Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

1Salamonnak, Dávid fiának, Izrael királyának mondásai 2a bölcsesség és fegyelem tanulására, »

2. fejezet

1Fiam! Ha megfogadod szavaimatés megőrzöd magadnál parancsaimat, 2megnyitod füledet a bölcsességnek,és szívedet az okosság megismerésére adod, »

3. fejezet

1El ne felejtsd, fiam, tanításomat,és szíved őrizze meg parancsaimat, 2mert számos napot, életévetés boldogságot szereznek neked! »

4. fejezet

1Halljátok, gyermekek, atyai intelmemet,és figyeljetek jól, hogy okosságot tanuljatok! 2Üdvös oktatásban részesítlek titeket,ezért el ne hagyjátok tanításomat! »

5. fejezet

1Figyelmezz, fiam, bölcsességemre,hajtsd füledet okosságomra, 2hogy óvatos légy,és ajkad megőrizze a tudást.Ügyet se vess a csalfa nőre, »

6. fejezet

1Fiam, ha társadért jótálltál,ha kezedet adtad idegenért, 2ha tulajdon szád szava csapdába ejtett,és rabbá tett saját beszéded, »

7. fejezet

1Fiam! Őrizd meg szavaimat,rejtsd magadba parancsaimat! 2Tartsd meg parancsaimat, akkor élni fogsz,és tanításomat, mint szemed fényét! »

8. fejezet

1Nem hív-e a bölcsesség,nem hallatja-e szavát az okosság? 2Odaáll a legmagasabb, kiemelkedő ormokra, az útszélre,oda, ahol ösvények találkoznak, »

9. fejezet

1A bölcsesség házat épített magának,kifaragta hét oszlopát, 2leölte áldozatait, elegyítette borát,meg is terítette asztalát. »

10. fejezet

1A bölcs fiú öröme atyjának,a balga fiú pedig búbánata anyjának. 2Igaztalan kincsek semmit sem érnek,a becsületesség ellenben megment a haláltól. »

11. fejezet

1Utálja az Úr a hamis mérleget,de kedvét leli a csorbítatlan súlyban. 2Ahol gőg van, ott gyalázat is lesz,de ahol szerénység van, ott bölcsesség is van. »

12. fejezet

1Aki szereti a feddést, szereti az okulást,aki pedig fázik az intéstől, az balga. 2A jó az Úrtól kegyben részesül,de aki saját gondolataiban bizakodik, istentelenül cselekszik. »

13. fejezet

1A bölcs fiú hallgat atyjára,az arcátlan pedig nem hallgat a korholásra. 2Mindenki a szája gyümölcsétől lakik jól,a csalárdok lelke azonban igaztalan. »

14. fejezet

1A bölcs nő felépíti házát,a balga pedig a felépültet is lebontja kezével. 2Az igaz úton járó, istenfélő embertlenézi az, aki gyalázatos úton halad. »

15. fejezet

1Szelíd felelet megtöri a haragot,sértő szó pedig szítja az indulatot. 2A bölcsek nyelve ékessé teszi a tudományt,a balgák szája pedig dőreséget bugyogtat. »

16. fejezet

1Az ember dolga a szív előkészítése,de az Úrtól érkezik a nyelv helyes válasza. 2Az ember minden útja hibátlan a saját szemében,a lelkeket azonban az Úr veti latra. »

17. fejezet

1Többet ér egy száraz falat békességben,mint egy ház tele áldozati hússal, perpatvar mellett. 2Az okos szolga úrrá lesz haszontalan fiakon,s a testvérek között ő osztja el az örökséget. »

18. fejezet

1Alkalmat keres, aki szakítani akar barátjával,az ilyen pedig gyalázatos lesz mindenkor. 2A balga nem fogadja be az okosság igéit,ha nem azt mondod, amit elméjében forgat. »

19. fejezet

1Jobb a szegény, akinek útja feddhetetlen,mint a romlott ajkú és esztelen gazdag. 2Nincs ott jó, ahol nincs meg a lélek ismerete,aki siet lábával, az mellélép. »

20. fejezet

1Buja dolog a bor, és tombol a részegség,aki ezekben gyönyörködik, bölcs nem lesz. 2A király fenyegetése olyan, mint az oroszlán bömbölése,önmaga ellen vét, aki őt felbőszíti. »

21. fejezet

1Olyan a király szíve az Úr kezében, mint a vízfolyás,ahová akarja, oda irányítja. 2Az ember minden útja helyes a saját szemében,a szíveket mégis az Úr veti latra. »

22. fejezet

1Többet ér a jó név nagy gazdagságnál,s a kedvesség ezüstnél és aranynál. 2Van egymás mellett gazdag is, szegény is:mindegyiket az Úr alkotta. »

23. fejezet

1Ha leülsz, hogy fejedelemmel egyél,arra legyen gondod, amit eléd raknak, 2tégy kést a torkodra,hogy uralkodni tudj kívánságodon. »

24. fejezet

1Gonosz embereket ne nézz irigy szemmel,és ne kívánkozz közéjük, 2mert szívük erőszakot tervez,és ajkuk csalárdságot beszél. »

25. fejezet

1Ezek is Salamon mondásai, amelyeket Hiszkijának, Júda királyának emberei gyűjtöttek egybe. 2Isten dicsősége a dolgot elrejteni,a királyok dicsősége pedig a kérdést kideríteni. »

26. fejezet

1Mint a hó a nyárhoz, az eső az aratáshoz,éppúgy nem illik a balgához a megtiszteltetés. 2Ahogy a madár tovaszáll s a fecske elrepül,az ok nélkül kimondott átok sem talál. »

27. fejezet

1Ne dicsekedjél a holnappal,hisz nem tudod, mit hoz az eljövendő nap! 2Más dicsérjen téged, ne a saját szád,idegen valaki, és ne a saját ajkad! »

28. fejezet

1A gonosz menekül, mikor nem is üldözi senki sem,az igaz pedig bizton érzi magát, mint a bátor oroszlánkölyök. 2Az erőszakosok hibájából viszályok támadnak,az okos ember azonban elfojtja azokat. »

29. fejezet

1A férfira, aki a dorgálót nyakaskodva megveti,hirtelen eljön a romlás, amelyből nincs számára felépülés. 2Örvend a nép, ha az igazak gyarapodnak,de sóhajt a nép, ha gonoszok jutnak uralomra. »

30. fejezet

1A masszai Águrnak, Jáke fiának mondásai. Így szól a férfi, akivel Isten van,és mert Isten vele van, bátorsággal mondja: 2Balgább vagyok, mint a többi ember,és nincsen emberi bölcsességem! »

31. fejezet

1Lámuelnek, Massza királyának igéi, amelyekkel őt anyja oktatta. 2Mi az, kedvesem? Mi az, ó, méhem gyermeke?Mi az, ó fogadalmaim gyermeke? »

Ter - Kiv - Lev - Szám - MTörv - Józs - Bír - Rút - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezdr - Neh - Tób - Judit - Eszt - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Én - Bölcs - Sír - Iz - Jer - Siralm - Bár - Ez - Dán - Óz - Jo - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Szof - Agg - Zak - Mal - 1Makk - 2Makk - Mt - Mk - Lk - Jn - Csel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tít - Filem - Zsid - Jak - 1Pét - 2Pét - 1Ján - 2Ján - 3Ján - Júd - Jel