Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Az Úr szava, melyet Ózeáshoz, Beeri fiához intézett Uzijának, Jótámnak, Ácháznak, Hiszkijának, Júda királyainak, és Jeroboámnak, Joás fiának, Izrael királyának napjaiban. Amikor az Úr szólni kezdett Ózeás által, ezt mondta az Úr Ózeásnak: »Eredj, végy magadnak feleségül egy paráznát, és szerezz magadnak gyermekeket a paráznától, mert parázna módon elpártol az ország az Úrtól.« >>

2. fejezet

Izrael fiainak száma egykor olyan lesz, mint a tenger fövenye, melyet megmérni és megszámlálni nem lehet; és ahelyett, hogy azt mondanák nekik: ‘Ti nem vagytok az én népem,’ az ‘élő Isten fiainak’ hívják majd őket. És Júda fiai meg Izrael fiai egybesereglenek, és egy fejedelmet állítanak maguk fölé, és feljönnek az országból, mert nagy lesz a napja Jezreelnek! >>

3. fejezet

Mondta továbbá az Úr nekem: »Eredj, szeresd továbbra is azt az asszonyt, akinek szeretője van és házasságtörő; ugyanígy szereti az Úr Izrael fiait, és ők mégis más istenekre tekintenek, és a mazsolás kalácsot szeretik.« Meg is szereztem őt magamnak tizenöt ezüstért és másfél ómer árpáért, >>

4. fejezet

»Halljátok az Úr szavát, Izrael fiai, mert perbe száll az Úr az ország lakóival, mivel nincs hűség, nincs irgalom, nincsen Isten ismerete az országban! Özönnel van az átok és hazugság, gyilkosság, lopás és házasságtörés, és vérontás vérontást ér. >>

5. fejezet

Halljátok ezt, papok, és figyeljetek, Izrael háza; hallgassatok ide, király háza, mert rólatok szól ez ítélet! Kelepcévé lettetek Micpában, s kifeszített hálóvá a Táboron! Szittim vermét mélyre ásták, de én majd megfenyítlek mindnyájatokat! >>

6. fejezet

Nyomorúságukban csakhamar hozzám sietnek: ‘Jöjjetek, térjünk vissza az Úrhoz, Mert ő sebzett meg, de ő gyógyít is meg minket, megvert, de gondjába is vesz minket. >>

7. fejezet

Amikor meg akartam gyógyítani Izraelt, nyilvánvalóvá lett Efraim gonoszsága és Szamaria rosszasága; mert csalárdul cselekszenek, és benn fosztogató tolvajok járnak, künn pedig rablók. És nem veszik szívükre, hogy én minden gonoszságukról megemlékezem; most körülveszik őket gonosz cselekedeteik, azok színem előtt vannak. >>

8. fejezet

Fújd a harsonát! Sasként jön az Úr házára a baj, mert megtörték szövetségemet és megszegték törvényemet. Majd segítségül hívnak engem: ‘Én Istenem!’, mi ismerünk téged, mi, Izrael! >>

9. fejezet

Ne örvendezzél, Izrael, ne ujjongj, mint a többi nemzet, mert parázna módjára elpártoltál Istenedtől, szeretted bűnöd bérét minden búzaszérűn. Ám a szérű és a sajtó nem táplálja majd őket, s a bor majd cserbenhagyja őket. >>

10. fejezet

Lombos szőlőtő Izrael, gyümölcse méltó hozzá. Amilyen sok volt a gyümölcse, olyan sok oltárt emelt; amilyen bőségesen termett a földje, olyan bőségesen állított fel bálványoszlopokat. Szívük megoszlott, de most majd megbűnhődnek! Ő maga töri majd össze bálványoszlopaikat, pusztítja el oltáraikat. >>

11. fejezet

Hajnalig örökre elpusztul Izrael királya! Mikor még gyermek volt Izrael, akkor szerettem meg őt, és Egyiptomból hívtam ki az én fiamat. De mennél inkább hívtam őket, annál inkább távoztak tőlem; a baáloknak áldoztak, s a bálványoknak mutattak be áldozatokat. >>

12. fejezet

Hazugsággal vett engem körül Efraim, és csalárdsággal Izrael háza; – csak Júda jár Isten mellett tanúskodva, s a Szentségeshez hűségesen ragaszkodva.« – Efraim vihart legeltet, s a keleti szél után fut. Egész nap hazugságot és pusztulást szaporít, szövetségre lép az asszírokkal, és Egyiptomba visz olajat. >>

13. fejezet

Ha Efraim szólt, félelem támadt; nagy tekintélye volt Izraelben. De vétkezett Baállal, és halott lett. És ők most ismét vétkeztek; öntött szobrot készítettek maguknak, ezüstbálványokat saját elképzelésük szerint; mesteremberek alkotása az egész, és róluk mondják ők: »Ezeknek áldozzatok!« Borjúkat csókolgatnak az emberek. >>

14. fejezet

Elpusztul Szamaria, mert fellázadt Isten ellen; kard által pusztulnak el ők, kisdedeiket a földhöz verik, s az áldott állapotban levőket felhasítják. Térj meg, Izrael, az Úrhoz, a te Istenedhez, hisz bűnöd miatt buktál el! >>

Ter - Kiv - Lev - Szám - MTörv - Józs - Bír - Rút - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezdr - Neh - Tób - Judit - Eszt - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Én - Bölcs - Sír - Iz - Jer - Siralm - Bár - Ez - Dán - Óz - Jo - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Szof - Agg - Zak - Mal - 1Makk - 2Makk - Mt - Mk - Lk - Jn - Csel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tít - Filem - Zsid - Jak - 1Pét - 2Pét - 1Ján - 2Ján - 3Ján - Júd - Jel