Keresés a Bibliában

3 1Légy tudatában annak, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. 2Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, kérkedők, önteltek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, istentelenek, 3szívtelenek, hajthatatlanok, rágalmazók, kicsapongók, zabolátlanok, jóra nem hajlandók, 4árulók, hebehurgyák, felfuvalkodottak és élvhajhászok ahelyett, hogy Istent szeretnék. 5Az ilyenek megőrzik ugyan a vallásosság látszatát, de az erejét megtagadják. Fordulj el tőlük! 6Mert ezek közül valók azok, akik belopakodnak a házakba, és behálózzák a bűnökkel terhelt és sokféle vágytól űzött fiatalasszonyokat, 7akik folyton-folyvást tanulnak, de képtelenek valaha is eljutni az igazság ismeretére. 8Ahogy Jannész és Jambrész ellenszegült Mózesnek, úgy állnak ellen az igazságnak ezek a megromlott szellemű s a hitben ingatag emberek is. 9De nem jutnak messzire, esztelenségük ugyanis nyilvánvaló lesz mindenki előtt, mint ahogy amazoké is az lett.
10Te azonban az én követőm lettél a tanításban, az életmódban, a terveket illetően, a hitben, a türelemben, a szeretetben, az állhatatosságban, 11az üldöztetésekben és a szenvedésekben, amelyek Antiókhiában, Ikóniumban, Lüsztrában értek. Micsoda üldöztetéseket viseltem el! De mindegyikből megszabadított az Úr. 12Mindazokat, akik istenfélő módon akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják. 13A gonoszok és a sarlatánok viszont egyre rosszabbak lesznek: tévelygők és megtévesztettek.
14Te azonban maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál! Tudod, kiktől tanultad. 15Gyermekkorodtól fogva ismered a szent írásokat, amelyek útmutatást tudnak neked adni az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által. 16Minden Istentől ihletett írás hasznos a tanításra, a feddésre, a rendreutasításra s az igazságban való nevelésre is, 17hogy Isten embere hozzáértő és minden jó tettre kész legyen.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet