Keresés a Bibliában

8 1Jézus pedig kiment az Olajfák hegyére. 2De korán reggel ismét megjelent a Templomban, és az egész nép hozzásereglett. Ő pedig leült, és tanította őket. 3Ekkor az írástudók és a farizeusok odavezettek egy asszonyt, akit házasságtörésen értek. Középre állították, 4és így szóltak Jézushoz:
– Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. 5Mózes azt parancsolta nekünk a Törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Te mit mondasz?
6Ezt azért mondták, hogy csapdát állítsanak neki, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. 7Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik:
– Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ!
8Lehajolt, és tovább írt a földre. 9Azok pedig ezt hallva egymás után elmentek, kezdve a véneken, és egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen. 10Jézus felegyenesedett, és így szólt hozzá:
– Asszony, hol vannak? Senki sem ítélt el téged?
11Senki, Uram – válaszolta.
– Én sem ítéllek el – mondta Jézus. – Menj, és mostantól fogva többé ne vétkezzél!]]
12Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik:
– Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.
13A farizeusok ekkor így szóltak hozzá:
– Te magad mellett teszel tanúságot. Tanúságtételed nem igaz.
14Jézus így válaszolt nekik:
– Még ha önmagam mellett teszek is tanúságot, tanúságtételem igaz, mert tudom, honnan jöttem, és hová térek vissza. 15Ti test szerint ítéltek. Én nem ítélkezem senki fölött. 16De még ha ítélkezem is, az én ítéletem érvényes, mert nem egyedül vagyok, hanem én és az Atya, aki küldött engem. 17A ti Törvényetekben meg van írva, hogy két embernek a tanúságtétele igaz. 18Én magam teszek tanúságot önmagamról, és mellettem tesz tanúságot az Atya is, aki küldött engem.
19Erre megkérdezték tőle:
– Hol van a te Atyád? Jézus így válaszolt:
– Sem engem nem ismertek, sem Atyámat. Ha engem ismernétek, Atyámat is ismernétek.
20Mindezeket a Kincstárnál hirdette Jézus, amikor tanított a Templomban, de senki sem tartóztatta le, mert még nem jött el az ő órája.
21Majd ismét szólt hozzájuk:
– Én elmegyek, és keresni fogtok engem, de a bűnötökben haltok meg. Ahová én megyek, oda ti nem jöhettek.
22Erre ezt mondták a zsidók:
– Talán csak nem akar öngyilkos lenni, hogy azt mondja: „Ahová én megyek, oda ti nem jöhettek?”
23Ő így folytatta:
– Ti lentről valók vagytok, én viszont fentről vagyok. Ti e világból valók vagytok, én nem e világból való vagyok. 24Azt mondtam nektek, hogy meghaltok bűneitekben. Igen, mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meg fogtok halni bűneitekben.
25Megkérdezték tehát tőle:
– Hát ki vagy te?
Jézus így válaszolt nekik:
– Az, amit kezdettől fogva hirdetek nektek. 26Mennyi mindent kellene mondanom rólatok és ítélnem felőletek! De nem! Aki küldött engem, igaz, és én azt hirdetetem a világnak, amit tőle hallottam.
27Ők nem értették, hogy az Atyáról beszélt nekik.
28Jézus tehát ezt mondta:
– Amikor felemelitek az Emberfiát, akkor majd megértitek, hogy én vagyok. Semmit nem teszek magamtól, hanem ahogy az Atya tanított engem, azokat hirdetem. 29Igen, aki küldött engem, velem van; nem hagyott magamra, mert mindig azt teszem, ami neki kedves.
30Amikor ezeket mondta, sokan hinni kezdtek benne. 31Azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne, így szólt Jézus:
– Ha megmaradtok az én szavamban, akkor valóban tanítványaim vagytok, 32és megértitek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz majd benneteket.
33Így válaszoltak neki:
– Ábrahám leszármazottai vagyunk, és soha nem voltunk rabszolgái senkinek. Hogyan mondhatod hát, „Szabadok lesztek”?
34Jézus így válaszolt nekik:
– Bizony, bizony, mondom nektek, aki bűnt követ el, az rabszolgája a bűnnek. 35A rabszolga pedig nem marad a házban örökre, a fiú viszont örökre ott marad. 36Ha tehát a Fiú szabaddá tesz benneteket, valóban szabadok lesztek. 37Jól tudom, hogy Ábrahám leszármazottai vagytok! De nem! Ti meg akartok engem ölni, mert az én szavam számára nincs hely bennetek. 38Én azt hirdetem, amit az Atyánál láttam, és ti is azt teszitek, amit atyátoktól hallottatok.
39Ezt mondták neki:
– A mi atyánk Ábrahám. Jézus így szólt hozzájuk:
– Ha Ábrahám fiai volnátok, Ábrahám cselekedeteit tennétek. 40De ti meg akartok ölni engem, pedig én azt az igazságot hirdettem nektek, amelyet Istentől hallottam. Ábrahám ezt nem tette. 41Ti ugyanazt cselekszitek, mint atyátok.
Ezt mondták neki:
– Mi nem paráznaságból születtünk: egy atyánk van, Isten.
42Jézus így szólt hozzájuk:
– Ha Isten volna a ti Atyátok, szeretnétek engem, mert én Istentől jöttem, és vagyok itt jelen. Nem magamtól jöttem, hanem Ő küldött engem. 43Miért nem értitek, amit mondok? Mert nem vagytok képesek arra, hogy hallgassátok az én szavamat. 44Az atya, akitől ti származtok, az ördög, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az pedig kezdettől fogva gyilkos volt, és nem állt meg az igazságban. Igen, nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, azt mondja, ami a sajátja, mert hazug, és a hazugság atyja. 45Nekem pedig, mivel én az igazságot mondom, nem hisztek. 46Ki tud közületek engem bűnösnek bizonyítani? Ha az igazságot mondom, miért nem hisztek nekem? 47Aki Istentől való, Isten igéit hallgatja. Ti azért nem hallgatjátok, mert nem Istentől valók vagytok.
48A zsidók így szóltak hozzá:
– Vajon nincs igazunk, amikor azt mondjuk, hogy te szamaritánus vagy, és ördög van benned?
49Jézus így válaszolt:
– Nincs bennem semmiféle ördög, hanem Atyámat tisztelem, ti pedig gyaláztok engem. 50Én nem keresem a magam dicsőségét: van, Aki keresi, és ő majd ítéletet mond.
51Bizony, bizony, mondom nektek, ha valaki megtartja az én szavamat, nem lát halált soha.
52A zsidók ezt mondták neki:
– Most már biztosak vagyunk benne, hogy ördög van benned. Ábrahám meghalt, a próféták is, te pedig azt mondod: „Ha valaki megtartja az én szavamat, az nem ízleli meg a halált soha.” 53Nagyobb lennél atyánknál, Ábrahámnál, aki meghalt? A próféták is meghaltak! Kinek képzeled magad?
54Jézus így válaszolt:
– Ha én magam dicsőíteném magamat, a dicsőségem semmi sem volna. Az én Atyám az, aki megdicsőít engem. Róla ti azt mondjátok, „a mi Istenünk”, 55pedig nem ismeritek. Én viszont ismerem. És ha azt mondanám, hogy nem ismerem, hozzátok hasonlóan hazug lennék. De ismerem őt, és megtartom szavát. 56Ábrahám, a ti atyátok telve volt örömmel, hogy megláthatja az én napomat. Meg is látta, és örvendezett.
57A zsidók erre ezt mondták neki:
– Még ötvenéves sem vagy, és láttad Ábrahámot?
58Jézus így felelt nekik:
– Bizony, bizony, mondom nektek, mielőtt Ábrahám létezett volna, én vagyok.
59Erre köveket ragadtak, hogy megkövezzék, de Jézus elrejtőzött, és kiment a Templomból.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet