Keresés a Bibliában

3 1Annakokáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, a hol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén, (Kol 1,5;2,12.20; Gal 4,26; Fil 3,14.2Kor;4,18.1Kor;2,9; Mát 6,20.33; Róm 8,34.1Kor;15,25; Zsolt 110,1) 2Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel. (Fil 3,19.1Ján;2,15.1Kor;3,22;6,12;7,31) 3Mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. (Kol,3 1. Gal. 2,20. Róm. 6,10. 8,17. 14,9. 2 Kor. 13,4. 1 Ján. 3,2. 1 Kor. 1,7. Ján. 1,18.) 4Mikor a Krisztus, a mi életünk, megjelen, akkor majd ti is, Ő vele együtt, megjelentek dicsőségben. (Kol,3 1. 3. Kol 1,27. Ján. 14,6. 11,25. 1 Kor. 15,22. 51-54. Róm. 8,17. 18. 19. 2 Kor. 5,1. Fil. 3,21.) 5Öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat, paráznaságot, tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot és a fösvénységet, a mi bálványimádás; (Kol 2,11; Róm 7,5.24; Gal 5,17.24; Róm 8,10.13; Mát 5,29.30;18,8.9.1Kor;5,9.10;6,10; Mát 6,24; Eféz 5,5) 6Melyek miatt jő az Isten haragja az engedetlenség fiaira; (Eféz 5,6.1Thess;1,10; Mát 3,7) 7Melyekben ti is jártatok régenten, mikor éltetek azokban. (Kol 2,20; Gal 5,25) 8Most pedig vessétek el magatoktól ti is mindazokat; haragot, fölgerjedést, gonoszságot és szátokból a káromkodást és gyalázatos beszédet. (Kol 2,2;3,11.12-15; Eféz 4,22.25.29.31; Róm 3,8) 9Ne hazudjatok egymás ellen, mivelhogy levetkeztétek amaz ó embert, az ő cselekedeteivel együtt. (Kol,3 8. Róm. 6,6. 7,6. Zsid. 8,13. Eféz. 4,22. 25.) 10És felöltöztétek amaz új embert, melynek újulása van Annak ábrázatja szerint való ismeretre, a ki teremtette azt: (Kol 1,9.10.15.16;2,2.3; Gal 3,27.1Kor;5,7;13,12;15,48.49.2Kor;4,16; Róm 12,2; Tit 3,5; Eféz 4,24) 11A hol nincs többé görög és zsidó: körülmetélkedés és körülmetélkedetlenség, idegen, scithiai, szolga, szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. (Gal 3,28;5,6;6,15.1Kor;12,13; Róm 10,12; Eféz 2,14; Csel 10,34.35) 12Öltözzetek föl azért mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést; (Kol,3 8. 1 Pét. 1,15. 16. Róm. 1,7. 5,5. 8,39. Eféz. 4,2. 32. Fil 2,1. 3. Gal. 5,22.) 13Elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna; miképen a Krisztus is megbocsátott néktek, akképen ti is; (Kol 1,16; Eféz 2,16;4,2; Mát 18,32.33; Fil 2,5.1Pét;2,21; Róm 5,6.7.15;8,34) 14Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint a mely a tökéletességnek kötele. (Kol,3 12. Kol 1,8. 2,2. Fil. 1,9. 1 Kor. 13,4.) 15És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben; és háládatosak legyetek. (Kol 1,12;2,7; Róm 5,1;12,5; Fil 4,7.1Kor;7,15;10,17) 16A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak. (Kol,3 15. Kol 1,28. 2 Kor. 13,3. Róm. 8,11. 1 Thess. 5,14. Eféz. 5,19. 1 Kor. 14,15. 26.) 17És mindent, a mit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának Ő általa. (Kol,3 15. 16. Eféz. 5,20. Fil. 4,6. 2,11. 2,7. 4,2.) 18Ti asszonyok, engedelmeskedjetek a ti férjeteknek, a miképen illik az Úrban. (Eféz 5,22.1Kor;14,34) 19Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, és ne legyetek irántok keserű kedvűek. (Eféz 5,25.1Pét;3,7) 20Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek mindenben; mert ez kedves az Úrnak. (Eféz 6,1-3; Róm 1,30) 21Ti atyák, ne bosszantsátok a ti gyermekeiteket, hogy kétségbe ne essenek. (Eféz 6,4) 22Ti szolgák, szót fogadjatok mindenben a ti test szerint való uraitoknak, nem a szemnek szolgálván, mint a kik embereknek akarnak tetszeni, hanem szíveteknek egyenességében, félvén az Istent. (Kol,3 11. Eféz. 6,5. 1 Pét. 2,18. 1 Kor. 1,26. Gal. 1,10.) 23És valamit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak és nem embereknek; (Eféz 6,6; Gal 1,10) 24Tudván, hogy ti az Úrtól veszitek az örökségnek jutalmát: mert az Úr Krisztusnak szolgáltok. (Kol 1,12; Eféz 6,8;1,11; Gal 3,18.1Móz;21,10; Róm 12,11) 25A ki pedig igazságtalanságot cselekszik, jutalmát veszi igazságtalanságának; és nincsen személyválogatás. (Eféz 6,8.9.2Kor;5,10.5Móz;10,17; Gal 2,6)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet