Keresés a Bibliában

11 1A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. (Zsolt 140,4) 2Mert ezzel szereztek jó bizonyságot a régebbiek. (Péld 18,21;1Móz 1,27) 3Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy a mi látható, a láthatatlanból állott elő. (1Móz 1,1; Ján 1,1.10) 4Hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain, a mi által bizonyságot nyert a felől, hogy igaz, bizonyságot tevén az ő ajándékairól Isten, és az által még holta után is beszél. (1Móz 4,4.5; Zsid 12,24) 5Hit által vitetett fel Énokh, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az Isten felvitte őt. Mert felvitetése előtt bizonyságot nyert a felől, hogy kedves volt Istennek. (1Móz 5,24) 6Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert a ki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, a kik őt keresik. (5Móz 1,13;Jak 2,18) 7Hit által tisztelte Istent Noé, mikor megintetvén a még nem látott dolgok felől, házanépe megtartására bárkát készített, a mely által kárhoztatá e világot és a hitből való igazságnak örökösévé lett. (1Móz 6,13.14) 8Hit által engedelmeskedett Ábrahám, mikor elhívatott, hogy menjen ki arra a helyre, a melyet örökölendő vala, és kiméne, nem tudván, hová megy. (1Móz 12,1-4) 9Hit által lakott az ígéret földén, mint idegenben, sátorokban lakván Izsákkal és Jákóbbal, ugyanazon ígéretnek örökös társaival. (1Móz 35,27) 10Mert várja vala az alapokkal bíró várost, melynek építője és alkotója az Isten. (Jak 5,8.9.1Kor;10,11.1Ján;2,18.2Pét;3,10.11) 11Hit által nyert erőt Sára is az ő méhében való foganásra, és életkora ellenére szűlt, minthogy hűnek tartotta azt, a ki az ígéretet tette. (1Móz 17,17.19;21,2) 12Azért is egytől, még pedig mintegy kihalttól annyian származtak, mint az égnek csillagai sokaságra nézve, és mint a tenger partja mellett a fövény, mely megszámlálhatatlan. (1Móz 22,17) 13Hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözölve azokat, és vallást tevén arról, hogy idegenek és vándorok a földön. (1Móz 48,21;1Móz 47,9) 14Mert a kik így szólnak, nyilván jelentik, hogy hazát keresnek. (Jak 1,6.7; Mát 7,7) 15És hogyha eszökbe jutott volna az, a melyből kijöttek, volt volna idejök a visszatérésre. (1Móz 12,1) 16Így azonban jobb után vágyódnak, tudniillik mennyei után; azért nem szégyenli őket az Isten, hogy Istenöknek neveztessék, mert készített nékik várost. (2Móz 3,6) 17Hit által áldozta meg Ábrahám Izsákot, próbára tétetvén, és az egyszülöttet vitte áldozatul, ő, ki az ígéreteket nyerte, (1Móz 22,2.9-12) 18A kinek meg volt mondva: Izsákban neveztetik néked mag; (1Móz 21,12; Róm 9,7) 19Úgy gondolkozván, hogy az Isten a halálból is képes feltámasztani, miért is őt példaképen visszanyerte. (Zak 1,3;Ésa 1,16) 20Hit által áldá meg a jövendőkre nézve Izsák Jákóbot és Ézsaut. (1Móz 27,28.39) 21Hit által áldá meg a haldokló Jákób a József fiainak mindenikét, és botja végére hajolva imádkozott. (1Móz 48,13-20) 22Hit által emlékezett meg élete végén József az Izráel fiainak kimeneteléről, és az ő tetemeiről rendelkezett. (1Móz 50,24) 23Hit által rejtegették Mózest az ő szülei születése után három hónapig, mivel látták, hogy kellemes a gyermek, és nem féltek a király parancsától. (2Móz 2,2;2Móz 1,22) 24Hit által tiltakozott Mózes, midőn felnövekedett, hogy a Faraó leánya fiának mondják, (2Móz 2,10.11) 25Inkább választván az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig-óráig való gyönyörűségét; (Luk 12,20) 26Égyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartván Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett. (Csel 18,21) 27Hit által hagyta oda Égyiptomot, nem félvén a király haragjától; mert erős szívű volt, mintha látta volna a láthatatlant. (2Móz 2,15) 28Hit által rendelte a páskát és a vérnek kiontását, hogy az öldöklő ne illesse az ő elsőszülötteiket. (2Móz 12,3-14) 29Hit által keltek át a veres tengeren, mint valami szárazföldön, a mit megpróbálván az égyiptomiak, elnyelettek. (2Móz 14,22-29) 30Hit által omlottak le Jérikónak kőfalai, midőn hét napig köröskörül járták. (Józs 6,2) 31Hit által nem veszett el Ráháb, a parázna nő az engedetlenekkel együtt, befogadván a kémeket békességgel. (Józs 2,1;6,23) 32És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról; (Bir 6,11;4,6;13,3-5.24.25;11,11.1Sám;17,45) 33A kik hit által országokat győztek le, igazságot cselekedtek, az ígéreteket elnyerték, az oroszlánok száját betömték. (2Sám 8,1;Dán 6,16-22) 34Megoltották a tűznek erejét, megmenekedtek a kard élitől, felerősödtek a betegségből, erősek lettek a háborúban, megszalasztották az idegenek táborait. (Dán 3,23-27;Bir 7,19-21) 35Asszonyok feltámadás útján visszanyerték halottjaikat; mások kínpadra vonattak, visszautasítván a szabadulást, hogy becsesebb feltámadásban részesüljenek. (2Kir 4,20.36) 36Mások pedig megcsúfoltatások és megostoroztatások próbáját állották ki, sőt még bilincseket és börtönt is; (Jer 20,2) 37Megköveztettek, kínpróbát szenvedtek, szétfűrészeltettek, kardra hányattak, juhoknak és kecskéknek bőrében bujdostak, nélkülözve, nyomorgattatva, gyötörtetve, (Ján 1,43;21,15-17;1Pét 1,1) 38A kikre nem volt méltó e világ, bujdosva pusztákon és hegyeken, meg barlangokban és a földnek hasadékaiban. (Mát 5,12) 39És mindezek, noha hit által jó bizonyságot nyertek, nem kapták meg az ígéretet. (1Móz 3,15) 40Mivel Isten mi felőlünk valami jobbról gondoskodott, hogy nálunk nélkül tökéletességre ne jussanak. (Csel 3,14)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet