Keresés a Bibliában

11 1Meghallák azonban az apostolok és a Júdeában levő atyafiak, hogy a pogányok is bevették az Istennek beszédét. (3Móz 17,13.5Móz;12,16;1Móz 9,4-5.3Móz;3,17;7,26;17,10-14;19,26.5Móz;12,16.23-25;15,23) 2Mikor azért felment Péter Jeruzsálembe, vetekedének ő vele a zsidóságból valók, (Csel 16,6) 3Mondván: Körülmetéletlen emberekhez mentél be, és együtt ettél velük. (1Kor 1,12; Csel 19,1) 4Elkezdvén pedig Péter, megmagyarázta nékik rendre, mondván: (Gal 1,21) 5Én Joppé városában imádkozám; és láték elragadtatásban egy látást, valami alászálló edényt, mint egy nagy lepedőt, négy sarkánál fogva leeresztve az égből; és egészen hozzám szálla: (Csel 10,9-16) 6Melyre szememet rávetve megnézém, és látám a földi négylábú állatokat, a vadakat és a csúszómászókat és az égi madarakat. (1Kor 1,12;3,4.5.6.22;4,6;16,12) 7Hallék pedig szót is, mely ezt mondja vala nékem: Kelj fel Péter, öljed és egyél! (Csel 14,19) 8Mondék azonban: Semmiképen sem, Uram; mert soha semmi közönséges vagy tisztátalan nem ment be az én számba. (Mát 9,14;11,2; Ján 1,35.41) 9Felele pedig nékem a szózat másodszor az égből: A miket az Isten megtisztított, te ne mondd tisztátalanoknak. 10Ez pedig három ízben történt; és ismét felvonaték az egész az égbe. (1Móz 17,10.11;Gal 3,7) 11És ímé, azonnal három férfiú érkezék a házhoz, melyben valék, kik Czézáreából küldettek én hozzám. (Csel 10,19-25) 12Mondá pedig nékem a Lélek, hogy menjek el velök minden kételkedés nélkül. Eljöve pedig velem ez a hat atyafi is; és bemenénk annak az embernek a házába: (1Móz 22,17.18) 13És elbeszélé nékünk, mimódon látta, a mint az angyal megálla az ő házában és ezt mondá néki: Küldj embereket Joppéba, és hívasd magadhoz Simont, ki Péternek neveztetik; (Csel 10,3-6) 14Ő szólni fog hozzád olyan ígéket, melyek által megtartatol te és a te egész házadnépe. 15Mikor pedig én elkezdtem szólni, leszálla a Szent Lélek ő reájok, miképen mi reánk is kezdetben. (Csel 10,44) 16Megemlékezém pedig az Úrnak ama mondásáról, a mint mondá: János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szent Lélekkel fogtok megkereszteltetni. (Csel 1,5) 17Ha tehát az Isten hasonló ajándékát adta nékik, mint nékünk is, kik hittünk az Úr Jézus Krisztusban, kicsoda voltam én, hogy az Istent eltilthattam volna? (Gal 2,16) 18Ezeknek hallatára aztán megnyugovának, és dicsőíték az Istent, mondván: Eszerint hát a pogányoknak is adott az Isten megtérést az életre! (Csel 17,30; Luk 2,31.32) 19Azok tehát, a kik eloszlottak az üldözés miatt, mely Istvánért támadott, eljutának Fenicziáig, Cziprusig és Antiókhiáig, senkinek nem prédikálván az ígét, hanem csak a zsidóknak. (Csel 8,1.4) 20Voltak azonban közöttük némely cziprusi és czirénei férfiak, kik mikor Antiókhiába bementek, szólának a görögöknek, hirdetve az Úr Jézust. (Mát 12,27; Márk 9,38; Luk 9,49) 21És az Úrnak keze vala velök; és nagy sokaság tére meg az Úrhoz, hívővé lévén. 22Elhatott pedig a hír ő felőlük a jeruzsálemi gyülekezet fülébe; és kiküldék Barnabást, hogy menjen el egész Antiókhiáig. (Csel 8,14) 23Ki mikor oda jutott és látta az Isten kegyelmét, örvendeze; és inté mindnyájukat, hogy állhatatos szívvel maradjanak meg az Úrban. (Csel 13,43) 24Mert jámbor és Szent Lélekkel és hittel teljes férfiú vala ő. És nagy sokaság csatlakozék az Úrhoz. (Csel 5,14) 25Elméne pedig Barnabás Tárzusba, hogy felkeresse Saulust, és rátalálván, elvivé őt Antiókhiába. (Csel 9,30) 26És lőn, hogy ők egy egész esztendeig forgolódtak a gyülekezetben, és tanítottak nagy sokaságot; és a tanítványokat először Antiókhiában nevezték keresztyéneknek. (Csel 26,28.1Pét;4,16) 27Ez időtájban pedig menének Jeruzsálemből Antiókhiába próféták. (Jak 1,2-4) 28Felkelvén pedig egy azok közül, névszerint Agabus, megjelenté a Lélek által, hogy az egész föld kerekségén nagy éhség lesz; a mely meg is lőn Klaudius császár idejében. (Csel 21,10) 29A tanítványok pedig elhatározták, hogy a szerint, a mint kinek-kinek közöttük módjában áll, küldenek valamit segítségül a Júdeában lakozó atyafiaknak: (1Kor 4,17;16,10; Róm 16,23.2Tim;4,20) 30A mit meg is cselekedének, elküldvén a vénekhez Barnabás és Saulus keze által. (Csel 15,2.4.6;21,18;Csel 12,25)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet