Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Bevezetés »
Hálaadás a megváltás kegyelméért. »
A keresztény élet elemei »
Hivatás az életszentségre. »
Felebaráti szeretet. »

1Péter, Jézus Krisztus apostola a Pontuszban, Galáciában, Kappadóciában, Ázsiában és Bitíniában szétszóródott hontalanoknak, 2akiket Isten az Atya gondviselése a Lélek megszentelése által kiválasztott az engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre. Bőven részesüljetek kegyelemben és békességben. »

2. fejezet

Ragaszkodás Krisztushoz. »
Tiszta élet és jótettek. »
Engedelmesség a felsőbbség iránt. »
A rabszolgák kötelességei. »

1Vessetek le tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigykedést és minden rágalmazást. 2Mint újszülött kisdedek kívánkozzatok hamisítatlan, lelki tej után, hogy azon nőjetek fel az üdvösségre, »

3. fejezet

A házastársak kötelességei. »
A békesség szelleme. »
A keresztény élet indítóokai. »
A szenvedő Krisztus példája. »

1Ugyanígy ti asszonyok is engedelmeskedjetek férjeteknek. Akkor majd azokat, akik nem hisznek az igének, az asszonyok élete beszéd nélkül is megnyeri, 2amikor istenfélő, tiszta élteteket figyelik. »

4. fejezet

Sorsközösségünk Krisztussal. »
A közeledő ítélet gondolata. »

1Mivel tehát Krisztus testi életében szenvedett, ti is ugyanannak az érzületnek fegyverzetét öltsétek magatokra. Aki ugyanis testi életében szenved, 2szakított a bűnnel, hogy testi életének hátralévő idejében ne emberi szenvedélyeknek, hanem Isten akaratának megfelelően éljen. »

5. fejezet

Végső intelem és az örök dicsőség reménye. »
Befejezés »

1A közöttetek élő elöljárókat, mint magam is elöljáró, Krisztus szenvedésének tanúja és egyben a jövőben föltáruló dicsőségének is részese, 2kérem, legeltessétek Isten rátok bízott nyáját: viseljétek gondját, ne kényszerűségből, hanem önként, Istenhez híven; ne haszonlesésből, hanem odaadással; »

Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pét - 2Pét - 1Ján - 2Ján - 3Ján - Júd - Jel