Keresés a Bibliában

14 1Ugyanez történt Ikóniumban. Bementek a zsidók zsinagógájába, és úgy beszéltek, hogy a zsidók és a görögök közül is igen sokan lettek hívővé. 2Azok a zsidók azonban, akik nem fogadták el a tanítást, a testvérek ellen tüzelték a pogányokat. 3Elég sok időt töltöttek ott, és bátran szóltak, bízva az Úrban, aki tanúságot tett kegyelmének igéje mellett, és megadta, hogy jelek és csodák történjenek kezük által. 4A város népe megoszlott. Némelyek a zsidók pártján, mások az apostolok pártján voltak. 5Végül a pogányok és a zsidók vezetőikkel együtt arra a döntésre jutottak, hogy bántalmazzák és megkövezik őket. 6Ők azonban megtudták ezt, és elmenekültek Lükaónia városaiba, Lüsztrába, Derbébe és a környékre, 7és ott hirdették az örömhírt.
8Lüsztrában élt egy beteg lábú ember, aki születésétől fogva képtelen volt lábra állni és járni. 9Hallgatta Pál beszédét. Ő rátekintett, és látta, hogy van hite ahhoz, hogy meggyógyuljon. 10Ezért hangosan így szólt:
„Állj egyenesen a lábadra!” Ekkor ő talpra ugrott, és járt. 11A sokaság, látva, mit tett Pál, lükaóniai nyelven így kiáltott: „Az istenek jöttek le hozzánk emberi alakban!”
12Barnabást Zeusznak mondták, Pált pedig, mivel ő vitte a szót, Hermésznek. 13A városfalon kívüli Zeusz-templom papja bikákat és koszorúkat vitt a kapuk elé, és a sokasággal együtt áldozatot akart bemutatni. 14Amikor meghallották ezt az apostolok, Barnabás és Pál, megszaggatták a ruhájukat, a tömeg közé futottak, 15és így kiáltottak:
– Emberek, miért teszitek ezt? Mi is hozzátok hasonló emberek vagyunk, és azt az örömhírt hirdetjük nektek, hogy ezekből a hiábavaló dolgokból térjetek meg az élő Istenhez, aki az eget és a földet teremtette, meg a tengert és mindent, ami bennük van. 16Az előző nemzedékek során megengedte, hogy minden nép a maga útját járja. 17Mindazonáltal nyilvánvalóvá tette jelenlétét, amikor jót tett veletek: a mennyből esőt adott és termést hozó időket; bőven adott táplálékot és a szívetekbe örömöt.
18Ezekkel a szavakkal is csak nagy nehezen tudták lebeszélni a tömeget arról, hogy áldozatot mutasson be nekik.
19Antiókhiából és Ikóniumból azonban zsidók érkeztek. A maguk pártjára állították a tömeget, úgyhogy Pált megkövezték, és kivonszolták a városon kívülre, mivel halottnak hitték. 20Amikor azonban körülvették a tanítványok, felkelt, és visszament a városba.
Másnap Barnabással együtt Derbébe ment. 21Miután ebben a városban is hirdették az örömhírt, és sokakat tanítvánnyá tettek, visszatértek Lüsztrába, Ikóniumba és Antiókhiába. 22Erősítették a tanítványok lelkét, és bátorították őket, hogy maradjanak meg a hitben, mivel „sok nyomorúságon át kell bemennünk Isten országába”. 23Miután a helyi egyházakban elöljárókat neveztek ki, böjtölve és imádkozva ajánlották őket az Úrnak, akiben bizakodtak. 24Azután Pizidián áthaladva Pamphüliába mentek. 25Miután Pergében hirdették az igét, lementek Attaleiába. 26Innen Antiókhiába hajóztak, ahonnét egykor Isten kegyelmébe ajánlva útra indították őket a most bevégzett munkára. 27Amikor megérkeztek, összehívták az egyházat, és elbeszélték, milyen nagy dolgokat vitt véghez velük Isten, és hogy kaput nyitott a pogányoknak a hitre. 28Hosszabb ideig a tanítványokkal maradtak.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet