Keresés a Bibliában

A keresztény éberség.

5 1Ami az időt és órát illeti, testvérek, arról szükségtelen írnom. 2Hiszen magatok is pontosan tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. 3Amikor azt hangoztatják: béke és biztonság, akkor éri őket hirtelen a pusztulás, akárcsak várandós asszonyt a fájdalom, és meg nem menekülnek. 4De ti testvérek, nem jártok sötétben, hogy az a nap tolvaj módjára lephessen meg. 5Hiszen mindnyájan a világosság és a nappal fiai vagytok. Nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. 6Ne is aludjunk hát mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok. 7Az alvók éjjel alszanak, és a részegek éjjel ittasodnak meg. 8Mi azonban, kik a nappalé vagyunk, legyünk józanok és öltsük föl a hit és a szeretet páncélját, sisakként pedig az üdvösség reményét. 9Hiszen Isten nem a haragra szánt, hanem az üdvösség elnyerésére Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, 10hogy akár ébren vagyunk, akár szunnyadunk, vele éljünk. 11Ezért vigasztaljátok egymást, s legyetek egymás épülésére, mint ahogy meg is teszitek.

Végső intelmek.

12Kérünk titeket, testvérek, becsüljétek meg azokat, akik köztetek fáradnak és mint elöljáróitok az Úrban vezetnek titeket. 13Munkájuk miatt legyetek irántuk minél nagyobb szeretettel, s éljetek velük békességben. 14Kérünk továbbá testvérek, feddjétek meg a nyughatatlanokat, bátorítsátok a kislelkűeket, gondozzátok a betegeket, legyetek türelemmel mindenki iránt. 15Ügyeljetek, hogy senki rosszért rosszal ne fizessen, hanem szolgáljátok szüntelen odaadással egymás javát és a többiekét. 16Legyetek mindig derűsek! 17Szüntelenül imádkozzatok! 18Adjatok hálát mindenért, mert Isten ezt kívánja mindnyájatoktól Krisztus Jézusban. 19A Lelket el ne fojtsátok! 20A prófétai beszédet el ne vessétek! 21Vizsgáljatok meg mindent. A jót tartsátok meg. 22Mindenféle rossztól óvakodjatok. 23A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen. Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket feddhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig.

Befejezés

24Hűséges az, aki meghívott titeket: ő majd meg is teszi. 25Testvérek, imádkozzatok értünk is. 26Köszöntsetek minden testvért szent csókkal. 27Parancsolom az Úr nevében, hogy olvassák föl ezt a levelet minden (szent) testvér előtt. 28A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek! (Amen.)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet