Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Izráel számbavétele »
A léviták feladata »

1Így beszélt az ÚR Mózeshez a Sínai-pusztában, a kijelentés sátrában a második év második hónapjának elsején azután, hogy kijöttek Egyiptomból: 2Számoljátok össze Izráel fiainak egész közösségét, névjegyzékbe véve nemzetségenként és nagycsaládonként egytől egyig minden férfit, »

2. fejezet

A törzsek táborozásának és menetelésének a rendje »

1Azután így beszélt Mózeshez és Áronhoz az ÚR: 2Izráel fiai mindnyájan a maguk hadijelvénye körül táborozzanak, nagycsaládjaik jelvényeivel ellátva, a kijelentés sátrától távolabbra, körös-körül táborozzanak. »

3. fejezet

Áron és családja »
A léviták feladata »
Izráel elsőszülötteinek a száma »

1Ezek voltak Áron és Mózes leszármazottai abban az időben, amikor beszélt az ÚR Mózessel a Sínai-hegyen. 2Így hívták Áron fiait: Nádáb volt az elsőszülött, azután Abíhú, Eleázár és Ítámár. »

4. fejezet

A léviták tiszte »
A papok tiszte »
A léviták száma »

1Azután így beszélt Mózeshez és Áronhoz az ÚR: 2Számold össze Kehát fiait Lévi fiai közül nemzetségenként és nagycsaládonként, »

5. fejezet

A tisztátalanok elkülönítése »
A kár jóvátétele »
A féltékenységi törvény »

1Azután így beszélt Mózeshez az ÚR: 2Parancsold meg Izráel fiainak, hogy küldjenek ki a táborból mindenkit, akinek kiütése vagy folyása van, vagy aki holttest miatt tisztátalan. »

6. fejezet

A názírfogadalom »
Az ároni áldás »

1Azután így beszélt Mózeshez az ÚR: 2Szólj Izráel fiaihoz, és mondd meg nekik: Ha egy férfi vagy nő különleges fogadalmat tesz, názírfogadalmat, vagyis az ÚRnak szenteli magát, »

7. fejezet

A fejedelmek ajándéka »

1Amikor befejezte Mózes a hajlék fölállítását, fölkente és fölszentelte azt egész fölszerelésével együtt, az oltárt is egész fölszerelésével együtt; fölkente és fölszentelte azokat. 2Akkor odajárultak Izráel fejedelmei, a nagycsaládok fejei – ők voltak a törzsek fejedelmei, akik a számba vettek élén álltak –, »

8. fejezet

Az arany lámpatartó »
A léviták szolgálatba állítása »

1Azután így beszélt Mózeshez az ÚR: 2Szólj Áronhoz, és mondd meg neki: Úgy rakd föl a lámpatartóra a mécseseket, hogy a hét mécses előre világítson. »

9. fejezet

A páska megünneplése »
A felhő és tűzoszlop »

1Azután így beszélt Mózeshez az ÚR a Sínai-pusztában, a második év első hónapjában azután, hogy kijöttek Egyiptomból: 2Készítsék el Izráel fiai a páskát a megszabott időben. »

10. fejezet

Az ezüstharsonák »
Elindulás a Sínai-hegytől »

1Azután így szólt Mózeshez az ÚR: 2Készíts két harsonát ötvösmunkával, ezüstből készítsd azokat. Ezeket használd a közösség összehívására és a táborok elindítására! »

11. fejezet

A táborégés »
A nép húst kíván »
A hetven prófétáló vén »
A fürjek »

1A nép pedig folyton csak panaszkodott az ÚRnak, hogy rosszul megy a sora. Az ÚR pedig meghallotta, és haragra gerjedt. Fölgyulladt ellenük az ÚR tüze, és belekapott a tábor szélébe. 2Ekkor a nép segítségért kiáltott Mózeshez, Mózes pedig imádkozott az ÚRhoz, és elaludt a tűz. »

12. fejezet

Mirjám poklossága »

1Egyszer Mirjám és Áron Mózes ellen beszélt az etióp asszony miatt, akit elvett. Mert Mózes egy etióp asszonyt vett feleségül. 2Ezt mondták: Vajon csak Mózes által beszélt az ÚR? Nem beszélt-e miáltalunk is? De az ÚR meghallotta. »

13. fejezet

Mózes kémeket küld Kánaánba »

1Azután így beszélt Mózeshez az ÚR: 2Küldj férfiakat, hogy kémleljék ki Kánaán földjét, amelyet majd Izráel fiainak adok. Mindegyik ősi törzsből egy férfit küldjetek, mind tekintélyes ember legyen. »

14. fejezet

A nép zúgolódása és bűnhődése »

1Ekkor az egész közösség elkezdett hangosan jajveszékelni, és sírt a nép egész éjjel. 2Izráel fiai mindnyájan zúgolódtak Mózes és Áron ellen. Ezt mondta nekik az egész közösség: Bárcsak meghaltunk volna Egyiptomban, vagy halnánk meg itt a pusztában! »

15. fejezet

Áldozati rendelkezések »
Szándékos és nem szándékos bűnök »
A ruhabojtok »

1Azután így beszélt Mózeshez az ÚR: 2Szólj Izráel fiaihoz, és mondd meg nekik: Amikor bementek arra a földre, amelyet nektek adok, hogy ott lakjatok, »

16. fejezet

Kórah, Dátán és Abírám lázadása »

1Kórah, aki Jichár fia, aki Kehát fia, aki Lévi fia, összefogott Dátánnal és Abírámmal, Elíáb fiaival meg Ónnal, Pelet fiával, aki Rúben fia volt, 2és föllázadtak Mózes ellen, kétszázötven emberrel Izráel fiai közül, akik a közösség fejedelmei, a gyülekezet képviselői, közismert emberek voltak. »

17. fejezet

Áron vesszeje kivirágzik »

1Azután így beszélt Mózeshez az ÚR: 2Mondd meg Eleázárnak, Áron főpap fiának, hogy szedje ki a szenesserpenyőket a tűzből, mert meg vannak szentelve, a bennük levő szenet pedig szórd széjjel. »

18. fejezet

A papok és léviták tiszte és javadalma »
A léviták áldozata a tizedből »

1Akkor ezt mondta az ÚR Áronnak: Te, a fiaid és a te házad népe fog bűnhődni a szentély körül elkövetett bűnökért. Te és a fiaid fogtok bűnhődni a papi szolgálat közben elkövetett bűnökért. 2Vedd magad mellé testvéreidet, Lévi törzsét, azaz atyád törzsét is, hogy veled együtt ők is az ÚR elé járuljanak, hadd csatlakozzanak hozzád, és álljanak a te szolgálatodra, mialatt te és a te fiaid a bizonyság sátra előtt szolgáltok! »

19. fejezet

A tisztító víz »

1Azután így beszélt Mózeshez és Áronhoz az ÚR: 2Ez a törvény rendelkezése, amelyet megparancsolt az ÚR: Mondd meg Izráel fiainak, hogy vigyenek neked egy hibátlan vörös tehenet, amelynek nincs semmiféle fogyatékossága, és még nem volt rajta iga. »

20. fejezet

Mirjám halála – Isten vizet ad a sziklából »
Edóm nem engedi át Izráelt »
Áron halála »

1Izráel fiai, az egész közösség megérkezett a Cin-pusztába az első hónapban, és letelepedett a nép Kádésban. Ott halt meg Mirjám, és ott temették el. 2De nem volt vize a közösségnek, ezért összegyülekeztek Mózes és Áron ellen. »

21. fejezet

A rézkígyó »
Izráel tovább vándorol a pusztában »
Szíhón legyőzése »
Óg legyőzése »

1Amikor meghallotta a kánaáni Arád királya, aki a Délvidéken élt, hogy odaért Izráel az atárími úton, megtámadta Izráelt, és foglyokat ejtett közülük. 2Ekkor fogadalmat tett Izráel az ÚRnak, és ezt mondta: Ha egyszer kezembe adod ezt a népet, mindenestül kiirtom városait. »

22. fejezet

Bálák hívatja Bálámot »

1Azután elindultak Izráel fiai, és tábort ütöttek Móáb síkságán, a Jordánon túl, Jerikóval szemben. 2Bálák, Cippór fia látta mindazt, ahogyan Izráel elbánt az emóriakkal. »

23. fejezet

Bálám megáldja Izráelt »

1Akkor ezt mondta Bálám Báláknak: Építs itt nekem hét oltárt, és készíts ide nekem hét bikát és hét kost. 2Bálák megtette, amit Bálám mondott. Azután Bálák és Bálám mindegyik oltáron bikát meg kost áldozott. »

24. fejezet

Bálám Jákób csillagáról jövendöl »

1Amikor Bálám látta, hogy az tetszik az ÚRnak, ha megáldja Izráelt, nem folyamodott többé varázsláshoz, mint azelőtt. A puszta felé fordította arcát, 2és fölemelte Bálám a tekintetét. Amint meglátta Izráelt törzsenként sátorozni, rászállt az Isten Lelke, »

25. fejezet

Izráel paráznasága és bűnhődése »

1Amikor Izráel Sittimben tartózkodott, elkezdett a nép paráználkodni Móáb leányaival, 2mert ezek meghívták a népet isteneik áldozati lakomáira. A nép velük evett, és leborulva imádta azok isteneit, »

26. fejezet

Népszámlálás Móáb síkságán »

1Ezt mondta az ÚR Mózesnek és Eleázár papnak, Áron fiának: 2Számoljátok össze Izráel fiainak egész közösségét, húszévestől fölfelé nagycsaládonként minden hadkötelest Izráelben! »

27. fejezet

Örökösödés leányágon Izráelben »
Józsué Mózes utódja »

1Ekkor előálltak Celofhád leányai. Celofhád Héfer fia volt, ez Gileád fia, ez Mákír fia, ez pedig József fiának, Manassénak a fia volt. A Manassé nemzetségei közül való leányok nevei ezek voltak: Mahlá, Nóá, Hoglá, Milká és Tircá. 2Ezek odaálltak Mózes és Eleázár pap elé meg a fejedelmek és az egész közösség elé a kijelentés sátra bejáratánál, és ezt mondták: »

28. fejezet

A mindennapi égőáldozat »
A páskaáldozat »
Áldozat a hetek ünnepén »

1Azután így beszélt Mózeshez az ÚR: 2Parancsold meg Izráel fiainak, és mondd meg nekik: Vigyázzatok arra, hogy a megszabott időben mutassátok be a nekem szóló áldozatot, az én kenyeremet kedves illatú tűzáldozatul. »

29. fejezet

Áldozat a kürtzengés ünnepén »
Áldozat az engesztelés napján »
Áldozatok a lombsátrak ünnepén »

1A hetedik hónap első napján tartsatok szent összejövetelt. Ne végezzetek semmiféle foglalkozáshoz tartozó munkát. A kürtzengés napja ez. 2Készítsetek égőáldozatot kedves illatul az ÚRnak, egy bikaborjút, egy kost és hét egyéves hibátlan bárányt. »

30. fejezet

Az asszonyok fogadalma »

1És Mózes elmondta Izráel fiainak mindazt, amit az ÚR parancsolt Mózesnek. 2Azután így beszélt Mózes Izráel fiainak törzsfőihez: Ezt parancsolta az ÚR: »

31. fejezet

Izráel bosszút áll Midjánon »

1Azután így beszélt Mózeshez az ÚR: 2Állj bosszút Izráel fiaiért a midjániakon, azután elődeid mellé kerülsz. »

32. fejezet

A Jordántól keletre eső országrész felosztása »

1Rúben és Gád fiainak igen sok jószága volt. Amikor látták, hogy Jazér és Gileád földje alkalmas hely a jószágtartásra, 2odamentek Gád és Rúben fiai Mózeshez és Eleázár paphoz meg a közösség fejedelmeihez, és ezt mondták: »

33. fejezet

Izráel táborhelyei a pusztában »

1Ezek Izráel fiainak a táborhelyei attól fogva, hogy seregeik Mózes és Áron vezetésével kivonultak Egyiptomból. 2Mózes ugyanis az ÚR parancsára mindig följegyezte, ha továbbindultak a táborhelyeikről. Ezek azok a táborhelyek, ahonnan elindultak: »

34. fejezet

Az ígéret földjének határai »
Az ország felosztói »

1Azután így beszélt Mózeshez az ÚR: 2Parancsold meg Izráel fiainak, és mondd meg nekik: Ha majd bementek Kánaán földjére, az a föld, Kánaán földje jut nektek örökségül a következő határok szerint: »

35. fejezet

A léviták városai »
A menedékvárosok »

1Azután így beszélt Mózeshez az ÚR Móáb síkságán, Jerikóval szemben, a Jordán mellett: 2Parancsold meg Izráel fiainak, hogy a birtokul kapott örökségükből adjanak városokat a lévitáknak lakóhelyül. A városok körül levő legelőket is adjátok a lévitáknak. »

36. fejezet

Örökösödés leányágon »

1Előálltak a Gileád fiainak nemzetségéből való családfők – Gileád Manassé fiának, Mákírnak a fia volt, József fiai nemzetségeiből –, beszélni kezdtek Mózes előtt, meg a fejedelmek, azaz Izráel fiainak a családfői előtt, 2és ezt mondták: Uram, azt parancsolta neked az ÚR, hogy sorsvetéssel oszd ki ezt a földet örökségül Izráel fiainak. De uram, azt is megparancsolta neked az ÚR, hogy testvérünk, Celofhád örökségét a leányainak add oda. »

1Móz - 2Móz - 3Móz - 4Móz - 5Móz - Józs - Bír - Ruth - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezsd - Neh - Eszt - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Énekek - Ézs - Jer - Jsir - Ez - Dán - Hós - Jóel - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Zof - Hag - Zak - Mal - Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Thessz - 2Thessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel