Keresés a Bibliában

14 1Abban az időben Heródes negyedes fejedelem hírét hallotta Jézusnak, 2és azt mondta szolgáinak: »Ez Keresztelő János. Ő támadt föl a halálból, ezért működnek benne a csodatevő erők.«
3Heródes ugyanis elfogatta Jánost, megkötözte és börtönbe vetette Heródiás miatt, aki testvérének, Fülöpnek volt a felesége. 4János ugyanis azt mondta neki: »Nincs megengedve neked, hogy ő a tiéd legyen.« 5Meg akarta őt ölni, de félt a néptől, mert prófétának tartották őt.
6Amikor Heródesnek születésnapja volt, Heródiás lánya kiállt középre és táncolt. Tetszett ez Heródesnek, 7ezért esküvel megígérte, hogy megadja neki, bármit kér is tőle. 8Mivel az anyja már előre kioktatta, így szólt: »Add ide nekem egy tálon Keresztelő János fejét.« 9A király elszomorodott, de az eskü és az asztalnál ülők miatt megparancsolta, hogy adják oda neki. 10Elküldött és lefejeztette Jánost a börtönben. 11A fejét odavitték egy tálon és átadták a lánynak, az meg odavitte anyjának. 12A tanítványai pedig fogták a holttestet és eltemették őt, aztán elmentek és hírül vitték Jézusnak.
13Amikor Jézus meghallotta ezt, visszavonult onnan bárkán egy puszta helyre, egyedül. A tömegek tudomást szereztek erről és követték őt gyalog a városokból. 14Mikor kiszállt, meglátta a hatalmas tömeget. Megesett rajtuk a szíve, és meggyógyította a köztük lévő betegeket. 15Mikor este lett, odamentek hozzá a tanítványok és azt mondták neki: »Sivár ez a hely és az idő is eljárt már. Bocsásd el a tömeget, hogy a falvakba menjenek és ennivalót vegyenek maguknak.« 16Jézus azonban azt mondta nekik: »Nincs rá szükség, hogy elmenjenek, adjatok nekik ti enni.« 17Azok ezt felelték neki: »Nincs itt másunk, csak öt kenyér és két hal.« 18Azt mondta nekik: »Hozzátok ide azokat.« 19Megparancsolta, hogy a tömeg telepedjék le a fűre, aztán fogta az öt kenyeret és a két halat, feltekintett az égre, áldást mondott, megtörte a kenyereket és odaadta a tanítványoknak, a tanítványok pedig a tömegnek. 20Mindnyájan ettek és jóllaktak. Végül fölszedték a megmaradt darabokat, tizenkét tele kosárral. 21Mintegy ötezer férfi volt, aki evett, az asszonyokat és gyerekeket nem számítva.
22Ezután mindjárt megparancsolta a tanítványoknak, hogy szálljanak bárkába, és menjenek előtte a túlpartra, amíg ő elbocsátja a tömeget. 23Miután elbocsátotta a tömeget, egyedül fölment a hegyre imádkozni. Amikor beesteledett, egyedül volt ott.
24A bárka pedig már sok stádiumnyira volt a parttól, hányták-vetették a hullámok, mert ellenszél volt. 25Éjjel pedig, a negyedik őrváltás idején odament hozzájuk a tengeren járva. 26Amikor a tanítványok meglátták őt, amint a tengeren jár, megrettentek és azt mondták: »Kísértet!«, és félelmükben kiáltozni kezdtek. 27Jézus azonban mindjárt szólt nekik: »Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!« 28Péter így válaszolt neki: »Uram, ha te vagy, parancsold, hogy hozzád menjek a vízen.« 29Ő azt mondta: »Gyere!« Péter kiszállt a bárkából, elindult a vízen és Jézushoz ment. 30Mikor azonban látta az erős szelet, megijedt, és amint merülni kezdett, felkiáltott: »Uram! Ments meg engem!« 31Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt és azt mondta neki: »Te kishitű! Miért kételkedtél?« 32Amikor beszálltak a bárkába, elállt a szél. 33Akik a bárkában voltak, leborultak előtte, és azt mondták: »Valóban Isten Fia vagy!«
34Átkelve a tavon Genezáret földjére jutottak. 35Amikor annak a helynek a lakosai felismerték őt, üzentek az egész környékre, odahoztak hozzá minden beteget, 36és kérték őt, hogy legalább a ruhája szegélyét érinthessék. Akik csak megérintették, meggyógyultak.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

14,24 Egy stádium (’stadion‘) kb. 180 m.

14,25 A zsidók, a görögök és a rómaiak az éjszakát négy részre osztották. Ezt a négy időszakot őrváltásoknak nevezték, mert az éjszakai őrség ennek megfelelően váltotta egymást. Az első őrváltás naplementekor kezdődött, a negyedik napfelkeltekor végződött. A négy őrváltás neve: este, éjfél, kakaskukorékolás, hajnal. Egyébként a nappalt is négy részre osztották, amelyek mindegyike három óráig tartott.

Előző fejezet Következő fejezet