Keresés a Bibliában

7 1Jézus ezután Galileát járta. Nem akart ugyanis Júdeában mutatkozni, mivel a zsidók keresték az alkalmat, hogy megöljék.
2Közel volt a zsidók ünnepe, a sátoros ünnep.
3Testvérei ekkor ezt mondták neki:
– Menj el innét Júdeába, hadd lássák tanítványaid is mindazt, amit teszel. 4Hiszen senki sem cselekszik titokban, ha azt akarja, hogy nyilvánosan elismerjék. Minthogy ezeket a műveket viszed véghez, tedd ismertté magad a világ előtt!
5Bizony, a testvérei sem hittek benne.
6Jézus tehát így szólt hozzájuk:
– Az én időm még nincs itt, nektek azonban minden idő kedvező. 7Titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl, mert én arról tanúskodom, hogy tettei gonoszak. 8Menjetek csak fel az ünnepre! Én erre az ünnepre még nem megyek fel, mert az én időm még nem teljesedett be.
9Ezt mondta nekik, és ott maradt Galileában.
10Miután azonban testvérei felmentek az ünnepre, akkor ő is felment, nem nyíltan, hanem titokban. 11A zsidók pedig keresték őt az ünnepen, és kérdezgették: „Hol van ő?”
12A tömegben pedig sok szóbeszéd járta róla. Némelyek azt mondták: „Jó ember”, mások viszont ezt: „Bizony nem az, sőt félrevezeti a népet.” 13De nyilvánosan senki sem beszélt róla, mert féltek a zsidóktól.
14Már az ünnepi hét fele elmúlt, amikor Jézus felment a Templomba, és tanított. 15A zsidók akkor csodálattal eltelve mondták:
– Hogyhogy ilyen járatos az Írásokban? Hiszen nem is tanult ember!
16Jézus erre így válaszolt nekik:
– Az én tanításom nem az enyém, hanem azé, aki küldött engem. 17Ha valaki kész megtenni az ő akaratát, fel fogja ismeri, hogy ez a tanítás Istentől való-e, vagy hogy én magamtól szólok. 18Aki magától szól, a saját dicsőségét keresi, de aki annak dicsőségét keresi, aki őt küldte, az igaz, és abban nincs hamisság.
19Ugye, Mózes adta nektek a Törvényt? De közületek senki sem tartja meg a Törvényt. Miért akartok megölni?
20A sokaság erre ezt mondta:
– Ördög van benned! Ki akar téged megölni?
21Jézus így válaszolt nekik:
– Egyetlen művet vittem véghez, és mindnyájan csodálkoztok rajta. 22Mózes a körülmetélkedést rendelte el nektek – nem mintha Mózestől volna, hanem az atyáktól van –, és ti szombaton is körülmetélitek az embert. 23Ha körülmetélik az embert szombaton, hogy ne sértsék meg Mózes Törvényét, akkor miért haragszotok rám, hogy egy embert egészen meggyógyítottam szombaton? 24Ne ítéljetek ezután a látszat szerint, hanem hozzatok igazságos ítéletet!
25A jeruzsálemiek közül ekkor némelyek így szóltak:
– Vajon nem ő az, akit meg akarnak ölni? 26Íme, nyilvánosan beszél, és semmit sem szólnak ellene! Talán felismerték a vezetők, hogy ő a Krisztus? 27Csakhogy róla tudjuk, honnan való. Amikor azonban eljön a Krisztus, róla senki sem tudja majd, honnan való.
28Amikor Jézus a Templomban tanított, hangosan kiáltva szólt:
– Ti ismertek engem, s tudjátok azt is, honnan való vagyok! De én nem magamtól jöttem. Viszont az, aki engem küldött, igaz, és őt ti nem ismeritek. 29Én ismerem, hiszen tőle vagyok, és ő küldött engem.
30El akarták fogni, de senki sem vetette rá a kezét, mert még nem jött el az ő órája. 31A tömegből sokan hittek benne, és ezt mondták:
– A Krisztus, amikor eljön, tesz-e több jelet, mint amennyit ez tett?
32Meghallották a farizeusok, hogy a sokaságban ez a szóbeszéd járta róla, és szolgákat küldtek a főpapok és a farizeusok, hogy tartóztassák le.
33Jézus ekkor így szólt:
– Még egy kis ideig veletek vagyok, aztán elmegyek Ahhoz, aki küldött engem. 34Kerestek majd engem, de nem találtok meg, mert ahol én vagyok, oda ti nem jöhettek.
35A zsidók erre így beszéltek egymás között:
– Hova akar menni, hogy nem találjuk meg? Talán a görögök közötti szórványba készül, és a görögöket akarja tanítani? 36Miféle beszéd ez: „Kerestek majd engem, de nem találtok, mert ahol én vagyok, oda ti nem jöhettek?”
37Az ünnep utolsó, nagy napján Jézus felállt, és így kiáltott:
– Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám; és igyon, 38aki hisz énbennem! Ahogy az Írás megmondta, „bensejéből élő víz folyamai áradnak”.
39Ezt pedig a Lélekről mondta, akit a benne hívőknek kellett kapniuk. Még nem adatott meg ugyan is a Lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg.
40A sokaságból azok, akik hallották ezeket a szavakat, így szóltak:
– Valóban ez a Próféta.
41Mások így szóltak:
– Ez a Krisztus.
Többen viszont ezt mondták erre:
– Csak nem Galileából jön a Krisztus? 42Nem megmondta az Írás, hogy Dávid magvából és Betlehemből jön a Krisztus, abból a faluból, ahova Dávid való?
43Megoszlás támadt miatta a sokaságban. 44Még ha közülük néhányan el akarták is fogni, senki sem vetett rá kezet.
45A szolgák ekkor visszamentek a főpapokhoz és farizeusokhoz, akik ezt kérdezték tőlük:
– Miért nem hoztátok ide?
46A szolgák így feleltek:
– Ember még soha nem beszélt így!
47A farizeusok ezt mondták nekik:
– Csak nem tévesztett meg benneteket is? 48Vajon a vezetők vagy a farizeusok közül hitt-e benne valaki? 49Bizony nem. Ez a sokaság, amely nem ismeri a Törvényt, átkozott!
50Ekkor Nikodémus, aki korábban már járt nála, és közülük való volt, így szólt hozzájuk:
51A Törvény talán elítéli az embert, míg ki nem hallgatták, és meg nem tudták tőle, hogy mit tett?
52Azok pedig így válaszoltak neki:
– Talán te is galileai vagy? Nézz utána, és lásd be, hogy Galileából nem támad próféta.
[[ 53Ezután mindenki hazament.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet