Keresés a Bibliában

3 1Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezetője. 2Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá:
– Rabbi, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, hiszen senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, hacsak nincs vele Isten.
3Jézus így válaszolt:
– Bizony, bizony, mondom neked: ha valaki nem születik újjá, nem láthatja meg Isten országát.
4Nikodémus ezt kérdezi tőle:
– Hogyan születhetik meg az ember újra, amikor már öreg? Bemehet talán újra anyja méhébe, és megszülethetik ismét?
5Jézus így felelt:
– Bizony, bizony, mondom neked: ha valaki nem születik vízből és Lélektől, nem mehet be Isten országába. 6Ami testből született, test; ami Lélektől született, lélek. 7Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked: újjá kell születnetek. 8A szél ott fúj, ahol akar; hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hová megy. Így van mindenkivel, aki a Lélektől született.
9Nikodémus megkérdezte tőle:
– Hogyan történhet meg ez?
10Jézus így válaszolt:
– Te tanító vagy Izraelben, és nem tudod? 11Bizony, bizony, mondom neked: mi arról beszélünk, amit tudunk, és arról tanúskodunk, amit láttunk, de ti nem fogadjátok el a mi tanúságtételünket. 12Ha nem hisztek, amikor földi dolgokról szóltam nektek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok nektek? 13Nem ment fel a mennybe senki más, csak az, aki a mennyből szállt le, az Emberfia. 14Ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, 15hogy aki hisz, annak örök élete legyen általa. 16Isten ugyanis úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
17Isten ugyanis nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy megítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. 18Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, az máris ítélet alatt van, mert nem hitt Isten egyszülött Fiának nevében. 19Az ítélet pedig ez: a világosság eljött a világba, és az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a tetteik gonoszak voltak. 20Mert mindaz, aki rosszat tesz, gyűlöli a világosságot, és nem jön a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a tettei. 21Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra jön, hogy nyilvánvaló legyen, hogy tetteit Istenben vitte végbe.
22Jézus ezután elment tanítványaival együtt Júdea földjére, és ott maradt velük együtt, és keresztelt. 23János is keresztelt Ainonban, Szalim közelében, mert ott sok víz volt, és az emberek odamentek és megkeresztelkedtek. 24Jánost ugyanis még nem vetették börtönbe.
25Vita támadt akkor a megtisztulásról János néhány tanítványa és egy zsidó között. 26Odamentek Jánoshoz, és ezt mondták neki:
– Rabbi, aki veled volt a Jordánon túl, akiről te tanúságot tettél, íme, keresztel, és mindenki hozzá igyekszik!
27János így válaszolt:
– Semmit sem szerezhet az ember, hacsak nem a mennyből kapta. 28Ti magatok tanúskodhattok arról, hogy megmondtam: „Nem én vagyok a Krisztus”, hanem előtte küldtek el. 29Akié a menyasszony, az a vőlegény, a vőlegény barátja pedig, aki mellette áll, és hallgatja őt, ujjongva örül a vőlegény hangjának. Ez az én örömöm most teljes. 30Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé kell lennem.
31Aki felülről jön, az fölötte van mindenkinek. Aki a földről való, földi, és földi módon szól. Aki a mennyből jön, 32az arról tesz tanúságot, amit látott, és hallott, de tanúságtételét senki sem fogadja el. 33Aki elfogadja tanúságtételét, az hitelesíti, hogy Isten igaz. 34Ugyanis akit Isten küldött, az Isten szavát mondja, mivel ő nem méricskélve adja a Lelket. 35Az Atya szereti a Fiút, és kezébe adott mindent. 36Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig elutasítja, hogy higgyen a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem Isten haragja rajta marad.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet