Keresés a Bibliában

10 1Minthogy a törvényben a jövendő jóknak árnyéka, nem maga a dolgok képe van meg, ennélfogva azokkal az áldozatokkal, a melyeket esztendőnként szünetlenül visznek, sohasem képes tökéletességre juttatni az odajárulókat; (Kol 2,17; Gal 3,24) 2Különben megszűnt volna az áldozás, mivelhogy az egyszer megtisztult áldozók többé semminemű bűntudattal nem bírtak volna. (Zsolt 118,22; Mát 21,42) 3De azok esztendőnként bűnre emlékeztetnek. (3Móz 16,21) 4Mert lehetetlen, hogy a bikák és bakok vére eltörölje a bűnöket. (Jak 2,12; Róm 8,2;Ján 13,17) 5Azért a világba bejövetelekor így szól: Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nékem, (Zsolt 40,7-9) 6Égő és bűnért való áldozatokat nem kedveltél. (Zsid 1,1.17.2Kor;5,6; Róm 7,23; Jak 4,1; Gal 5,17) 7Akkor mondám: Ímé itt vagyok, (a könyv fejezetében írva vagyon rólam), hogy cselekedjem óh Isten a te akaratodat. (Ján 4,34;10,17) 8Fentebb mondván, hogy áldozatot és ajándékot és égő, meg bűnért való áldozatokat nem akartál, sem nem kedveltél a melyeket a törvény szerint visznek, (Róm 13,1.5; Mát 22,21; Tit 3,1) 9Ekkor ezt mondotta: Ímé itt vagyok, hogy cselekedjem a te akaratodat. Eltörli az elsőt, hogy meghagyja a másodikat, (Róm 13,4.3) 10A mely akarattal szenteltettünk meg egyszer s mindenkorra, a Jézus Krisztus testének megáldozása által. (Zsid 9,14.28) 11És minden pap naponként szolgálatban áll és gyakorta viszi ugyanazokat az áldozatokat, a melyek sohasem képesek eltörölni a bűnöket. (1Kor 1,26;Luk 12,21) 12Ő azonban, egy áldozattal áldozván a bűnökért, mindörökre űle az Istennek jobbjára, (Zsid 4,8;5,9; Róm 13,7) 13Várván ímmár, míg lábainak zsámolyául vettetnek az ő ellenségei. (1Kor 15,25.26) 14Mert egyetlenegy áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket. (3Móz 19,18) 15Bizonyságot tesz pedig erről mi nékünk a Szent Lélek is, mert minekutána előre mondotta: (5Móz 1,17) 16Ez az a szövetség, melyet kötök velök ama napok után, mondja az Úr: Adom az én törvényemet az ő szíveikbe, és az ő elméjökbe írom be azokat, (Jer 31,31-33) 17Azután így szól: És az ő bűneikről és álnokságaikról többé meg nem emlékezem. (2Móz 20,13.14) 18A hol pedig bűnök bocsánata vagyon, ott nincs többé bűnért való áldozat. (Jak 1,25) 19Mivelhogy azért atyámfiai bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által, (Ján 14,6) 20Azon az úton, a melyet ő szentelt nékünk új és élő út gyanánt, a kárpit, azaz az ő teste által, (Jak 2,17; Mát 7,21) 21És lévén nagy papunk az Isten háza felett: (Zsid 3,6;4,14) 22Járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint a kiknek szívök tiszta a gonosz lelkiismerettől, (Zsid 4,16) 23És testök meg van mosva tiszta vízzel; tartsuk meg a reménységnek vallását tántoríthatatlanul, mert hű az, a ki ígéretet tett, (1Tim 2,9.10; Ésa 3,18.19) 24És ügyeljünk egymásra, a szeretetre és jó cselekedetekre való felbuzdulás végett, (Gal 5,6) 25El nem hagyván a magunk gyülekezetét, a miképen szokásuk némelyeknek, hanem intvén egymást annyival inkább, mivel látjátok, hogy ama nap közelget. (2Pét 3,10-12) 26Mert ha szándékosan vétkezünk, az igazság megismerésére való eljutás után, akkor többé nincs bűnökért való áldozat, (1Móz 18,12; Gal 4,26.27; Ésa 51,2; Péld 3,25) 27Hanem az ítéletnek valami rettenetes várása és a tűznek lángja, a mely megemészti az ellenszegülőket. (Mát 25,41) 28A ki megveti a Mózes törvényét, két vagy három tanubizonyságra irgalom nélkül meghal; (3Móz 20,10;5Móz 17,6) 29Gondoljátok meg, mennyivel súlyosabb büntetésre méltónak ítéltetik az, a ki az Isten Fiát megtapodja, és a szövetségnek vérét, melylyel megszenteltetett, tisztátalannak tartja, és a kegyelemnek Lelkét bántalmazza? (1Móz 15,6;Ésa 41,8) 30Mert ismerjük azt, a ki így szólt: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. És ismét: Az Úr megítéli az ő népét. (5Móz 32,35) 31Rettenetes dolog az élő Istennek kezébe esni. (Zsid 12,29) 32Emlékezzetek pedig vissza a régebbi napokra, a melyekben, minekutána megvilágosíttattatok, sok szenvedésteljes küzdelmet állottatok ki, (Jak 2,17.20) 33Midőn egyfelől gyalázásokkal és nyomorgattatásokkal nyilvánosság elé hurczoltak titeket, másfelől társai lettetek azoknak, a kik így jártak. (Róm 8,28.33.3Ján;1,11) 34Mert a foglyokkal is együtt szenvedtetek, és vagyonotok elrablását örömmel fogadtátok, tudván, hogy néktek jobb és maradandó vagyonotok van a mennyekben. (Mát 5,12) 35Ne dobjátok el hát bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van. (Mát 10,32) 36Mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén, elnyerjétek az ígéretet. (1Pét 1,6.7; Jak 5,7-11) 37Mert még vajmi kevés idő, és a ki eljövendő, eljő és nem késik. (1Pét 1,7.2Pét;3,9) 38Az igaz pedig hitből él. És a ki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. (Hab 2,4;Péld 3,32) 39De mi nem vagyunk meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem hitéi, hogy életet nyerjünk. (Márk 16,16)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet