Keresés a Bibliában

3 1Tiberius császár uralkodásának tizenötödik évében, amikor Júdea helytartója Poncius Pilátus volt, Galilea negyedes fejedelme Heródes, Iturea és Trakhónitisz tartományának negyedes fejedelme Heródes testvére, Fülöp, Abiléné negyedes fejedelme pedig Lüszaniasz volt; 2Annás és Kaifás főpapok idején Isten szólt Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. 3Ő elindult, és hirdette a Jordán egész környékén a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára, 4ahogy meg van írva Izajás próféta beszédeinek könyvében:
Egy kiáltó hangja a pusztában: Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!
5Minden hasadék töltessék fel, minden hegy és halom tűnjön el! A kanyargós út legyen egyenes, a göröngyös sima!
6Akkor majd minden halandó meglátja az Istentől jövő üdvösséget.
7A tömegnek, amely kiment hozzá, hogy megkeresztelje őket, ezt mondta:
– Viperák fajzata! Ki figyelmeztetett benneteket, hogy meneküljetek a közeledő harag elől?
8Teremjetek a megtéréshez méltó gyümölcsöt, és ne kezdjétek azt mondogatni magatokban: „A mi atyánk Ábrahám!” Mert mondom nektek, hogy Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. 9A fejsze már a fák gyökerén. Minden fát, ami nem terem jó gyümölcsöt, kivágnak és tűzre vetnek.
10A tömeg megkérdezte tőle:
– Akkor hát mit tegyünk?
11Így válaszolt nekik:
– Akinek két ruhája van, adjon annak, akinek nincs; és akinek van ennivalója, hasonlóan cselekedjék!
12Vámszedők is mentek hozzá, hogy keresztelje meg őket. Ezek szintén megkérdezték:
– Mester, mit tegyünk?
13Nekik ezt mondta:
– Csak annyit hajtsatok be, amennyi meg van szabva!
14Megkérdezték tőle a katonák is:
– És mi mit tegyünk? Nekik ezt mondta:
– Senkit se félemlítsetek meg vagy vádoljatok hamisan, és elégedjetek meg a zsoldotokkal!
15Mivel az emberek tele voltak várakozással, és szívükben egyre azt fontolgatták Jánosról, vajon nem ő-e a Messiás, 16János ezt mondta mindenkinek:
– Én vízzel keresztellek benneteket. De eljön az, aki erősebb nálam, és én még arra sem vagyok méltó, hogy a saruja szíját megoldjam. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel meg titeket. 17Kezében szórólapát lesz, hogy megtisztítsa szérűjét, és a gabonát csűrébe gyűjtse. A polyvát pedig olthatatlan tűzzel égeti majd el.
18Sok másra is buzdítva őket hirdette a népnek az örömhírt. 19Amikor pedig megintette Heródes negyedes fejedelmet a testvére felesége, Heródiás miatt, és minden gonosz tette miatt, Heródes 20mindezt még azzal tetézte, hogy börtönbe záratta Jánost.
21Történt pedig, hogy az egész nép megkeresztelkedése során Jézus is megkeresztelkedett. Ezután miközben imádkozott, megnyílt az ég, 22s mint egy galamb leszállt rá a Szentlélek, és hang hallatszott a mennyből: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm.”
23Jézus mintegy harmincesztendős volt, amikor megkezdte működését. Köztudomás szerint József fia volt, ez pedig Élié; 24ez Mattáté, ez Lévié, ez Melkié, ez Jannáé, ez Józsefé, 25ez Mattatiásé, ez Ámoszé, ez Náhumé, ez Heszlié, ez Naggaié, 26ez Mahaté, ez Mattatiásé, ez Simeié, ez Jószeké, ez Jódáé; 27ez Jóhanané, ez Részáé, ez Zerubbábelé, ez Szealtielé, ez Nérié, 28ez Melkié, ez Addié, ez Kószamé, ez Elmadamé, ez Éré; 29ez Jézusé, ez Eliezeré, ez Jórimé, ez Mattáté, ez Lévié, 30ez Simeoné, ez Júdáé, ez Józsefé, ez Jónámé, ez Eljakimé; 31ez Meleáé, ez Mennáé, ez Mattátáé, ez Nátáné, ez Dávidé, 32ez Jesszéé, ez Óbedé, ez Bóászé, ez Szalmoné, ez Nahszóné, 33ez Aminadabé, ez Adminé, ez Arnié, ez Heszromé, ez Fáreszé, ez Júdáé; 34ez Jákóbé, ez Izsáké, ez Ábrahámé, ez Táréé, ez Nachóré, 35ez Szerugé, ez Reué, ez Pelegé, ez Héberé, ez Szelahé, 36ez Kenáné, ez Arpahsádé, ez Szemé, ez Nóéé, ez Lámeké; 37ez Metusaelé, ez Hénoché, ez Járedé, ez Mahalaleelé, ez Kenané, 38ez Enosé, ez Szeté, ez Ádámé; ez pedig Istené.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet