Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

1Az Úr szava, melyet Ózeáshoz, Beeri fiához intézett Uzijának, Jótámnak, Ácháznak, Hiszkijának, Júda királyainak, és Jeroboámnak, Joás fiának, Izrael királyának napjaiban. 2Amikor az Úr szólni kezdett Ózeás által, ezt mondta az Úr Ózeásnak: »Eredj, végy magadnak feleségül egy paráznát,és szerezz magadnak gyermekeket a paráznától,mert parázna módon elpártol az ország az Úrtól.« »

2. fejezet

1Izrael fiainak száma egykor olyan lesz, mint a tenger fövenye,melyet megmérni és megszámlálni nem lehet;és ahelyett, hogy azt mondanák nekik:‘Ti nem vagytok az én népem,’az ‘élő Isten fiainak’ hívják majd őket. 2És Júda fiai meg Izrael fiai egybesereglenek,és egy fejedelmet állítanak maguk fölé,és feljönnek az országból,mert nagy lesz a napja Jezreelnek! »

3. fejezet

1Mondta továbbá az Úr nekem: »Eredj, szeresd továbbra is azt az asszonyt, akinek szeretője van és házasságtörő; ugyanígy szereti az Úr Izrael fiait, és ők mégis más istenekre tekintenek, és a mazsolás kalácsot szeretik.« 2Meg is szereztem őt magamnak tizenöt ezüstért és másfél ómer árpáért, »

4. fejezet

1»Halljátok az Úr szavát, Izrael fiai, mert perbe száll az Úr az ország lakóival,mivel nincs hűség, nincs irgalom,nincsen Isten ismerete az országban! 2Özönnel van az átok és hazugság,gyilkosság, lopás és házasságtörés,és vérontás vérontást ér. »

5. fejezet

1Halljátok ezt, papok, és figyeljetek, Izrael háza;hallgassatok ide, király háza,mert rólatok szól ez ítélet!Kelepcévé lettetek Micpában,s kifeszített hálóvá a Táboron! 2Szittim vermét mélyre ásták,de én majd megfenyítlek mindnyájatokat! »

6. fejezet

1Nyomorúságukban csakhamar hozzám sietnek: ‘Jöjjetek, térjünk vissza az Úrhoz, 2Mert ő sebzett meg, de ő gyógyít is meg minket,megvert, de gondjába is vesz minket. »

7. fejezet

1Amikor meg akartam gyógyítani Izraelt, nyilvánvalóvá lett Efraim gonoszságaés Szamaria rosszasága;mert csalárdul cselekszenek,és benn fosztogató tolvajok járnak,künn pedig rablók. 2És nem veszik szívükre,hogy én minden gonoszságukról megemlékezem;most körülveszik őket gonosz cselekedeteik,azok színem előtt vannak. »

8. fejezet

1Fújd a harsonát! Sasként jön az Úr házára a baj,mert megtörték szövetségemetés megszegték törvényemet. 2Majd segítségül hívnak engem: ‘Én Istenem!’,mi ismerünk téged, mi, Izrael! »

9. fejezet

1Ne örvendezzél, Izrael, ne ujjongj, mint a többi nemzet, mert parázna módjára elpártoltál Istenedtől,szeretted bűnöd bérét minden búzaszérűn. 2Ám a szérű és a sajtó nem táplálja majd őket,s a bor majd cserbenhagyja őket. »

10. fejezet

1Lombos szőlőtő Izrael, gyümölcse méltó hozzá.Amilyen sok volt a gyümölcse,olyan sok oltárt emelt;amilyen bőségesen termett a földje,olyan bőségesen állított fel bálványoszlopokat. 2Szívük megoszlott,de most majd megbűnhődnek!Ő maga töri majd össze bálványoszlopaikat,pusztítja el oltáraikat. »

11. fejezet

1Hajnalig örökre elpusztul Izrael királya!Mikor még gyermek volt Izrael,akkor szerettem meg őt,és Egyiptomból hívtam ki az én fiamat. 2De mennél inkább hívtam őket,annál inkább távoztak tőlem;a baáloknak áldoztak,s a bálványoknak mutattak be áldozatokat. »

12. fejezet

1Hazugsággal vett engem körül Efraim, és csalárdsággal Izrael háza;– csak Júda jár Isten mellett tanúskodva,s a Szentségeshez hűségesen ragaszkodva.« – 2Efraim vihart legeltet,s a keleti szél után fut.Egész nap hazugságot és pusztulást szaporít,szövetségre lép az asszírokkal,és Egyiptomba visz olajat. »

13. fejezet

1Ha Efraim szólt, félelem támadt; nagy tekintélye volt Izraelben. De vétkezett Baállal, és halott lett. 2És ők most ismét vétkeztek;öntött szobrot készítettek maguknak,ezüstbálványokat saját elképzelésük szerint;mesteremberek alkotása az egész,és róluk mondják ők: »Ezeknek áldozzatok!«Borjúkat csókolgatnak az emberek. »

14. fejezet

1Elpusztul Szamaria, mert fellázadt Isten ellen; kard által pusztulnak el ők,kisdedeiket a földhöz verik,s az áldott állapotban levőket felhasítják. 2Térj meg, Izrael, az Úrhoz, a te Istenedhez,hisz bűnöd miatt buktál el! »

Ter - Kiv - Lev - Szám - MTörv - Józs - Bír - Rút - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezdr - Neh - Tób - Judit - Eszt - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Én - Bölcs - Sír - Iz - Jer - Siralm - Bár - Ez - Dán - Óz - Jo - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Szof - Agg - Zak - Mal - 1Makk - 2Makk - Mt - Mk - Lk - Jn - Csel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tít - Filem - Zsid - Jak - 1Pét - 2Pét - 1Ján - 2Ján - 3Ján - Júd - Jel