Keresés a Bibliában

2 1Akarom, hogy tudjátok, mennyit küzdök értetek és a laodikeiaiakért – illetve mindazokért, akik engem személyesen nem ismernek –, 2hogy szívük a szeretetben összeforrva felbátorodjék, és eljussanak a szilárd bizonyossághoz vezető megértés teljes gazdagságára: Isten titkának, Krisztusnak az ismeretére. 3Benne rejlik a bölcsesség és az ismeret minden kincse. 4Ezt azért mondom, nehogy valaki megtévesztő szavakkal félrevezessen titeket. 5Mert ha testben távol vagyok is, lélekben veletek vagyok, és örömmel látom a köztetek uralkodó szép rendet, és Krisztusba vetett hitetek szilárdságát.
6Ahogy befogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is őbenne: 7meggyökerezve benne és ráépülve legyetek erősek a hitben – amint tanultátok –, és legyen bennetek túláradó hála! 8Vigyázzatok, rabul ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres csalással, amely emberi hagyományon és a világ elemein alapszik, és nem Krisztuson.
9Mert benne lakik valóságosan az istenség egész teljessége, 10és ti is általa – aki minden fejedelemségnek és hatalmasságnak a feje – részesültetek ebből a teljességből. 11Benne vagytok körülmetélve is, de nem kézzel végzett körülmetéléssel, hanem a Krisztus szerinti körülmetéléssel: a bűnös test levetése által. 12A keresztségben vele együtt eltemettek titeket, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halottak közül. 13Titeket, akik halottak voltatok vétkeitek és testetek körülmetéletlensége miatt, vele együtt életre keltett megbocsátva minden vétkünket. 14Eltörölte a követeléseivel minket terhelő adóslevelet, amely vádolt bennünket. Eltávolította azzal, hogy odaszegezte a keresztfára. 15Általa fegyverezte le a fejedelemségeket és a hatalmasságokat. Nyilvánosan megszégyenítette és diadalmenetben hurcolta őket.
16Ezért senki se ítélkezzék fölöttetek étel, ital, ünnep, újhold vagy szombat miatt. 17Mindez csak árnyéka az eljövendő dolgoknak. A valóság Krisztusé. 18Ne vegye el tőletek a versenydíjat senki, aki alázatoskodásban és az angyalok iránti tiszteletben tetszeleg, látomásaival foglalkozik, és saját bölcsességétől ok nélkül felfuvalkodik, 19de nem ragaszkodik a Főhöz, aki inak és ízületek segítségével összetartja az egész testet, amely általa növekszik Isten szándéka szerinti növekedéssel.
20Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, mintha e világ szerint élnétek? 21„Ne nyúlj hozzá!” „Ne ízleld meg!” „Ne is érintsd!” 22Azokról a dolgokról van itt szó, amelyek arra valók, hogy elfogyasztva megsemmisüljenek. Ezek csupán emberi rendelkezések és tanítások. 23Ezeknek a megtartása a bölcsesség látszatát kelti ugyan az önként vállalt istentisztelet, az alázatoskodás és a test sanyargatása által, valójában azonban semmi értéke, mert öntelt felfuvalkodottsághoz vezet.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet