Keresés a Bibliában

4 1Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, a ki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában. (Csel 10,42) 2Hirdesd az ígét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással. (Ésa 58,1) 3Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülök; (Zsolt 139,4.11.12) 4És az igazságtól elfordítják az ő fülöket, de a mesékhez oda fordulnak. (Márk 16,19; Eféz 1,20-22;Mát 3,17) 5De te józan légy mindenekben, szenvedj, az evangyélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd. (Luk 22,42-44; Fil 2,7.8;1Ján 3,5) 6Mert én immár megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállott. (Ján 16,23.24.27) 7Ama nemes harczot megharczoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam: (Csel 20,24) 8Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró; nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak is, a kik vágyva várják az ő megjelenését. (Jak 1,12;Mát 25,31-46) 9Igyekezzél hozzám jőni hamar. (3Móz 16,6-16) 10Mert Démás engem elhagyott, e jelen való világhoz ragaszkodván, és elment Thessalónikába: Kresczens Galátziába, Titus Dalmátziába. (Kol 4,14) 11Egyedül Lukács van velem. Márkust magadhoz vévén, hozd magaddal: mert nekem alkalmas a szolgálatra. (Zsolt 2,7) 12Tikhikust pedig Efézusba küldöttem. (Csel 20,4; Eféz 6,21) 13A felsőruhámat, melyet Troásban Kárpusnál hagytam, jöttödben hozd el, a könyveket is, kiváltképen a hártyákat. (Mát 26,39;27,46;Luk 22,42-44) 14Az érczmíves Sándor sok bajt szerzett nékem: fizessen meg az Úr néki cselekedetei szerint. (Mát 3,17; Fil 2,6-8) 15Tőle te is őrizkedjél, mert szerfelett ellenállott a mi beszédinknek. 16Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, sőt mindnyájan elhagytak; ne számíttassék be nékik. (1Móz 14,18-20; Zsolt 110,4) 17De az Úr mellettem állott, és megerősített engem; hogy teljesen bevégezzem az igehirdetést, és hallják meg azt az összes pogányok: és megszabadultam az oroszlán szájából. (2Pét 3,10-12) 18És megszabadít engem az Úr minden gonosz cselekedettől, és megtart az ő mennyei országára; a kinek dicsőség örökkön örökké! Ámen. (1Kor 3,1-3.1Pét;2,2) 19Köszöntsed Priszkát és Akvilát, és az Onesifórus háznépét. (Mát 25,41) 20Erástus Korinthusban maradt; Trófimust pedig Milétumban hagytam betegen. (3Móz 20,10;5Móz 17,6) 21Igyekezzél tél előtt eljőni. Köszönt téged Eubulus és Pudens és Linus és Klaudia, és mind az atyafiak. (Eféz 4,19) 22Az Úr Jézus Krisztus a te lelkeddel. Kegyelem veletek! Ámen. (5Móz 32,35)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet