Keresés a Bibliában

17 1Monda pedig a tanítványoknak: Lehetetlen dolog, hogy botránkozások ne essenek; de jaj annak, a ki által esnek. (Mát 18,7) 2Jobb annak, ha egy malomkövet vetnek a nyakába, és ha a tengerbe vettetik, hogynem mint egyet e kicsinyek közül megbotránkoztasson. (Mát 18,6; Márk 9,42) 3Őrizzétek meg magatokat: ha pedig a te atyádfia vétkezik ellened, dorgáld meg őt; és ha megtér, bocsáss meg néki. (Mát 18,15-17) 4És ha egy napon hétszer vétkezik ellened, és egy napon hétszer te hozzád tér, mondván: Megbántam; megbocsáss néki. (Mát 18,22) 5És mondának az apostolok az Úrnak: Növeljed a mi hitünket! (Mát 26,57-75; Márk 14,53-72; Ján 18,13-27;Ésa 50,6) 6Monda pedig az Úr: Ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, ezt mondanátok ím ez eperfának: Szakadj ki gyökerestől, és plántáltassál a tengerbe; és engede néktek. (Mát 17,20;21,21; Márk 11,23) 7Kicsoda pedig ti közületek az, a ki, ha egy szolgája van, és az szánt vagy legeltet, tüstént azt mondja annak, mihelyt a mezőről megjő: Jer elő, ülj asztalhoz? (Luk 9,16;10,19) 8Sőt nem ezt mondja-e néki: Készíts vacsorámra valót, és felövezvén magadat, szolgálj nékem, míg én eszem és iszom; és azután egyél és igyál te? (Mát 27,1.2) 9Avagy megköszöni-é annak a szolgának, hogy azt mívelte, a mit néki parancsolt? Nem gondolom. (Fil 3,11.2Thess;1,5) 10Ezenképen ti is, ha mindazokat megcselekedtétek, a mik néktek parancsoltattak, mondjátok, hogy: Haszontalan szolgák vagyunk; mert a mit kötelesek voltunk cselekedni, azt cselekedtük. (1Kor 9,16) 11És lőn, mikor útban vala Jeruzsálem felé, hogy ő Samariának és Galileának közepette méne által. (2Móz 3,6) 12És mikor egy faluba beméne, jöve elébe tíz bélpoklos férfi, kik távol megállának: (3Móz 13,2) 13És felemelék szavokat, mondván: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! (Luk,17 67.) 14És mikor őket látta, monda nékik: Elmenvén mutassátok meg magatokat a papoknak. És lőn, hogy míg odamenének, megtisztulának. (3Móz 14,2-32; Mát 8,4) 15Egy pedig ő közülök, mikor látta, hogy meggyógyult, visszatére, dicsőítvén az Istent nagy szóval; (Mát 22,42-45; Márk 12,35-37) 16És arczczal leborula az ő lábainál hálákat adván néki: és az Samariabeli vala. (Zsolt 110,1) 17Felelvén pedig Jézus, monda: Avagy nem tízen tisztulának-é meg? A kilencze pedig hol van? 18Nem találkoztak a kik visszatértek volna dicsőséget adni az Istennek, csak ez az idegen? 19És monda néki: Kelj föl, és menj el: a te hited téged megtartott. (Mát 23,5-7; Márk 12,38-39) 20Megkérdeztetvén pedig a farizeusoktól, mikor jő el az Isten országa, felele nékik és monda: Az Isten országa nem szemmel láthatólag jő el. (Róm 14,7) 21Sem azt nem mondják: Ímé itt, vagy: Ímé amott van; mert ímé az Isten országa ti bennetek van. (Mát 23,14; Márk 12,40) 22Monda pedig a tanítványoknak: Eljő az idő, mikor kívántok látni egyet az ember Fiának napjai közül, és nem láttok. (Márk 12,41-44) 23És mondják majd néktek: Ímé itt, vagy: Ímé amott van; de ne menjetek el, és ne kövessétek: (Mát 23,24; Márk 13,21) 24Mert miként a felvillanó villámlás az ég aljától az ég aljáig fénylik; úgy lesz az embernek Fia is az ő napján. (Mát 24,27.30) 25De előbb sokat kell néki szenvednie és megvettetnie e nemzetségtől. (Luk 9,22;22,63.64;23,33;24,7; Mát 16,21;17,24;20,18; Márk 8,31;9,31;10,33) 26És miként a Noé napjaiban lett, úgy lesz az ember Fiának napjaiban is. (1Móz 6,5-7;7,7.1Pét;3,20) 27Ettek, ittak, házasodtak, férjhezmentek mindama napig, a melyen Noé a bárkába beméne, és eljöve az özönvíz, és mindeneket elveszte. (Luk 19,43.44) 28Hasonlóképen mint a Lót napjaiban is lett; ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek; (Luk,17 7. 8.) 29De a mely napon kiment Lót Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett: (1Móz 19,23-25) 30Ezenképen lesz azon a napon, melyen az embernek Fia megjelenik. (Mát 27,15) 31Az nap, a ki a háztetőn lesz, és az ő holmija a házban, ne szálljon le, hogy elvigye; és a ki a mezőn, azonképen ne forduljon hátra. (Mát 24,37.38) 32Emlékezzetek Lót feleségére! (1Móz 19,26) 33Valaki igyekezik az ő életét megtartani, elveszti azt, és valaki elveszti azt, megeleveníti azt. (Luk 9,24; Mát 10,39;16,25; Márk 8,35; Ján 12,25) 34Mondom néktek, azon az éjszakán ketten lesznek egy ágyban; az egyik felvétetik, és a másik elhagyatik. (Mát 24,40.41) 35Két asszony őröl együtt; az egyik felvétetik, és a másik elhagyatik. (Luk 12,11; Mát 10,19.20; Márk 13,14) 36Ketten lesznek a mezőn; az egyik felvétetik, és a másik elhagyatik. (2Móz 4,12; Csel 4,7.8) 37És felelvén, mondának néki: Hol, Uram? Ő pedig monda nékik: a hol a test, oda gyűlnek a saskeselyűk. (Mát 24,28)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet