegyelme gazdagságának megfelelően,

8amelyet igen bőségesen juttatott nekünk
minden bölcsességgel és ismerettel.

9Megismertette ugyanis velünk
akaratának a titkát jóságos tetszése szerint,
amelyet elhatározott benne

10az idők teljességének megvalósításáról:
hogy Krisztusban, mint Főben, újra összefogjon mindent,
ami a mennyben és ami a földön van.

11Benne részesei is lettünk az örökségnek, mi, akik eleve erre rendeltettünk annak végzése szerint, aki mindent akaratának végzése szerint cselekszik, 12hogy magasztaljuk az ő dicsőségét, mi, akik már azelőtt is reméltünk Krisztusban.
13Benne ti is hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, hittetek is neki, és megkaptátok a megígért Szentlélek pecsétjét, 14aki foglalója örökségünknek, amíg Isten teljesen meg nem váltja tulajdonát dicsőségének magasztalására.
15Ezért én is, miután hallottam az Úr Jézusban való hitetekről és az összes szent iránti szeretetetekről, 16nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékezve rólatok imádságaimban, 17hogy Urunk, Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjétek őt. 18Világosítsa meg lelki szemeteket, hogy tudjátok, milyen reményre hívott meg titeket, milyen gazdag dicsőséges öröksége a szentek számára, 19és milyen mérhetetlenül nagy az ő ereje fölöttünk, akik hiszünk. Hatalmas erejének hatékonyságát 20Krisztusban mutatta meg, amikor feltámasztotta a halottak közül, és jobbjáraállította a mennyekben, (Zsolt 110,1}<fs) 21minden fejedelemség és hatalmasság, erő és uralom, és minden egyéb név fölé, nemcsak ezen a világon, hanem az eljövendő világban nevezettek fölé is. 22Mindent a lába alá vetett, s megtette őt mindenek fölött álló főnek az egyház számára, (Zsolt 8,7) 23amely az ő teste, és annak a teljessége, aki mindent mindenben betölt.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

1,10 Az idők teljessége: amikor elteltek az Isten által meghatározott korszakok. Krisztusban mint főben összefogni mindent: az itt szereplő ritka görög szó jelentése szó szerint »egy fő alatt újra egyesíteni« mindent. Tulajdonképpen erről szól az egész levél: Krisztus fősége alatt újjászületik és új egységet alkot az egész világ, zsidók és pogányok, hogy mindannyian Istenhez térjenek.

1,22 A Krisztus Titokzatos Testéről szóló csodálatos tanítás olvasható itt. Annak teljessége: az Egyházat mondhatjuk Krisztus teljességének, mert Krisztus általa öleli magához a világot, általa valósítja meg megváltó művét a világban. A mindent mindenben kifejezés a korlátok nélküli teljességet akarja kifejezni.

Következő fejezet