Keresés a Bibliában

1 1Pál, Isten akaratából Krisztus Jézus apostola és Timóteus testvér, 2a Kolosszéban élő szenteknek és Krisztusban hűséges testvéreknek: kegyelem néktek és béke Istentől, a mi Atyánktól.
3Hálát adunk mindenkor Istennek, a mi Urunk, Jézus Krisztus Atyjának, amikor értetek imádkozunk, 4mivel hallottunk Krisztus Jézusba vetett hitetekről és a szeretetről, amely valamennyi szent iránt él bennetek 5a remélt dolgok okán, melyek készen vannak számotokra a mennyekben, s amelyekről már korábban hallottatok az igazság szavából, az evangéliumból, 6amely eljutott hozzátok, és ahogy az egész világon gyümölcsöt terem és növekszik, ugyanúgy közöttetek is attól a naptól fogva, amelyen meghallottátok és megismertétek Isten kegyelmének igazságát, 7amint ezt Epaphrasztól, szeretett szolgatársunktól tanultátok, aki Krisztus hű szolgája nevünkben, 8és aki hírül hozta, hogy a Lélekben milyen szeretet él közöttetek.
9Ezért mi is attól a naptól fogva, amelyen ezt meghallottuk, szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen megismerjétek akaratát nagy bölcsességgel és lelki megértéssel, 10hogy az Úrhoz méltóan, mindenben a tetszése szerint éljetek, mindenfajta jó tett által gyümölcsöt teremjetek, és Isten ismeretében növekedjetek, 11dicsőségének nagysága szerint egészen megerősödjetek a teljes állhatatosságra és türelemre. Örömmel 12adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek! 13Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és áthelyezett minket szeretett Fia országába. 14Őbenne van megváltásunk, bűneink bocsánata.

15Ő a láthatatlan Isten képmása, elsőszülött minden teremtmény közül,
16mert benne teremtett mindent a mennyben és a földön,
a láthatókat és a láthatatlanokat, a trónusokat és az uralmakat,
a fejedelemségeket és a hatalmakat:
mindent általa és érte teremtett.
17Mindennél előbb van,
és minden őbenne áll fenn.
18Ő a feje a testnek, az Egyháznak.
Ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első.
19Mert úgy tetszett Istennek, hogy az egész teljesség benne lakjék,
20és hogy általa és érte engeszteljen ki mindent békét szerezvén a keresztfán kiontott vére által a mennyben és a földön.

21Titeket is, akik egykor idegenek voltatok, és akiknek ellenséges érzülete a gonosz cselekedetekben nyilvánult meg, 22Isten kiengesztelt most az ő emberi testében, halála által, hogy mint szenteket, hibátlanokat és feddhetetleneket állítson az ő színe elé, 23amennyiben szilárdan és rendületlenül megmaradtok a hitben, és nem tántorodtok el a reménytől, amelyről hallottatok az evangéliumban, amelyet hirdettek minden teremtménynek az ég alatt, és amelynek én, Pál, szolgája lettem.
24Most örülök értetek elviselt szenvedéseimnek, és Krisztusnak a testemben megnyilvánuló gyötrelmeit bevégzem az ő testéért, az Egyházért, 25amelynek szolgája lettem a szerint a megbízatás szerint, amelyet Isten nekem a ti javatokra adott, hogy teljesen föltárjam Isten igéjét, 26azt a titkot, amely örök idők és nemzedékek óta rejtve volt, de amely most megnyilvánult az ő szentjeinek, 27akiknek Isten tudtukra akarta adni, hogy milyen gazdag ennek a titoknak dicsősége a pogány népek között. Ez a titok pedig az, hogy Krisztus közöttetek van, és ez az eljövendő dicsőség reménye. 28Mi őt hirdetjük, és minden embert nagy bölcsességgel intünk és tanítunk, hogy minden embert tökéletessé tegyünk Krisztusban. 29Ezért fáradok és küzdök az ő ereje által, amely hatékonyan működik bennem.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Következő fejezet