Keresés a Bibliában

2 1Mert akarom, hogy tudtotokra legyen, hogy milyen nagy tusakodásom van ti érettetek, és azokért, kik Laodiczeában vannak, és mindazokért, a kik nem láttak engem személy szerint e testben; (Kol 4,12.16; Róm 15,30; Jel 3,14) 2Hogy vígasztalást vegyen az ő szívök, egybeköttetvén a szeretetben, és hogy eljussanak az értelem meggyőződésének teljes gazdagságára, az Isten és az Atya és a Krisztus ama titkának megismerésére, (Kol 1,26; Eféz 4,2; Fil 1,9) 3A melyben van a bölcsességnek és ismeretnek minden kincse elrejtve. (Kol 1,9; Péld 2,3.4) 4Ezt pedig azért mondom, hogy valaki titeket rá ne szedjen hitető beszéddel. (1Kor 2,4) 5Mert jóllehet testben távol vagyok tőletek, mindazáltal lélekben veletek vagyok, örülvén és látván ti köztetek a jó rendet és Krisztusba vetett hiteteknek erősségét. (1Kor 5,3;14,40; Csel 16,5.1Pét;5,9) 6Azért, a miképen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, akképen járjatok Ő benne, (Kol 1,5-7; Fil 4,9; Gal 1,12; Eféz 4,20; Fil 2,11) 7Meggyökerezvén és tovább épülvén Ő benne, és megerősödvén a hitben, a miképen arra taníttattatok, bővölködvén abban hálaadással. (Eféz 2,21.22.1Kor;3,11) 8Meglássátok, hogy senki ne legyen, a ki bennetek zsákmányt vet a bölcselkedés és üres csalás által, mely emberek rendelése szerint, a világ elemi tanításai szerint, és nem a Krisztus szerint való: (Kol 1,27;2,2.3.4.6.14.20.23; Gal 5,1; Eféz 5,6; Gal 1,12.2Thess;3,6; Gal 4,3.9; Zsid 5,12) 9Mert Ő benne lakozik az istenségnek egész teljessége testileg, (Kol 1,15.19; Ján 1,1; Fil 2,6;3,21) 10És ti Ő benne vagytok bételjesedve, a ki feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak; (Ján 1,18; Róm 8,10.11.2Kor;3,17;4,7; Eféz 3,19; Fil 2,10) 11A kiben körül is metéltettetek kéz nélkül való körülmetéléssel, levetkezvén az érzéki bűnök testét a Krisztus körülmetélésében; (Kol 1,13.22;2,15.17; Eféz 2,11.5Móz;10,16; Róm 2,28; Fil 3,3; Róm 7,22.2Kor;5,3.4; Róm 7,5.14.6.23.25;8,3.13;6,11; Gal 5,16.17.24; Eféz 2,3; Kol 3,5) 12Eltemettetvén Ő vele együtt a keresztségben, a kiben egyetemben fel is támasztattatok az Isten erejébe vetett hit által, a ki feltámasztá Őt a halálból. (Kol 3,1; Róm 6,3.4.8; Eféz 2,5.6;1,9; Róm 4,17.26) 13És titeket, kik holtak valátok a bűnökben és a ti testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenített együtt Ő vele, megbocsátván minden bűnötöket, (Kol 1,21.27;2,11.12; Eféz 2,1.5.6.1Kor;15,54.57; Róm 6,23) 14Az által, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, a mely ellenünkre volt nekünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára; (5Móz 27,26; Gal 3,10;5,3; Róm 2,12;3,19; Eféz 2,15; Róm 10,4; Gal 3,13.1Pét;2,24) 15Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtok abban. (Gal 3,19;4,3; Luk 11,21; Józs 5,13; Zsolt 68,18; Csel 7,53; Mát 12,29; Zsid 2,2; Róm 8,38.1Kor;8,5.2Pét;2,10; Júd 1,8) 16Senki azért titeket meg ne ítéljen evésért, vagy ivásért, avagy ünnep, vagy újhold, vagy szombat dolgában: (Kol,2 4. 8. Róm. 14,2. 3. 5. 6. 17. 3 Móz. 7,10. 10,9. 4 Móz. 6,3. Jer. 35,8.) 17Melyek csak árnyékai a következendő dolgoknak, de a valóság a Krisztusé. (Kol 9,10; Zsid 8,5;10,1) 18Senki tőletek a pálmát el ne vegye, kedvét találván alázatoskodásban és az angyalok tisztelésében, a melyeket nem látott, olyakat tudakozván, ok nélkül felfuvalkodván az ő testének értelmével. (1Kor 9,24.25.2Tim;4,8; Jak 1,12.1Pét;5,4; Róm 5,1.2;1,21.28;12,2.2Tim;3,8) 19És nem ragaszkodván a Főhöz, a Kiből az egész test, a kapcsok és kötelek által segedelmet vévén és egybeszerkesztetvén, nevekedik az Isten szerint való nevekedéssel. (Kol,2 10. Kol 1,18. Eféz. 4,15. 16. Gal. 5,4. 1 Kor. 3,6. 7. 11,3. 12,6.) 20Ha meghalván a Krisztussal, megszabadultatok e világ elemi tanításaitól, miért terheltetitek magatokat, mintha e világban élők volnátok, efféle rendelésekkel: (Kol 3,1. 2. Kol,2 8. 11. 12. Róm. 6,6. Gal. 1,4. 6,14. Fil. 3,20.) 21Ne fogd meg, meg se kóstold, még csak ne is illesd. (Kol,2 16. 23.) 22(A mik mind a velök való élés által elfogyasztásra vannak rendelve), az emberek parancsolatai és tanításai szerint? (1Tim 4,3; Mát 15,9.17.1Kor;6,13;7,23; Ésa 29,13.14) 23A melyek bölcsességnek látszanak ugyan a magaválasztotta istentiszteletben és alázatoskodásban és a test gyötrésében; de nincs bennök semmi becsülni való, mivelhogy a test hízlalására valók. (Kol,2 8. 16. 21. Kol 1,9. 1 Kor. 1,22. Róm. 12,1. 2.)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet