Keresés a Bibliában

3 1Tibérius császár uralkodásának tizenötödik esztendejében pedig, mikor Júdeában Ponczius Pilátus volt a helytartó, és Galileának negyedes fejedelme Heródes, Iturea és Trakhónitis tartományának pedig negyedes fejedelme az ő testvére Filep, Abiléné negyedes fejedelme meg Lisániás, (5Móz 15,7.8) 2Annás és Kajafás főpapsága alatt, lőn az Úrnak szava Jánoshoz, a Zakariás fiához, a pusztában, (Csel 4,6;Luk 1,13.57.63.80) 3És méne a Jordán mellett lévő minden tartományba prédikálván a megtérés keresztségét a bűnöknek bocsánatjára; (Mát 3,1.2) 4A mint meg van írva Ésaiás próféta beszédeinek könyvében, ki ezt mondja: Kiáltónak szava a pusztában: Készítsétek meg az Úrnak útját, egyengessétek az ő ösvényeit. (Ésa 40,3.5) 5Minden völgy betöltetik, minden hegy és halom megalacsonyíttatik; és az egyenetlenek egyenesekké, és a göröngyös útak símákká lesznek; 6És meglátja minden test az Istennek szabadítását. (Zsolt 98,2.3; Ésa 52,10) 7Monda azért a sokaságnak, a mely kiméne hozzá, hogy általa megkereszteltessék: Viperák fajzati, kicsoda intett meg titeket, hogy a bekövetkező harag elől meneküljetek? (Mát 3,7-9) 8Teremjetek azért megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne mondogassátok magatokban: Ábrahám a mi atyánk! mert mondom néktek, hogy az Isten ezekből a kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak. (Mát 7,3) 9Immár pedig a fejsze is rávettetett a fák gyökerére: minden fa azért, a mely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és a tűzre vettetik. (Mát 3,10) 10És megkérdé őt a sokaság, mondván: Mit cselekedjünk tehát? (Mát 7,16.17) 11Ő pedig felelvén, monda nékik: A kinek két köntöse van, egyiket adja annak, a kinek nincs; és a kinek van eledele, hasonlókép cselekedjék. (Jak 2,15.16.1Ján;3,17.18) 12És eljövének a vámszedők is, hogy megkeresztelkedjenek, és mondának néki: Mester, mit cselekedjünk? (Mát 12,35) 13Ő pedig monda nékik: Semmi többet ne követeljetek, mint a mi előtökbe rendeltetett. (Mát 7,21-23) 14És megkérdék őt a vitézek is, mondván: Hát mi mit cselekedjünk? És monda nékik: Senkit se háborítsatok, se ne patvarkodjatok; és elégedjetek meg zsoldotokkal. (Mát 7,24-27) 15Mikor pedig a nép várt és szívökben mind azon gondolkoztak János felől, hogy vajjon nem ő-é a Krisztus; (Márk 6,30.32) 16Felele János mindeneknek, mondván: Én ugyan keresztellek titeket vízzel; de eljő, a ki nálamnál erősebb, a kinek nem vagyok méltó, hogy sarujának kötőjét megoldjam: az majd keresztel titeket Szent Lélekkel és tűzzel: (Mát 3,11;Csel 1,5;2,1-4) 17Kinek szórólapátja kezében van, és megtisztítja szérűjét; és a gabonát az ő csűrébe takarja, a polyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel. (Mát 3,12) 18És még sok egyebekre is intvén őket, hirdeté az evangyéliomot a népnek. (Mát 8,5-10) 19Mikor pedig Heródes, a negyedes fejedelem, megfeddetett ő tőle Heródiásért, az ő testvérének, Filepnek feleségéért és mindama gonoszságokért, a miket Heródes cselekedett, (Márk 10,32) 20Ez még azzal tetézte mindezeket, hogy Jánost tömlöczbe vetteté. (Mát 14,3-10) 21Lőn pedig, hogy mikor az egész nép megkeresztelkedett, és Jézus is megkereszteltetett, és imádkozott, megnyilatkozék az ég, (Mát 3,16.17) 22És leszálla ő reá a Szent Lélek testi ábrázatban mint egy galamb, és szózat lőn mennyből, ezt mondván: Te vagy amaz én szerelmes Fiam, te benned gyönyörködöm! (Ésa 42,1; Ján 1,32.33;Mát 3,17; Márk 1,11) 23Maga Jézus pedig mintegy harmincz esztendős volt, mikor tanítani kezdett, ki, a mint állítják vala, a József fia vala, ez pedig a Hélié, (Mát 1,16;13,55) 24Ez Mattáté, ez Lévié, ez Melkié, ez Jannáé, ez Józsefé, (Luk,3 7. 8.) 25Ez Matthatiásé, ez Ámosé, ez Naumé, ez Eslié, ez Naggaié, 26Ez Maáté, ez Matthatiásé, ez Sémeié, ez Józsefé, ez Júdáé, (Mát 16,20; Márk 8,30) 27Ez Joannáé, ez Rhésáé, ez Zorobábelé, ez Saláthielé, ez Nérié, (Luk 18,31;24,7; Mát 16,21;17,22;20,18;26,57.67;27,34.35.50; Márk 8,31;9,31;10,33) 28Ez Melkié, ez Addié, ez Hosámé, ez Elmodámé, ez Éré, (Luk 14,27; Mát 16,24; Márk 8,34) 29Ez Jóséé, ez Eliézeré, ez Jórimé, ez Mattáté, ez Lévié, (Luk 17,33; Mát 10,38.39;16,25; Márk 8,35; Ján 12,25) 30Ez Simeoné, ez Júdáé, ez Józsefé, ez Jónáné, ez Eliákimé, (Mát 16,26; Márk 8,36) 31Ez Méleáé, ez Maináné, ez Mattátáé, ez Nátáné, ez Dávidé, (Luk 12,19; Mát 10,33; Márk 8,38.2Tim;2,12;Mát 16,27) 32Ez Jesséé, ez Obedé, ez Boázé, ez Sálmoné, ez Naássoné, (Ján 6,14.5Móz;18,18) 33Ez Aminádábé, ez Arámé, ez Esroné, ez Fáresé, ez Júdáé. (Ruth 4,18-22;1Móz 38,18.29.30) 34Ez Jákóbé, ez Izsáké, ez Ábrahámé, ez Táréé, ez Nákhoré, (1Móz 11,16) 35Ez Sárukhé, ez Ragávé, ez Fáleké, ez Eberé, ez Saláé, (Malak 3,1; Mát 3,11) 36Ez Kajnáné, ez Arfaksádé, ez Semé, ez Noéé, ez Lámekhé, (1Móz 5,32) 37Ez Mathuséláé, ez Énókhé, ez Járedé, ez Mahalaléelé, ez Kajnáné, (Ésa 56,7; Jer 7,11) 38Ez Énósé, ez Sethé, ez Ádámé, ez pedig az Istené. (1Móz 1,26.27;1Móz 5,3)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet