Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Salamonnak, Dávid fiának, Izráel királyának a példabeszédei. Ismerd meg a bölcsességet és az intést, értsd meg az értelmes mondásokat! >>

2. fejezet

Fiam, ha megfogadod mondásaimat, és parancsaimat magadba zárod, ha figyelmesen hallgatsz a bölcsességre, és szívből törekszel értelemre, >>

3. fejezet

Fiam, ne felejtsd el tanításomat, és parancsaimat őrizze meg szíved, mert hosszú életet, magas életkort és jólétet szereznek azok neked! >>

4. fejezet

Hallgassatok, fiaim, az atyai intésre, és figyeljetek az okos tudományra! Mert jó tanulságot adok nektek, ne hagyjátok el tanításomat! >>

5. fejezet

Fiam, figyelj bölcsességemre, hallgasd meg értelmes szavaimat! Maradj megfontolt, és ügyelj, hogy ajkad okosan szóljon! >>

6. fejezet

Fiam, ha kezességet vállaltál felebarátodért, és kezet adtál egy idegenért, ha csapdába estél saját kijelentéseid miatt, és megfogtak téged saját kijelentéseid, >>

7. fejezet

Fiam, őrizd meg szavaimat, és zárd magadba parancsaimat! Tartsd meg parancsaimat, hogy élj, tanításomat őrizd, mint a szemed fényét! >>

8. fejezet

Nem kiált-e a bölcsesség, nem hallatja-e szavát az értelem? Kiáll a magaslatok ormára, az útra, a keresztutakra. >>

9. fejezet

A bölcsesség házat épített magának, hét oszlopot faragott hozzá. Levágta marháját, megfűszerezte borát, és megterítette asztalát. >>

10. fejezet

Salamon példabeszédei. A bölcs fiú örömet szerez apjának, az ostoba fiú azonban szomorúsága anyjának. Nem használnak a bűnnel szerzett kincsek, de az igazság megment a haláltól. >>

11. fejezet

A hamis mérleget utálja az ÚR, de a pontos súlyt kedveli. Ha jön a kevélység, jön a szégyen is, a szerénységgel pedig bölcsesség jár együtt. >>

12. fejezet

Aki szereti az intelmet, szereti a tudást, aki pedig gyűlöli a feddést, az ostoba marad. A jó ember jóakaratot nyer az ÚRtól, de az alattomos embert ő bűnösnek tartja. >>

13. fejezet

A bölcs fiú megfogadja az apai intést, de a csúfolódó nem hallgat a dorgálásra. Amit mond az ember, annak a gyümölcsével lakik jól, a hűtlenek mégis erőszakra vágynak. >>

14. fejezet

Az asszonyi bölcsesség építi a házat, a bolondság pedig a maga kezével rombolja le. Aki egyenes úton jár, féli az URat, de aki letéved útjairól, az megveti őt. >>

15. fejezet

A higgadt válasz elhárítja az indulatot, de a bántó beszéd haragot támaszt. A bölcsek nyelve jól alkalmazza a tudást, az ostobák szája meg balgaságot áraszt. >>

16. fejezet

Az emberi értelem tervezget, de az ÚR adja meg, hogy mit mondjon a nyelv. Minden útját helyesnek tartja az ember, de az ÚR megvizsgálja a lelkeket. >>

17. fejezet

Jobb egy darab száraz kenyér ott, ahol békesség lakik, mint ha zsíros falatokkal van tele a ház, de veszekednek benne. Az eszes szolga föléje kerül a haszontalan fiúnak, és a testvérekkel együtt osztozik az örökségben. >>

18. fejezet

A különc a maga kívánsága után jár, és hadakozik minden jóravaló dolog ellen. Az ostoba nem leli kedvét az értelemben, csak saját eszének fitogtatásában. >>

19. fejezet

Jobb a feddhetetlenül élő szegény, mint az álnok beszédű ostoba. Ismeret nélkül az igyekezet sem jó, és aki nagyon siet, könnyen letér az útról. >>

20. fejezet

A bor csúfolódóvá tesz, a részegítő ital lármássá, senki sem bölcs, aki attól tántorog. A király haragja olyan, mint az oroszlán morgása, aki fölidézi, maga ellen vét. >>

21. fejezet

Olyan az ÚR kezében a király szíve, mint a patak vize: arra vezeti, amerre akarja. Minden útját helyesnek tartja az ember, de az ÚR vizsgálja meg a szíveket. >>

22. fejezet

Többet ér a jó hírnév a nagy gazdagságnál, a jóindulat jobb az ezüstnél és az aranynál. Találkozik a gazdag a szegénnyel: mindkettőt az ÚR alkotta. >>

23. fejezet

Ha uralkodóval együtt ülsz le enni, jól gondold meg, mi van előtted, mert ha telhetetlen vagy, kést tettél a torkodra! >>

24. fejezet

Ne irigyeld a rossz embereket, és ne kívánj velük lenni! Mert pusztításon töpreng a szívük, és bántó, amit beszél az ajkuk. >>

25. fejezet

Ezek is Salamon példabeszédei, amelyeket Ezékiásnak, Júda királyának emberei gyűjtöttek össze: Isten dicsősége az, hogy a dolgokat elrejti. A királyok dicsősége az, hogy a dolgokat kikutatják. >>

26. fejezet

Mint hó a nyárhoz és eső az aratáshoz, úgy nem illik az ostobához a dicsőség. Ahogyan elszáll a madár, és elrepül a fecske, úgy az ok nélküli átok sem teljesül. >>

27. fejezet

Ne dicsekedj a holnapi nappal, mert nem tudod, mit hoz az a nap! Más dicsérjen téged, ne a te szájad, az idegen, és ne a te ajkad! >>

28. fejezet

Futnak a bűnösök, ha nem üldözik is őket, de az igazak biztosnak érzik magukat, mint egy oroszlán. Sok a vezető, ha pártütés van az országban, míg egy értelmes és okos ember soká fenntartja a rendet. >>

29. fejezet

Aki a fenyítés ellenére is nyakas marad, hirtelen gyógyíthatatlanul összetörik. Ha az igazak jutnak hatalomra, örül a nép, de ha a bűnösök uralkodnak, nyög a nép. >>

30. fejezet

Ágúrnak, a masszái Jáke fiának beszéde. Így szólt ez a férfi: Elfáradtam, Istenem! Elfáradtam, Istenem! Végem van! Mert minden embernél tudatlanabb vagyok, nincs emberhez illő értelmem. >>

31. fejezet

Lemúél masszái király beszéde, amelyre anyja tanította. Mit mondjak, fiam, méhemnek gyermeke, akiért fogadalmat tettem? >>

1Móz - 2Móz - 3Móz - 4Móz - 5Móz - Józs - Bír - Ruth - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezsd - Neh - Eszt - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Énekek - Ézs - Jer - Jsir - Ez - Dán - Hós - Jóel - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Zof - Hag - Zak - Mal - Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Thessz - 2Thessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel