Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

A bölcs mondások célja »
Gonoszok cinkostársa ne légy! »
Az engedetlenek veszedelembe jutnak »

1Salamonnak, Dávid fiának, Izráel királyának a példabeszédei. 2Ismerd meg a bölcsességet és az intést, értsd meg az értelmes mondásokat! »

2. fejezet

A bölcsesség Isten útján vezet »

1Fiam, ha megfogadod mondásaimat, és parancsaimat magadba zárod, 2ha figyelmesen hallgatsz a bölcsességre, és szívből törekszel értelemre, »

3. fejezet

Az istenfélelem és a bölcsesség áldást hoz »

1Fiam, ne felejtsd el tanításomat, és parancsaimat őrizze meg szíved, 2mert hosszú életet, magas életkort és jólétet szereznek azok neked! »

4. fejezet

A bölcsesség felmagasztalja az igazakat »

1Hallgassatok, fiaim, az atyai intésre, és figyeljetek az okos tudományra! 2Mert jó tanulságot adok nektek, ne hagyjátok el tanításomat! »

5. fejezet

Ne kívánd más asszonyát! »

1Fiam, figyelj bölcsességemre, hallgasd meg értelmes szavaimat! 2Maradj megfontolt, és ügyelj, hogy ajkad okosan szóljon! »

6. fejezet

A könnyelműség és a restség szegénységbe visz »
Az álnok embert gyűlöli az Úr »
A házasságtörő saját vesztébe rohan »

1Fiam, ha kezességet vállaltál felebarátodért, és kezet adtál egy idegenért, 2ha csapdába estél saját kijelentéseid miatt, és megfogtak téged saját kijelentéseid, »

8. fejezet

A bölcsesség mindennél nagyobb kincs »

1Nem kiált-e a bölcsesség, nem hallatja-e szavát az értelem? 2Kiáll a magaslatok ormára, az útra, a keresztutakra. »

9. fejezet

A bölcsesség és a balgaság hívogatása »

1A bölcsesség házat épített magának, hét oszlopot faragott hozzá. 2Levágta marháját, megfűszerezte borát, és megterítette asztalát. »

10. fejezet

A bölcsesség gyümölcse igazság »

1Salamon példabeszédei. A bölcs fiú örömet szerez apjának, az ostoba fiú azonban szomorúsága anyjának. 2Nem használnak a bűnnel szerzett kincsek, de az igazság megment a haláltól. »

11. fejezet

Az igazság áldást ad, a bűn átkot »

1A hamis mérleget utálja az ÚR, de a pontos súlyt kedveli. 2Ha jön a kevélység, jön a szégyen is, a szerénységgel pedig bölcsesség jár együtt. »

12. fejezet

A bölcs és a bolond viselkedése »

1Aki szereti az intelmet, szereti a tudást, aki pedig gyűlöli a feddést, az ostoba marad. 2A jó ember jóakaratot nyer az ÚRtól, de az alattomos embert ő bűnösnek tartja. »

14. fejezet

A bölcsesség és a balgaság kétféle gyümölcse »

1Az asszonyi bölcsesség építi a házat, a bolondság pedig a maga kezével rombolja le. 2Aki egyenes úton jár, féli az URat, de aki letéved útjairól, az megveti őt. »

15. fejezet

A bölcs ember osztályrésze élet, a bolondé halál »

1A higgadt válasz elhárítja az indulatot, de a bántó beszéd haragot támaszt. 2A bölcsek nyelve jól alkalmazza a tudást, az ostobák szája meg balgaságot áraszt. »

16. fejezet

Az Úr szereti a benne bízókat »

1Az emberi értelem tervezget, de az ÚR adja meg, hogy mit mondjon a nyelv. 2Minden útját helyesnek tartja az ember, de az ÚR megvizsgálja a lelkeket. »

17. fejezet

A bölcs ember meggondolja, mit beszél »

1Jobb egy darab száraz kenyér ott, ahol békesség lakik, mint ha zsíros falatokkal van tele a ház, de veszekednek benne. 2Az eszes szolga föléje kerül a haszontalan fiúnak, és a testvérekkel együtt osztozik az örökségben. »

19. fejezet

A kegyes szegénység lelkileg gazdagít »
A rest és csúfolódó embert utoléri a büntetés »

1Jobb a feddhetetlenül élő szegény, mint az álnok beszédű ostoba. 2Ismeret nélkül az igyekezet sem jó, és aki nagyon siet, könnyen letér az útról. »

20. fejezet

Bölcs tanácsok, melyek a könnyelműségtől óvnak »

1A bor csúfolódóvá tesz, a részegítő ital lármássá, senki sem bölcs, aki attól tántorog. 2A király haragja olyan, mint az oroszlán morgása, aki fölidézi, maga ellen vét. »

21. fejezet

Az igazakat megáldja, a bűnösöket megítéli az Isten »

1Olyan az ÚR kezében a király szíve, mint a patak vize: arra vezeti, amerre akarja. 2Minden útját helyesnek tartja az ember, de az ÚR vizsgálja meg a szíveket. »

22. fejezet

A jóakaratú emberekről gondot visel az Úr »
További bölcs mondások gyűjteménye »

1Többet ér a jó hírnév a nagy gazdagságnál, a jóindulat jobb az ezüstnél és az aranynál. 2Találkozik a gazdag a szegénnyel: mindkettőt az ÚR alkotta. »

23. fejezet

Józanság és mértéktartás ajánlása »

1Ha uralkodóval együtt ülsz le enni, jól gondold meg, mi van előtted, 2mert ha telhetetlen vagy, kést tettél a torkodra! »

24. fejezet

A meggondolatlanság és a restség romlásba dönt »

1Ne irigyeld a rossz embereket, és ne kívánj velük lenni! 2Mert pusztításon töpreng a szívük, és bántó, amit beszél az ajkuk. »

25. fejezet

Bölcs hasonlatok gyűjteménye »

1Ezek is Salamon példabeszédei, amelyeket Ezékiásnak, Júda királyának emberei gyűjtöttek össze: 2Isten dicsősége az, hogy a dolgokat elrejti. A királyok dicsősége az, hogy a dolgokat kikutatják. »

27. fejezet

Ne dicsekedj a holnappal, hanem munkálkodj érte! »

1Ne dicsekedj a holnapi nappal, mert nem tudod, mit hoz az a nap! 2Más dicsérjen téged, ne a te szájad, az idegen, és ne a te ajkad! »

28. fejezet

Jobb tisztes szegénységben élni, mint bűnnel szerzett gazdagságban »

1Futnak a bűnösök, ha nem üldözik is őket, de az igazak biztosnak érzik magukat, mint egy oroszlán. 2Sok a vezető, ha pártütés van az országban, míg egy értelmes és okos ember soká fenntartja a rendet. »

29. fejezet

A lélek fegyelmezése csak jóra vezet »

1Aki a fenyítés ellenére is nyakas marad, hirtelen gyógyíthatatlanul összetörik. 2Ha az igazak jutnak hatalomra, örül a nép, de ha a bűnösök uralkodnak, nyög a nép. »

30. fejezet

Ágúr beszéde »
Számmondások »

1Ágúrnak, a masszái Jáke fiának beszéde. Így szólt ez a férfi: Elfáradtam, Istenem! Elfáradtam, Istenem! Végem van! 2Mert minden embernél tudatlanabb vagyok, nincs emberhez illő értelmem. »

31. fejezet

Anyai jótanácsok a király számára »
A derék asszony dicsérete »

1Lemúél masszái király beszéde, amelyre anyja tanította. 2Mit mondjak, fiam, méhemnek gyermeke, akiért fogadalmat tettem? »

7. fejezet

1Fiam, őrizd meg szavaimat, és zárd magadba parancsaimat! 2Tartsd meg parancsaimat, hogy élj, tanításomat őrizd, mint a szemed fényét! »

13. fejezet

1A bölcs fiú megfogadja az apai intést, de a csúfolódó nem hallgat a dorgálásra. 2Amit mond az ember, annak a gyümölcsével lakik jól, a hűtlenek mégis erőszakra vágynak. »

18. fejezet

1A különc a maga kívánsága után jár, és hadakozik minden jóravaló dolog ellen. 2Az ostoba nem leli kedvét az értelemben, csak saját eszének fitogtatásában. »

26. fejezet

1Mint hó a nyárhoz és eső az aratáshoz, úgy nem illik az ostobához a dicsőség. 2Ahogyan elszáll a madár, és elrepül a fecske, úgy az ok nélküli átok sem teljesül. »

1Móz - 2Móz - 3Móz - 4Móz - 5Móz - Józs - Bír - Ruth - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezsd - Neh - Eszt - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Énekek - Ézs - Jer - Jsir - Ez - Dán - Hós - Jóel - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Zof - Hag - Zak - Mal - Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Thessz - 2Thessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel