Keresés a Bibliában

1 1Pál, Jézus Krisztusnak apostola Isten akaratjából, és Timótheus atyafi. (Kol,1 23-25. Eféz. 1,1. Fil. 1,1. 1 Kor. 1,1.) 2A Kolosséban levő szenteknek és hívő atyafiaknak a Krisztusban: kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. (Róm 1,7; Fil 1,2) 3Hálát adunk az Istennek és a mi Urunk Jézus Krisztus Atyjának, mindenkor ti értetek könyörögvén, (Eféz 1,16) 4Mivelhogy hallottuk a ti hiteteket a Krisztus Jézusban, és a szeretetet, a melylyel minden szentekhez vagytok, (Kol,1 9. Eféz. 1,15. Filem. 1,5.) 5A mennyekben néktek eltett reménységért, a melyet már előbb hallottatok az igazság beszédében, mely az evangyéliom: (Kol 3,3.4.24.1Pét;1,4.2Kor;9,6; Gal 6,9; Róm 8,24.25; Mát 6,20.21.1Tim;6,19; Fil 3,20) 6Mely eljutott hozzátok, miképen az egész világra is, és gyümölcsöt terem, úgy mint nálatok is a naptól fogva, melyen hallottátok és megismertétek az Isten kegyelmét igazán: (Kol 2,8.23; Róm 10,18;1,8.2Kor;2,14; Eféz 5,9; Gal 5,22; Fil 1,11; Csel 20,24; Gal 1,6;2,21) 7Úgy a hogy tanultátok is Epafrástól, a mi szerelmes szolgatársunktól, a ki hív szolgája ti érettetek a Krisztusnak, (Kol 4,12; Filem 1,23; Fil 4,9) 8A ki meg is jelentette nékünk a ti Lélekben való szereteteteket. (Kol 2,1.1Kor;1,11; Gal 5,22; Róm 15,30) 9Azért mi is, a mely naptól fogva ezeket hallottuk, nem szűnünk meg érettetek imádkozni, és kérni, hogy betöltessetek az Isten akaratának megismerésével minden lelki bölcseségben és értelemben, (Kol,1 4-8. Eféz. 1,8. 9. 15. 16. 1 Thess. 2,13. Róm. 15,13. 14. Fil. 1,9. 1 Kor. 2,11. Kol. 2,8. 18.23. 1 Kor. 2,5. 13. 3,19.) 10Hogy járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén és nevekedvén az Isten megismerésében; (Kol,1 6. Kol 2,2. 3,10. Eféz. 4,1. Fil. 1,27. Mát. 7,17. 2 Pét. 1,8.) 11Minden erővel megerősíttetvén az Ő dicsőségének hatalma szerint minden kitartásra és hosszútűrésre örömmel; (1Kor 16,13.14; Eféz 1,19; Fil 3,21; Róm 5,3.2Kor;1,6;6,4) 12Hálákat adván az Atyának, ki alkalmasakká tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban; (Kol 2,7;3,17.2Kor;4,4; Eféz 3,9;5,8.1Ján;1,5-7; Eféz 2,1-7;4,18) 13A ki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába; (Kol,1 12. Eféz. 2,2-5. Mát. 3,17. Luk. 22,53. Kol. 2,20. Eféz. 1,6.) 14Kiben van a mi váltságunk az Ő vére által, bűneinknek bocsánata; (Eféz 1,7; Róm 3,24.1Kor;1,30; Gal 3,13;4,5; Mát 20,28) 15A ki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született; (Fil 2,6.2Kor;4,4; Zsid 1,3; Jel 3,14; Ján 17,5.24.1Tim;6,16) 16Mert Ő benne teremtetett minden, a mi van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; mindenek Ő általa és Ő reá nézve teremttettek; (Ján 1,3; Zsid 1,2; Eféz 1,21; Zsolt 80,2;99,1; Ezék 1,4-28; Jel 4,6-11;5,14;7,11; Luk 1,19; Dán 10,13;12,1; Jel 8,2) 17És Ő előbb volt mindennél, és minden Ő benne áll fenn. (Róm 12,17.19.1Pét;3,9; Kol 3,12) 18És Ő a feje a testnek, az egyháznak: a ki a kezdet, elsőszülött a halottak közül; hogy mindenekben Ő legyen az első; (Eféz 1,22; Csel 26,23; Róm 14,9;12,4.5; Eféz 4,12) 19Mert tetszett az Atyának, hogy Ő benne lakozzék az egész teljesség; (Kol 2,9; Ján 1,14) 20És hogy Ő általa békéltessen meg mindent Magával, békességet szerezvén az Ő keresztjének vére által; Ő általa mindent, a mi csak van, akár a földön, akár a mennyekben. (Róm 5,10.1Ján;4,10.2Kor;5,18.19; Eféz 2,16.2Pét;3,13.1Móz;6,1-4; Júd 1,6.2Pét;2,4; Márk 10,18; Jób 4,18;15,15.1Kor;15,24-27) 21Titeket is, kik hajdan elidegenültek és ellenségek valátok gonosz cselekedetekben gyönyörködő értelmetek miatt, most mégis megbékéltetett. (Eféz 2,1.2.12.13;4,18; Róm 8,7; Jak 4,4.2Kor;5,19) 22Az Ő emberi testében a halál által, hogy mint szenteket, tisztákat és feddhetetleneket állasson titeket Ő maga elé: (Eféz 1,4;5,27; Róm 3,25; Zsid 2,14;9,22.1Kor;15,40.44; Róm 8,1.3.1Ján;4,2; Fil 3,21) 23Ha ugyan megmaradtok a hitben alaposan és erősen, és el nem távoztok az evangyéliom reménységétől, a melyet hallottatok, a mely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt; a melynek lettem én, Pál, szolgájává. (Kol,1 6. 1 Kor. 15,58. Tit. 1,2. 3. 3,7. Róm. 16,17. 10,18. Eféz. 3,7. 2 Kor. 10,1. Gal. 5,2.) 24Most örülök a ti érettetek való szenvedéseimnek, és a magam részéről betöltöm a mi híja van a Krisztus szenvedéseinek az én testemben az Ő testéért, a mi az egyház; (Fil 1,12.18;2,17; Róm 5,3.2Kor;1,5;4,17; Róm 8,17; Fil 3,10;2,8.2Thess;1,5; Jel 6,9) 25A melynek lettem én szolgájává az Isten sáfársága szerint, a melyet nékem adott ti rátok nézve, hogy betöltsem az Isten ígéjét, (1Kor 9,17; Tit 1,7.1Kor;4,1.1Tim;3,15; Róm 15,19) 26Tudniillik ama titkot, mely el vala rejtve ősidők óta és nemzetségek óta, most pedig megjelentetett az Ő szenteinek, (Kol 2,3;4,3; Eféz 3,4.5;1,9.1Kor;4,1; Eféz 3,9.21; Róm 16,25) 27A kikkel az Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a pogányok között eme titok dicsőségének gazdagsága, az tudniillik, hogy a Krisztus ti köztetek van, a dicsőségnek ama reménysége: (Eféz 1,9;3,3; Róm 8,18.21.30;5,2; Kol 1,12;3,3; Eféz 2,12; Róm 8,10; Eféz 3,17; Gal 2,20; Róm 8,24) 28A kit mi prédikálunk, intvén minden embert, és tanítván minden embert minden bölcseséggel, hogy minden embert tökéletesnek állassunk elő a Krisztus Jézusban; (Kol,1 26. Fil. 1,4. 17. Márk. 1,15. Kol. 3,16. 1 Kor. 3,10. Kol. 1,22. 2 Kor. 4,14. 1 Thess. 2,19. Eféz. 4,14. 1 Kor. 3,1.) 29A mire igyekezem is, tusakodván az Ő ereje szerint, mely én bennem hatalmasan munkálkodik. (2Kor 4,1; Fil 4,13; Eféz 3,20)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Következő fejezet