Keresés a Bibliában

2 1Azt akarom, hogy tudjátok meg, hogyan küzdök értetek, a laodíceaiakért, és mindazokért, akik nem látták szemtől-szembe személyemet, 2hogy a szívük megvigasztalódjék, és szeretetben összeforrva eljussanak a megértés teljességének minden gazdagságára, Isten titkának, Krisztusnak ismeretére, 3akiben a bölcsesség és a tudomány minden kincse rejlik. 4Ezt azért mondom, hogy senki félre ne vezessen titeket tetszetős beszéddel. 5Mert ha testileg távol vagyok is, lelkileg veletek vagyok, és örülök, amikor látom köztetek a rendet és a Krisztusban való hiteteknek a szilárdságát.
6Ezért tehát, ahogyan elfogadtátok az Úr Jézus Krisztust, úgy éljetek is benne, 7gyökerezzetek meg őbenne, és épüljetek rá! Erősödjetek meg a hitben, ahogyan tanultátok, és legyen bőséges a hálaadásotok!
8Vigyázzatok, hogy senki rabul ne ejtsen titeket bölcselettel és hiú megtévesztéssel, amely emberi hagyományhoz, a világ elemeihez, nem pedig Krisztushoz igazodik. 9Mert őbenne lakik az istenség egész teljessége testi formában, 10és benne jutottatok teljességre, benne, aki minden fejedelemségnek és hatalmasságnak a feje. 11Benne körül is metélkedtetek, nem kézzel végzett körülmetéléssel, hanem az érzéki test levetésével, a Krisztus szerinti körülmetéléssel, 12amikor vele együtt eltemetkeztetek a keresztségben, és vele együtt fel is támadtatok, annak az Istennek erejébe vetett hit által, aki őt feltámasztotta a halottak közül. 13Vele együtt titeket is, amikor halottak voltatok vétkeitek és testetek körülmetéletlensége miatt, életre keltett azáltal, hogy megbocsátotta minden vétkünket. 14Az adóslevelet, mely ellenünk szólt és vádolt minket, eltörölte, eltette az útból, és a keresztre szegezte; 15lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és diadalmaskodott rajtuk.
16Senki ne ítéljen el tehát titeket étel vagy ital dolgában, sem az ünnepnapra, újholdra vagy szombatra vonatkozó dolgokban. 17Ezek csak árnyékai a jövendő dolgoknak, a valóság azonban Krisztusé. 18Ne fosszon meg titeket a jutalomtól az olyan ember, aki tetszeleg magának az alázatoskodásban és az angyalok tiszteletében, aki látomásai miatt felfuvalkodik, alaptalanul elbizakodik érzékies lelkületében, 19és nem ragaszkodik a Főhöz, aki az illesztések és az ízületek segítségével gondozza és összetartja az egész testet, hogy megvalósítsa abban az Isten szerint való növekedést.
20Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemeinek, miért vesztek magatokra szabályokat, mintha a világban élnétek: 21»Ne nyúlj hozzá, ne ízleld, ne érintsd!« 22Hiszen ezek mind arra valók, hogy a használat folytán elpusztuljanak. Csak emberi parancsokról és tanításokról van szó. (Iz 29,13 G) 23A bölcsesség látszatát keltik az önkényes istentisztelettel, az alázatoskodással és a test sanyargatásával, de nincs bennük semmi érték; csak az érzéki test kielégítésére szolgálnak.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

2,2 Isten titka (misztériuma) az, hogy a Krisztusba való beépülés által minden ember meghívást nyer az üdvösségre és a mennyei dicsőségre. Pált nagy öröm tölti el azért, hogy meghívást kapott ennek az irgalmas isteni tervnek a hirdetésére.

2,14 Az adóslevelet, mely ellenünk szólt: tartozásunk, adósságunk volt Isten igazságosságával szemben, mert Isten törvényeit – a pozitív és természeti törvényeket – nem tartottuk meg. Ezt az adósságot, amely egyenértékű volt a kárhozattal sújtó ítélettel – Isten eltörölte, mintegy felszegezte a keresztre, amelyen meghalt értünk a Megváltó.

Előző fejezet Következő fejezet