Keresés a Bibliában

3 1Tibériusz császár uralkodásának tizenötödik esztendejében, amikor Poncius Pilátus volt Júdea helytartója, Heródes pedig Galilea negyedes fejedelme, Fülöp, a testvére Itúrea és Trachonitisz tartomány negyedes fejedelme, és Lizániász Abilína negyedes fejedelme, 2Annás és Kaifás főpapok alatt, elhangzott az Úr igéje Jánoshoz, Zakariás fiához, a pusztában. 3S ő elment a Jordán egész környékére, hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára,

4amint írva van Izajás próféta beszédeinek könyvében:
»A pusztában kiáltónak szava:
‘Készítsétek az Úr útját,
tegyétek egyenessé ösvényeit!

5Minden völgyet betöltenek,
minden hegyet és halmot elhordanak;
ami görbe, egyenes lesz,
a göröngyös pedig sima úttá:

6és meglátja minden test Isten üdvösségét’«.

7Így szólt tehát a sokasághoz, amely kiment, hogy megkeresztelkedjen nála: »Viperák fajzata! Ki tanított titeket menekülni a jövendő haragtól? 8Teremjétek hát a megtérés méltó gyümölcseit, és ne mondogassátok magatokban: ‘Ábrahám a mi atyánk’. Mert mondom nektek: Isten képes ezekből a kövekből is fiakat támasztani Ábrahámnak. 9A fejsze már a fák gyökerén fekszik. Minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágnak és tűzre vetnek.«
10Ekkor megkérdezte őt a tömeg: »Mit cselekedjünk tehát?« 11Ő ezt felelte nekik: »Akinek két köntöse van, ossza meg azzal, akinek nincsen; és akinek ennivalója van, hasonlóképpen tegyen.« 12Odajöttek a vámosok is, hogy megkeresztelkedjenek, és megkérdezték tőle: »Mester! Mit cselekedjünk?« 13Ő ezt válaszolta nekik: »Semmit ne követeljetek azon felül, ami elő van írva nektek.« 14Megkérdezték őt a katonák is: »Hát mi mit cselekedjünk?« Azt mondta nekik: »Senkit se bántalmazzatok, ne zsaroljatok, és elégedjetek meg a zsoldotokkal.«
15A nép pedig várakozott, és mindenki tanakodott szívében János felől, vajon nem ő-e a Krisztus. 16János így szólt mindnyájukhoz: »Én csak vízzel keresztellek titeket. De jön, aki erősebb nálam, akinek nem vagyok méltó a saruszíját megoldani. Ő Szentlélekkel és tűzzel fog megkeresztelni titeket. 17Szórólapátja a kezében van, és megtisztítja szérűjét. A búzát összegyűjti a magtárjába, a pelyvát pedig olthatatlan tűzzel elégeti.«
18Még sok egyébre is intette a népet, és hirdette nekik az evangéliumot. 19Heródes pedig, a negyedes fejedelem, akit megrótt Heródiásért, testvérének feleségéért, és minden gonoszságért, amelyet Heródes cselekedett, 20mindezeket még azzal is tetézte, hogy Jánost börtönbe záratta.
21Történt pedig, hogy amikor az egész nép megkeresztelkedett, Jézus is megkeresztelkedett. Miközben imádkozott, megnyílt az ég, 22és mint egy galamb, testi alakban leszállt rá a Szentlélek, s ez a szózat hangzott az égből: »Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem« .
(Iz 42,1) 23Jézus, amikor tanítani kezdett, mintegy harminc esztendős volt. A fia volt, amint vélték, Józsefnek, ő pedig Hélié, ő Mattáté, 24ő Lévié, ő Melkié, ő Jannájé, ő Józsefé, 25ő Mattitjáé, ő Ámoszé, ő Náhumé, ő Heszlié, ő Naggájé, 26ő Maáté, ő Mattitjáé, ő Simié, ő Jószehé, ő Jódáé, 27ő Johanané, ő Reszáé, ő Zerubbábelé, ő Sealtielé, ő Nérié, 28ő Melkié, ő Addié, ő Koszámé, ő Elmadámé, ő Héré, 29ő Józsuéé, ő Eliézeré, ő Jórimé, ő Mattáté, ő Lévié, 30ő Simeoné, ő Júdáé, ő Józsefé, ő Jónámé, ő Eljakimé, 31ő Meleáé, ő Mennáé, ő Mattatáé, ő Nátáné, ő Dávidé, 32ő Izájé, ő Obedé, ő Boózé, ő Szálmoné, ő Nahsoné, 33ő Aminádábé, ő Adminé, ő Arámé, ő Ezroné, ő Fáreszé, ő Júdáé, 34ő Jákobé, ő Izsáké, ő Ábrahámé, ő Terahé, ő Náhoré, 35ő Szerugé, ő Regué, ő Pelegé, ő Héberé, ő Selahé, 36ő Kenané, ő Arfaxádé, ő Szemé, ő Noéé, ő Lámeké, 37ő Matuzsálemé, ő Hénoké, ő Járedé, ő Mahalalélé, ő Kenané, 38ő Énósé, ő Szeté, ő Ádámé, ő Istené.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet