Keresés a Bibliában

3 1Ezért kérlek benneteket én, Pál, Krisztus [Jézus] foglya értetek, pogányokért. 2Minden bizonnyal hallottatok a kegyelemről, amelyet Isten – tervének megfelelően – nekem adott a ti javatokra: 3kinyilatkoztatás révén ismertette meg velem a titkot, amelyről az imént röviden írtam. 4Ha elolvassátok, megtudhatjátok belőle, hogyan értem én Krisztus titkát, 5ami a korábbi nemzedékek idején nem vált ismertté az emberek fiai előtt úgy, ahogy most kijelentette szent apostolainak és prófétáinak a Lélek által, 6hogy tudniillik a pogányok örököstársaink, velünk egy test, és velünk együtt részesei az ígéretnek Krisztus Jézusban az evangélium által, 7amelynek szolgája lettem Isten kegyelmének ajándékából, melyben hatalmának ereje által részesített engem.
8Nekem, a szentek legkisebbikének adatott meg a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem Krisztus kifürkészhetetlen gazdagságát, 9hogy világossá tegyem mindenki előtt, mi ama titok megvalósulásának rendje, amely öröktől fogva rejtve volt Istenben, mindenek teremtőjében; 10és hogy most ismertté legyen az Egyház által a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok előtt Isten sokszínű bölcsessége, 11összhangban azzal az örök tervvel, amelyet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban elhatározott. 12Benne van bátorságunk és szabad utunk, hogy hűsége révén bizalommal közeledjünk Istenhez. 13Kérlek tehát titeket, el ne csüggedjetek értetek viselt megpróbáltatásaim miatt, ugyanis dicsőségetekre szolgálnak.
14Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, 15akitől nevét kapja minden nemzetség mennyben és földön, 16és kérem, hogy adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy Lelke által hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember; 17hogy Krisztus lakjék szívetekben a hit által, s a szeretetben meggyökerezve és megalapozva 18meg tudjátok érteni minden szenttel együtt, mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és a mélység; 19és megismerjétek Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét, és így mind jobban elteljetek Isten mindent átfogó teljességével.
20Annak pedig, aki a bennünk munkálkodó erő által mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, 21dicsőség az Egyházban és Krisztus Jézusban nemzedékről nemzedékre, örökkön-örökké. Ámen.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet