Keresés a Bibliában

5 1Az időkről és időszakokról pedig, atyámfiai, nem szükség, hogy írjak néktek; (Csel. 1,7. Mát. 24,3. 36. 1Thess 4,9.) 2Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jő el, mint a tolvaj éjjel. (2Pét 3,10; Csel 3,3; Luk 12,39.40) 3Mert a mikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájok, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra; és semmiképen meg nem menekednek. (Jer 6,14; Luk 21,34; Ezék 13,8; Mát 24,43) 4De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lephetne meg titeket. (Eféz 5,8;4,17; Róm 13,11) 5Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé! (Róm 13,12) 6Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok. (1Thess 4,7.1Pét;5,8; Luk 21,36) 7Mert a kik alusznak, éjjel alusznak; és a kik részegek, éjjel részegednek meg. (Mát 24,49; Eféz 5,18) 8Mi azonban, a kik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába, és sisak gyanánt az üdvösségnek reménységébe. (1Thess,5 5. Róm. 13,12. 14. Eféz. 6,14-17. Luk. 21,18.) 9Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által, (Róm 9,22.1Tim;2,4) 10A ki meghalt érettünk, hogy akár ébren vagyunk, akár aluszunk, együtt éljünk ő vele. (2Kor 5,15; Róm 14,8.9;4,17) 11Vígasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, a miképen cselekeszitek is. (1Thess 4,18; Zsid 10,24; Júd 1,20) 12Kérünk továbbá titeket atyámfiai, hogy becsüljétek azokat, a kik fáradoznak közöttetek, és előljáróitok az Úrban, és intenek titeket; (1Kor 16,18.1Tim;5,17; Zsid 13,7.17) 13És az ő munkájokért viseltessetek irántok megkülönböztetett szeretettel. Egymással békességben éljetek. (Márk 9,50.2Kor;13,11) 14Kérünk továbbá titeket, atyámfiai, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőteleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt. (2Thess 3,15; Zsid 12,12; Gal 6,1.2) 15Vigyázzatok, hogy senki senkinek rosszért rosszal ne fizessen; hanem mindenkor jóra törekedjetek úgy egymás iránt, mint mindenki iránt. (Róm. 12,17. 19. 1 Pét. 3,9. 1Thess 3,12.) 16Mindenkor örüljetek. (Fil 4,4) 17Szüntelen imádkozzatok. (Kol 4,2; Róm 12,12; Luk 18,1-8) 18Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok. (Eféz 5,20; Kol 3,17;2,7) 19A Lelket meg ne oltsátok. (1Kor 14,30) 20A prófétálást meg ne vessétek, (1Kor 14,1.3.32.39) 21Mindent megpróbáljatok; a mi jó, azt megtartsátok! (1Ján 4,1; Fil 1,10) 22Mindentől, a mi gonosznak látszik, őrizkedjetek! (Róm 12,9.17) 23Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. (1Thess 3,13; Róm 15,33; Zsid 13,20.2Kor;5,10; Fil 4,9) 24Hű az, a ki elhivott titeket és ő meg is cselekszi azt. (1Kor 1,9.2Kor;10,13.2Thess;3,3) 25Atyámfiai, imádkozzatok érettünk. (2Thess 3,1; Kol 4,3) 26Köszöntsétek az összes atyafiakat szent csókolással. (Róm 16,16) 27Kényszerítlek titeket az Úrra, hogy olvastassék fel e levél minden szent atyafi előtt. (Kol 4,16.2Thess;2,2;3,17) 28A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme veletek! Ámen. (Róm 16,24; Fil 4,23)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet