Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Nincs semmi új a nap alatt »
A Prédikátor tapasztalatai »

1A Prédikátornak, Dávid fiának, Jeruzsálem királyának beszédei: 2Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor –, igen nagy hiábavalóság! Minden hiábavalóság! »

2. fejezet

A gazdagság és az élvezetek hiábavalók »
Értelmetlen a sok fáradozás »

1Ezt gondoltam magamban: Megpróbálom, milyen az öröm, és élvezem a jót. De kitűnt, hogy ez is hiábavalóság. 2A nevetésre azt kellett mondanom, hogy esztelenség, az örömre pedig azt, hogy mit sem ér. »

3. fejezet

Mindennek megvan a maga ideje »
Örvendezz Isten ajándékainak! »

1Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. 2Megvan az ideje a születésnek, és megvan az ideje a meghalásnak. Megvan az ideje az ültetésnek, és megvan az ideje az ültetvény kitépésének. »

4. fejezet

Az elnyomás és az önzés sok bajt okoz »
A társtalanság szomorú sors »
A népszerűség is mulandó »
Ne tégy fogadalmat meggondolatlanul! »

1Láttam azt is, hogy milyen sok elnyomás történik a nap alatt. Láttam az elnyomottak könnyeit, akiknek nincs vigasztalójuk. Elnyomóik erőszakosan bánnak velük, és nincs vigasztalójuk. 2Ezért boldogabbaknak tartom a halottakat, akik már régen meghaltak, az élőknél, akik még életben vannak. »

5. fejezet

Többet ér a kapzsiságnál a józan életöröm »

1Ne beszélj elhamarkodottan, ne hirtelenkedd el az Isten előtt kimondott szavadat, mert Isten a mennyben van, te pedig a földön, ezért kevés beszédű légy! 2Mert ahogyan a sok munka álommal jár, úgy a sok beszéd ostoba fecsegéssel. »

6. fejezet

A gazdagság és a tekintély mulandó »

1Láttam, hogy van egy rossz dolog a nap alatt, amely elhatalmasodhat az emberen: 2Ha Isten valakinek gazdagságot, kincseket és tekintélyt ad, úgyhogy nem hiányzik neki semmi, bármit is kívánna, de Isten nem engedi meg, hogy élvezze azt, hanem idegen ember élvezi, az hiábavaló és fájdalmasan rossz dolog. »

7. fejezet

A bölcs mértéktartás megóv a gonosztól »

1Jobb a hírnév a drága olajnál, és a halál napja a születés napjánál. 2Jobb olyan házba menni, ahol gyászolnak, mint olyanba, ahol mulatnak, hiszen így lesz vége minden embernek. Szívlelje meg ezt, aki él! »

8. fejezet

A felsőbbségnek engedelmeskedni kell »
Az istenfélelem megvigasztal »

1Kicsoda elég bölcs, és ki tudja megmagyarázni a dolgokat? A bölcsesség derűssé teszi az ember arcát, és kemény arcvonásai megenyhülnek. 2Szerintem a király parancsát meg kell tartani, már csak az Istenre tett eskü miatt is. »

9. fejezet

Örülj az életnek, míg tart! »
Többet ér a bölcsesség, mint a fegyver »

1Mindezt megfigyeltem, mert tisztán akartam látni mindezt, hogy az igazak és a bölcsek minden munkájukkal együtt Isten kezében vannak. Az ember azt sem tudja, hogy szeretet vagy gyűlölet vár-e rá: minden előtte van. 2Minden érhet mindenkit. Ugyanaz történhet az igazzal és a bűnössel, a jóval, a tisztával és a tisztátalannal, azzal, aki áldozik és azzal, aki nem áldozik; úgy járhat a jó, mint a vétkes, az esküdöző éppúgy, mint aki fél az eskütől. »

10. fejezet

A bölcs és az ostoba magatartás eredménye »

1Egy döglött légytől büdös lesz és megerjed a kenőcskészítő olaja; egy kis ostobaság hatásosabb a bölcsességnél és a tisztességnél. 2A bölcs ember gondolatai a jóra, az ostoba gondolatai a rosszra irányulnak. »

11. fejezet

Féld Istent, mert ítélőszéke elé kerülsz! »

1Osztogasd bő kézzel kenyeredet, mert idő múltával visszanyered azt! 2Oszd el hét- vagy nyolcfelé is, mert nem tudod, milyen csapás érheti a földet! »

12. fejezet

1Gondolj Teremtődre ifjúságod idején, míg el nem jönnek a rossz napok, és el nem érkeznek azok az évek, melyekről ezt mondod: nem szeretem őket! 2míg el nem sötétedik a nap világa meg a hold és a csillagok, és újra felhők nem érkeznek az eső után. »

1Móz - 2Móz - 3Móz - 4Móz - 5Móz - Józs - Bír - Ruth - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezsd - Neh - Eszt - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Énekek - Ézs - Jer - Jsir - Ez - Dán - Hós - Jóel - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Zof - Hag - Zak - Mal - Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Thessz - 2Thessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel