Keresés a Bibliában

10 1Vala pedig Czézáreában egy Kornélius nevű férfiú, százados az úgynevezett itáliai seregből. 2Jámbor és istenfélő egész házanépével egybe, ki sok alamizsnát osztogat vala a népnek, és szüntelen könyörög vala Istennek. 3Ez látá látásban világosan, a napnak mintegy kilenczedik órája körül, hogy az Istennek angyala beméne őhozzá, és monda néki: Kornélius! (Csel 9,25) 4Ő pedig szemeit reá függesztve és megrémülve monda: Mi az, Uram? Az pedig monda néki: A te könyörgéseid és alamizsnáid felmentek Isten elébe emlékezetnek okáért. (Csel 4,29-30; Zsid 2,4) 5Most azért küldj Joppéba embereket, és hivasd magadhoz Simont, ki neveztetik Péternek; (Csel,10 4.) 6Ő egy Simon nevű tímárnál van szálláson, kinek háza a tenger mellett van. Ő megmondja néked, mit kell cselekedned. (Mát 15,14) 7A mint pedig elment az angyal, a ki Kornéliussal beszélt, szólíta kettőt az ő szolgái közül, és egy kegyes vitézt azok közül, kik rendelkezésére állnak vala. 8És elmondván nékik mindent, elküldé őket Joppéba. (Csel 18,5.1Thess;3,1.2.6) 9Másnap pedig, míg azok menének és közelgetének a városhoz, felméne Péter a háznak felső részére imádkozni hat óra tájban. (Csel 3,2-8) 10Megéhezék azonban, és akara enni: míg azonban azok ételt készítének, szálla ő reá elragadtatás; 11És látá, hogy az ég megnyilt és leszálla ő hozzá valami edény, mint egy nagy lepedő, négy sarkánál fogva felkötve, és leeresztve a földre: (Ésa 35,6) 12Melyben valának mindenféle földi négylábú állatok, vadak, csúszómászó állatok és égi madarak. 13És szózat lőn ő hozzá: Kelj fel Péter, öljed és egyél! 14Péter pedig monda: Semmiképen sem, Uram; mert sohasem ettem semmi közönségest, vagy tisztátalant. (3Móz 11,1.5Móz;14,7.19; Ezék 4,14) 15És ismét szózat lőn ő hozzá másodszor is: A miket az Isten megtisztított, te ne mondd tisztátalanoknak. (Eféz 2,11) 16Ez pedig három ízben történt; és ismét felviteték az edény az égbe. (Csel 4,24;17,24;1Thess 1,9) 17A mint pedig Péter magában tünődék, mi lehet az a látás, a melyet látott, ímé az férfiak, kiket Kornélius küldött, megtudakozván a Simon házát, odaérkezének a kapuhoz, (Csel 17,30; Róm 1,24) 18És bekiáltván megtudakozák, vajjon Simon, ki neveztetik Péternek, ott van-é szálláson? (Csel 17,27.28; Róm 1,19.20) 19És a míg Péter a látás felől gondolkodék, monda néki a Lélek: Ímé három férfiú keres téged: (1Móz 1,27.28;5Móz 32,7.8) 20Nosza kelj fel, eredj alá, és minden kételkedés nélkül menj el ő velök: mert én küldöttem őket. (2Kor 11,25.2Tim;3,11) 21Alámenvén azért Péter a férfiakhoz, kiket Kornélius küldött ő hozzá, monda: Ímé, én vagyok, a kit kerestek: mi dolog az, a miért jöttetek? (Jób 34,4) 22Ők pedig mondának: Kornélius százados, igaz és istenfélő férfiú, ki mellett a zsidók egész népe jó bizonyságot tesz, szent angyal által megintetett, hogy hívasson téged házához, és halljon tőled valami dolgokról. (Róm 1,23; Ésa 40,18-20) 23Behíván azért őket, szállására fogadá. Másnap pedig elméne Péter ő velök, és a Joppébeli atyafiak közül is némelyek együtt menének ő vele. (Csel 11,23;13,43;Máté 10,38.39.1Thess;3,3.4.2Tim;3,12) 24És másnap eljutának Czézáreába. Kornélius pedig várja vala őket, egybegyűjtvén rokonait és jó barátait. (Tit 1,5;Csel 13,3) 25És lőn, hogy a mint Péter beméne, Kornélius elébe menvén, lábaihoz borulva imádá őt. (Csel 14,11-15; Jel 22,8.9) 26Péter azonban felemelé őt, mondván: Kelj fel; én magam is ember vagyok. (Zsolt 14,3;53,2.4) 27És beszélgetve vele, belépett, és talála sokakat egybegyűlve; 28És monda nékik: Ti tudjátok, hogy tilalmas zsidó embernek más nemzetbelivel barátkozni, vagy hozzámenni; de nékem az Isten megmutatá, hogy senkit se mondjak közönséges, vagy tisztátalan embernek: (Csel 11,3; Ján 4,9.27) 29Annak okáért ellenmondás nélkül el is jöttem, miután meghívattam. Azt kérdem azért, mi okból hivattatok engem? (Róm 16,3.4.1Kor;16,19.2Tim;4,19) 30És Kornélius monda: Negyednaptól fogva mind ez óráig bőjtöltem, és kilencz órakor imádkozám az én házamban; és ímé egy férfiú álla meg előttem fényes ruhában, (Gal 2,4;1Móz 17,10-14.3Móz;12,3) 31És monda: Kornélius, meghallgattatott a te imádságod, és a te alamizsnáid emlékezetbe jutottak Isten előtt. (Gal 2,1.2) 32Küldj el azért Joppéba, és hívasd magadhoz Simont, ki Péternek neveztetik; ez Simon tímár házában van szálláson a tenger mellett: ő, minekutána eljő, szól néked. (Csel 8,1.14;11,19) 33Azonnal azért küldöttem hozzád; és te jól tetted, hogy eljöttél. Most azért mi mindnyájan az Isten előtt állunk, hogy meghallgassuk mindazokat, a miket Isten néked parancsolt. (Csel 14,27) 34Péter pedig megnyitván száját, monda: Bizonynyal látom, hogy nem személyválogató az Isten; (5Móz 10,17; Róm 2,11) 35Hanem minden nemzetben kedves ő előtte, a ki őt féli és igazságot cselekszik. (Csel 15,14) 36Azt az ígét, melyet elkülde az Izráel fiainak, hirdetvén békességet a Jézus Krisztus által (ő mindeneknek Ura). (Luk 2,14; Ján 14,27; Róm 5,1) 37Ti ismeritek azt a dolgot, mely lőn az egész Júdeában, Galileától kezdve, az után a keresztség után, melyet János prédikált, (Csel 10,44) 38A názáreti Jézust, mint kené fel őt az Isten Szent Lélekkel és hatalommal, ki széjjeljárt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög hatalma alatt voltak; mert az Isten vala ő vele. (Mát 3,16; Márk 1,10.11; Luk 3,21.22) 39És mi vagyunk bizonyságai mindazoknak, a miket mind a zsidóknak tartományában, mind Jeruzsálemben cselekedett; a kit megölének, fára feszítvén. (Gal 2,14-16;5,1) 40Ezt az Isten feltámasztá harmadnapon, és megadá, hogy ő megjelenjék nyilván, (Csel 1,3; Luk 24,1; Ján 20,1; Ján 21,1) 41Nem az egész népnek, hanem az Istentől eleve választott bizonyságoknak, nékünk, kik együtt ettünk és együtt ittunk ő vele, minekutána feltámadott halottaiból. (Luk 24,30.43; Ján 21,12.13) 42És megparancsolta nékünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot, hogy ő az Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak. (Csel 1,8; Márk 16,15;Csel 17,31.2Kor;5,10.2Tim;4,1.1Pét;4,5) 43Erről a próféták mind bizonyságot tesznek, hogy bűneinek bocsánatját veszi az ő neve által mindenki, a ki hiszen ő benne. (Csel 4,2.1Kor;1,29.31; Eféz 2,9) 44Mikor még szólá Péter ez ígéket, leszálla a Szent Lélek mindazokra, a kik hallgatják vala e beszédet. (Ámós 9,11.12) 45És elálmélkodának a zsidóságból való hívek, mindazok, a kik Péterrel együtt mentek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szent Lélek ajándéka. (Eféz 3,6) 46Mert hallják vala, hogy ők nyelveken szólnak és magasztalják az Istent. Akkor felele Péter: (Csel 2,1-4;19,6) 47Vajjon eltilthatja-é valaki a vizet, hogy ezek meg ne keresztelkedjenek, kik vették a Szent Lelket miképen mi is? (Csel 8,36;Csel 15,8) 48És parancsolá, hogy keresztelkedjenek meg az Úrnak nevében. Akkor kérék őt, hogy maradjon náluk néhány napig. (Csel 2,38)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet