Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Címzés és apostoli üdvözlet. »
Krisztus üdvösségre vezető ismerete. »

1Simon Péter, Jézus Kriszus szolgája és apostola azoknak, akik Istenünk és Megváltónk, Jézus Krisztus üdvözítő szándékából ugyanannak a drága hitnek lettek részesei, mint mi. 2Kegyelemmel és békességgel töltsön el titeket Istennek és Urunknak, (Krisztus) Jézusnak ismerete. »

2. fejezet

A hamis tanítók sorsa. »

1Akadtak azonban a nép között hamis próféták is, amint közöttetek is lesznek tévtanítók, akik kárhozatos eretnekségeket terjesztenek, megváltó Urunkat megtagadják és gyors pusztulást zúdítanak magukra. 2Számosan szegődnek társukul a kicsapongásban, és miattuk becsmérlik majd az igaz utat. »

3. fejezet

Krisztus második eljövetele. »
Befejezés. »

1Szeretteim, már ezt a második levelet írom nektek, hogy a figyelmeztetéssel ébren tartsam bennetek a tiszta lelkületet. 2Emlékezzetek a szent próféták régebben mondott szavaira, valamint az üdvözítő Úrnak apostolaitok által hirdetett parancsaira. »

Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pét - 2Pét - 1Ján - 2Ján - 3Ján - Júd - Jel