Keresés a Bibliában

4 1Jézus pedig Szent Lélekkel telve, visszatére a Jordántól, és viteték a Lélektől a pusztába (Mát 3,16;Mát 4,1-11) 2Negyven napig, kísértetvén az ördög által. És nem evék semmit azokban a napokban; de mikor azok elmúltak, végre megéhezék. (Mát 11,7-11) 3És monda néki az ördög. Ha Isten Fia vagy, mondd e kőnek, hogy változzék kenyérré. (Csel 4,7-10) 4Jézus pedig felele néki, mondván: Meg van írva, hogy nemcsak kenyérrel él az ember, hanem az Istennek minden ígéjével. (5Móz 8,3) 5Majd felvivén őt az ördög egy nagy magas hegyre, megmutatá néki e föld minden országait egy szempillantásban, (Malak 3,1; Mát 11,10.14; Márk 1,2) 6És monda néki az ördög: Néked adom mindezt a hatalmat és ezeknek dicsőségét; mert nékem adatott, és annak adom, a kinek akarom; (Mát 11,11.14) 7Azért ha te engem imádsz, mindez a tied lesz. (Mát 21,32) 8Felelvén pedig Jézus, monda néki: Távozz tőlem, Sátán; mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj. (5Móz 6,13) 9Azután Jeruzsálembe vivé őt, és a templom ormára állítván, monda néki: Ha Isten Fia vagy, vesd alá magad innét; 10Mert meg van írva: Az ő angyalinak parancsol te felőled, hogy megőrizzenek téged; (Mát 11,16-19) 11És: Kezökben hordoznak téged, hogy valamikép meg ne üssed lábadat a kőbe. (Zsolt 91,11.12) 12Felelvén pedig Jézus, monda néki: Megmondatott: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet. (5Móz 6,16) 13És elvégezvén minden kísértést az ördög, eltávozék tőle egy időre. (Luk 22,24; Mát 18,1-5; Márk 9,33.34) 14Jézus pedig megtére a Léleknek erejével Galileába: és híre méne néki az egész környéken. (Mát 4,11.13) 15És ő taníta azoknak zsinagógáiban, dicsőíttetvén mindenektől. (Mát 18,5;25,40; Márk 9,37; Ján 13,20) 16És méne Názáretbe, a hol felneveltetett: és beméne, szokása szerint, szombatnapon a zsinagógába, és felálla olvasni. (Márk 9,38) 17És adák néki az Ésaiás próféta könyvét; és a könyvet feltárván, arra a helyre nyita, a hol ez vala írva: (Mát 12,30; Márk 9,40) 18Az Úrnak lelke van én rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangyéliomot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyilását, hogy szabadon bocsássam a lesujtottakat, (Zsolt 118,22) 19Hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. (Ésa 61,1.2;42,6.7) 20És behajtván a könyvet, átadá a szolgának, és leüle. És a zsinagógában mindenek szemei ő reá valának függesztve. 21Ő pedig kezde hozzájuk szólani: Ma teljesedett be ez az Írás a ti hallástokra. (2Kir 1,10.12) 22És mindnyájan bizonyságot tőnek felőle, és elálmélkodának kedves beszédein, a melyek szájából származtak, és mondának: Avagy nem a József fia-é ez? (Mát 5,44.45) 23És monda nékik: Bizonyára azt a példabeszédet mondjátok nékem: Orvos, gyógyítsd meg magadat! A miket hallottunk, hogy Kapernaumban történtek, itt a te hazádban is cselekedd meg azokat. (Mát 4,13;Márk 1,21.25) 24Monda pedig: Bizony mondom néktek: Egy próféta sem kedves az ő hazájában. (Mát 13,57) 25És igazán mondom néktek, hogy Illés idejében sok özvegy asszony volt Izráelben, mikor az ég három esztendeig és hat hónapig be volt zárva, úgy hogy az egész tartományban nagy éhség volt; 26Mégis azok közül senkihez nem küldetett Illés, hanem csak Sidonnak Sareptájába az özvegy asszonyhoz. (1Kir 17,9.10.16) 27És az Elizeus próféta idejében sok bélpoklos volt Izráelben; de azok közül egy sem tisztult meg, csak a Siriából való Naámán. (2Kir 5,9.10.14) 28És betelének mindnyájan haraggal a zsinagógában, mikor ezeket hallották. (Luk 8,48;18,42; Mát 9,22; Márk 5,34;10,52) 29És felkelvén, kiűzék őt a városon kívül és vivék őt annak a hegynek szélére, a melyen az ő városuk épült, hogy onnan letaszítsák. (5Móz 25,5.6) 30Ő azonban közöttük átmenve, eltávozék. (Mát 27,56;Márk 16,9; Ján 19,25) 31És leméne Kapernaumba, Galilea városába; és tanítja vala azokat szombatnapokon. (Mát 9,37) 32És csodálkozának az ő tudományán, mert beszéde hatalmas vala. (Mát 7,29) 33És a zsinagógában vala egy tisztátalan ördögi lélektől megszállt ember, a ki fennhangon kiálta, (Márk 1,23.24) 34Mondván: Ah, mi közünk hozzád názáreti Jézus? Jöttél, hogy elveszíts minket? Ismerlek téged ki vagy: az Istennek ama Szentje! (Mát 10,12.13) 35És megdorgálá őt Jézus, mondván: Némulj meg és menj ki ez emberből! És az ördög azt a középre vetvén, kiméne belőle, és nem árta néki semmit. 36És támada félelem mindenekben, és egymással szólnak és beszélnek vala, mondván: Mi dolog ez, hogy nagy méltósággal és hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek és kimennek? (Mát 10,11; Márk 6,10;5Móz 25,4.1Tim;5,17.18) 37És elterjede a hír ő felőle a környék minden helyén. 38Azután a zsinagógából eltávozván, a Simon házába méne. A Simon napa pedig nagy hideglelésben feküdt, és könyörögtek neki érette. (Mát 8,14.15) 39És Jézus mellé állván, megdorgálá a hideglelést, és az elhagyá őt; és ő azonnal felkelvén, szolgála nékik. 40A nap lementével pedig, mindenek, a kiknek különféle betegeik valának, ő hozzá vivék azokat; ő pedig mindegyikőjükre reávetvén kezeit, meggyógyítá őket. (Mát 13,18-23; Márk 4,15-20) 41Sokakból pedig ördögök is mentek ki, kiáltozván és mondván: Te vagy ama Krisztus, az Isten Fia! De ő megdorgálván, nem engedé őket szólani, mivelhogy tudták, hogy ő a Krisztus. (Márk 1,24.25;Mát 26,63.64) 42A nap fölkeltekor pedig kimenvén, puszta helyre méne; de a sokaság felkeresé őt, és hozzámenének, és tartóztaták őt, hogy ne menjen el tőlök. (Márk 1,35-38) 43Ő pedig monda nékik: Egyéb városoknak is hirdetnem kell nékem az Istennek országát; mert azért küldettem. (Ésa 61,1) 44És prédikál vala Galilea zsinagógáiban. (Luk 11,33; Mát 5,15)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet