Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

1Szeressétek az igazságot, ti föld bírái!Gondoljatok az Úrra jó lélekkel,keressétek őt szívetek egyszerűségében, 2mert azok találnak rá, akik nem kísértik, s azoknak nyilvánítja ki magát, akik bíznak benne! »

2. fejezet

1Tévesen vélekedve azt mondják egymásnak:»Rövid az életünk ideje és szomorú,nincsen orvosság az ember halála ellen,és nincs, akiről tudnák, hogy visszajött az alvilágból. 2Mert semmiből lettünkés majd olyanok leszünk, mintha nem is lettünk volna,mert csak füst az éltető lehelet orrunkban,s a gondolat csak szikra szívünk lüktetésére: »

3. fejezet

1Az igazak lelkei azonban Isten kezében vannak,s a halál kínja nem éri őket. 2Úgy látszott a balgák szemében, hogy meghaltak,távozásukat balsorsnak vélték, »

4. fejezet

1De szép a tiszta nemzedék dicsőségében,mert halhatatlan az emlékezete,és ismert Isten és ember előtt. 2Ha jelen van, utánozzák,ha távozott, visszakívánják.Koszorúval a fején,győztesként vonul fel az örökkévalóságba,miután elnyerte a szeplőtelen viadalok jutalmát. »

5. fejezet

1Akkor az igazak nagy bátorsággal állnak azok ellenébe,akik sanyargatták őket, és hiábavalónak gondolták fáradságukat. 2Amikor ezt látják, iszonyú félelem rendíti meg őket,s elámulnak a nem várt, hirtelen üdvösség miatt. »

6. fejezet

1Hallgassatok tehát, királyok és értsetek!Okuljatok, akik kormányozzátok a föld határait! 2Figyeljetek ti, akik sokaság fölött uralkodtok,és népek nagy számával hivalkodtok! »

7. fejezet

1Hisz én csak halandó ember vagyok,hasonló a többihez,ivadéka a földből alkotott elsőnek.Anyám méhében formálódtam én is testté, 2tíz hó folyamán álltam össze a vérben,a férfi magvából, az egyesülés gyönyöréből. »

8. fejezet

1Elér tehát erejével egyik határtól a másikig,s a mindenséget üdvösen igazgatja. 2Őt szerettemés kerestem ifjú koromtól,s azon voltam, hogy kedvesemmé tegyem,és szerelmes lettem szépségébe. »

9. fejezet

1»Atyáim Istene, irgalom Ura,aki szavaddal teremtettél mindeneket, 2és bölcsességeddel alkottad az embert, hogy uralkodjék a teremtményeken, amelyeket alkottál, »

10. fejezet

1Ez óvta meg azt, akit Isten először formált,a földkerekség atyját,amikor még csak ő volt megteremtve; 2ez vezette ki őt vétkéből, és adott hatalmat neki, hogy minden fölött uralkodjon. »

11. fejezet

1Sikerre vezette vállalkozásaikatszent próféta vezetése mellett: 2átkeltek lakatlan pusztaságon,és sivár helyeken ütöttek sátort. »

12. fejezet

1De jó, de kegyes a szellemed, Uram, mindenben! 2Ezért a tévelygőket megfedded egy keveset,vétkeikért megdorgálod őket, és lelkükre kötöd,hogy a gonoszságtól elfordulva benned higgyenek, Uram! »

13. fejezet

1 Mert balgák mindazok az emberek, akikben nincs meg Isten ismerete,akik nem tudták a látható javakból megismerni azt, aki van,s a műveket szemlélve nem ismerték föl az alkotót, 2hanem a tüzet, vagy a szelet, vagy az iramló levegőt,vagy a csillagok körét, vagy a víz árját,vagy a napot s a holdat tartottákvilágot kormányzó isteneknek. »

14. fejezet

1Más viszont, aki tengerre indul,és szilaj hullámokat készül átszelni,fadarabhoz esedezik, amely törékenyebb,mint a hajó, amely őt hordozza. 2Mert a haszonvágy eszelte ezt ki,és hozzáértő ember bölcsessége építette, »

15. fejezet

1Te pedig, Istenünk, kegyes vagy és igaz,türelmes, és elnézéssel intézel mindent! 2Még ha vétünk is, tieid vagyunk, hisz ismerjük hatalmadat,de nem vétünk többé, mert tudjuk, hogy hozzád tartozunk! »

16. fejezet

1Ezért méltán szenvedtek kínokat ilyenek által,és lettek bestiák rajának prédája. 2Népeddel azonban a fenyítés helyett jót tettél,és feltámadt étvágyuk csillapításárarendkívüli csemegét: fürjet készítettél nekik eledelül, »

17. fejezet

1Mivel kifürkészhetetlenek a te ítéleteid, Uram,és kimondhatatlanok igéid,azért estek tévedésbe a bárdolatlan lelkek. 2Amíg ugyanis azt hitték a gonoszok,hogy elnyomhatják a szent népet,a sötétség és a hosszú éjjel bilincsei megkötözték őket,úgyhogy tető alá zárva,s az örök gondviseléstől számkivetve feküdtek. »

18. fejezet

1Szentjeid ellenben a legtisztább fényt élvezték.Hallották ugyan azok hangját, de nem látták alakjukat,és magasztaltak Téged, mert nem szenvedték ugyanazt. 2Akik azelőtt kárt vallottak, hálálkodtak, hogy nem szenvednek,és hogy különbség legyen, még ajándékot is kértek. »

19. fejezet

1 Az istentelenekre azonban mindvégig ránehezedett a könyörtelen harag,mert előre tudta, mit tesznek a jövőben: 2hogy miután megengedték távozásukat,és sebbel-lobbal útnak indították őket,megbánják majd, és üldözik őket. »

Ter - Kiv - Lev - Szám - MTörv - Józs - Bír - Rút - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezdr - Neh - Tób - Judit - Eszt - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Én - Bölcs - Sír - Iz - Jer - Siralm - Bár - Ez - Dán - Óz - Jo - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Szof - Agg - Zak - Mal - 1Makk - 2Makk - Mt - Mk - Lk - Jn - Csel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tít - Filem - Zsid - Jak - 1Pét - 2Pét - 1Ján - 2Ján - 3Ján - Júd - Jel