Keresés a Bibliában

4 1Kérve kérlek Istenre és Krisztus Jézusra – aki ítélni fog élőket és holtakat – s az ő eljövetelére és országára: 2hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő; feddj, ints, buzdíts teljes türelemmel és a tanítás szándékával! 3Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját szeszélyeik szerint tanítók seregével veszik magukat körül, hogy a fülüket csiklandoztassák. 4Az igazságtól elfordítva fülüket mendemondákhoz fordulnak. 5Te azonban mindenben légy józan! Légy béketűrő! Végezd az evangélium hirdetőjének munkáját! Teljesítsd szolgálatodat!
6Az én életem immár kiontott italáldozat: elérkezett elköltözésem ideje. 7A nemes harcot megharcoltam, a versenyt végigfutottam, a hitet megtartottam.
8Most félre van téve számomra az igazság koronája, amit majd megad nekem az Úr, az igaz bíró azon a napon. De nemcsak nekem, hanem mindazoknak is, akik megjelenését várva várják.
9Mihamarabb siess hozzám! 10Démasz ugyanis elhagyott. E világhoz ragaszkodva Tesszalonikába ment. Crescens meg Galáciába, Titusz pedig Dalmáciába. 11Egyedül Lukács van velem. Márkot vedd magad mellé, s hozd magaddal, mert segítségemre lesz a szolgálatban! 12Tükhikoszt elküldtem Efezusba. 13Amikor jössz, hozd el a köpenyemet, melyet Troászban hagytam Karposznál! A könyveket is, de mindenekelőtt a pergameneket! 14Alexandrosz, a rézműves, sokat ártott nekem. Az Úr megfizet majd neki tettei szerint. 15Te is óvakodj tőle, mert igen hevesen szembeszegült tanításunkkal!
16Amikor először védekeztem a bíróságon, senki sem volt mellettem, mindenki elhagyott. Ne számítson ez nekik bűnükül! 17Az Úr viszont mellém állt, és megerősített, hogy általam teljesedjék az evangélium hirdetése, és a pogányok valamennyien meghallják. Így megszabadultam az oroszlán szájából. 18Az Úr meg fog szabadítani minden gonoszságtól, és megőriz mennyei országa számára. Övé a dicsőség örökkön-örökké. Ámen.
19Köszöntsd Priscillát és Aquilát, meg Onéziphorosz háza népét! 20Erasztosz Korinthusban maradt, Trophimoszt meg Milétoszban hagytam betegen.
21Igyekezz a tél beállta előtt megérkezni! Köszönt téged Eubulosz, Pudens, Linus, Claudia és a testvérek mind.
22Az Úr legyen lelkeddel! Kegyelem veletek!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet