Keresés a Bibliában

9 1Annakokáért voltak ugyan az első szövetségnek is istentiszteletei rendtartásai, mint szintén világi szenthelye. (2Móz 25,8) 2Mert sátor építtetett, az első, a melyben vala a gyertyatartó, meg az asztal és a kenyerek felrakása; ezt nevezték szenthelynek. (2Móz 40,1-33) 3A második kárpiton túl pedig az a sátor, melyet neveztek szentek szentének, (Gal 3,23; Fil 4,7) 4Melyben vala az arany füstölő oltár és a szövetség ládája beborítva minden felől aranynyal, ebben a mannás aranykorsó és Áron kihajtott vesszeje meg a szövetség táblái, (1Kir 8,9;4Móz 17,1-11) 5Fölötte pedig a dicsőség kérubjai, beárnyékolva a fedelet, a mikről most nem szükséges külön szólani. (2Móz 25,18-25) 6Ezek pedig ekképen levén elrendezve; az első sátorba ugyan mindenkor bejárnak a papok az istentisztelet elvégzésére, (Ján 20,29.2Kor;5,7; Ésa 35,10) 7A másodikba azonban egy-egy évben egyszer csak maga a főpap, vérrel, melyet magáért és a nép bűneiért áldoz. (2Móz 30,10;3Móz 16,9-19) 8Azt jelentvén ki ezzel a Szent Lélek, hogy még nem nyilt meg a szentély útja, fennállván még az első sátor. (Zsid 10,19.20; Ján 14,6) 9A mi példázat a jelenkori időre, mikor áldoznak oly ajándékokkal és áldozatokkal, melyek nem képesek lelkiismeret szerint tökéletessé tenni a szolgálattevőt, (1Pét 1,6; Róm 5,3) 10Csakis ételekkel meg italokkal és különböző mosakodásokkal - melyek testi rendszabályok - a megjobbulás idejéig kötelezők. (Róm 5,3) 11Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendő javaknak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron keresztül, (Zsid 8,6) 12És nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve. (1Pét 1,19;Dán 9,24) 13Mert ha a bakoknak és bikáknak a vére, meg a tehén hamva, a tisztátalanokra hintetvén, megszentel a testnek tisztaságára: (3Móz 16,4-16;4Móz 19,2-20) 14Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, a ki örökké való Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek: megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek. (1Pét 1,19) 15És ezért új szövetségnek a közbenjárója ő, hogy meghalván az első szövetségbeli bűnök váltságáért, a hivatottak elnyerjék az örökkévaló örökségnek ígéretét. (Csel 13,39;Márk 16,16) 16Mert a hol végrendelet van, szükséges, hogy a végrendelkező halála bekövetkezzék. (Jak 2,5) 17Mivel a végrendelet holtak után jogerős, különben pedig, ha él a végrendelkező, épen nem érvényes. (Ésa 40,6.1Pét;1,24) 18Innét van, hogy az első sem szenteltetett meg vér nélkül. (Ésa 40,6.7;Zsolt 102,12) 19Mert mikor Mózes a törvény szerint minden parancsolatot elmondott az egész népnek, vevén a borjúknak és a bakoknak vérét, vízzel és vörös gyapjúval meg izsóppal együtt, magát a könyvet is és az egész népet meghintette, (2Móz 24,3-8) 20Mondván: Ez azon szövetség vére, a melyet Isten számotokra rendelt. (Zsid,9 2. Jak. 4,8. 2 Pét. 1,7. 1 Ján. 3,18. 1 Tim. 1,5.) 21Majd a sátort is és az istentiszteletre való összes edényeket hasonlóképen meghintette vérrel. (3Móz 8,10-30) 22És csaknem minden vérrel tisztíttatik meg a törvény szerint, és vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat. (3Móz 17,11) 23Annakokáért szükséges, hogy a mennyei dolgoknak ábrázolatai effélékkel tisztíttassanak meg, magok a mennyei dolgok azonban ezeknél különb áldozatokkal. (Zsid,9 11. 12.) 24Mert nem kézzel csinált szentélybe, az igazinak csak másolatába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most Isten színe előtt megjelenjék érettünk. (1Ján 2,1) 25Nem is, hogy sokszor adja magát áldozatul, mint a hogy a főpap évenként bemegy a szentélybe idegen vérrel; (Ján 1,13.1Pét;1,23) 26Mert különben sokszor kellett volna szenvednie a világ teremtetése óta; így pedig csak egyszer jelent meg az időknek végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. (Gal 4,4.5) 27És miképen elvégezett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután az ítélet: (1Móz 3,19) 28Azonképen Krisztus is egyszer megáldoztatván sokak bűneinek eltörlése végett, másodszor bűn nélkül jelen meg azoknak, a kik őt várják idvességökre. (1Pét 3,18;1Thess 4,16.17)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet