Keresés a Bibliában

6 1Atyámfiai, még ha előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek, igazítsátok útba az olyant szelídségnek lelkével, ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is. (Mát 18,15-17; Róm 14,1) 2Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. (Ján 13,34) 3Mert ha valaki azt véli, hogy ő valami, holott semmi, önmagát csalja meg. (Mát 25,31-46.2Kor;5,10) 4Minden ember pedig az ő maga cselekedetét vizsgálja meg, és akkor csakis önmagára nézve lesz dicsekedése és nem másra nézve. (Kol 4,1.5Móz;10,17) 5Mert kiki a maga terhét hordozza. (2Kor 5,10) 6A ki pedig az ígére taníttatik, közölje minden javát tanítójával. (1Kor 9,7.14) 7Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg; mert a mit vet az ember, azt aratándja is. (Gal 2,2; Gal 1,16.2Kor;4,4; Ján 14,30;12,31) 8Mert a ki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet; a ki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet. (Róm 1,7; Fil 1,2) 9A jótéteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk. (2Thess 3,13) 10Annakokáért míg időnk van, cselekedjünk jót mindenekkel, kiváltképen pedig a mi hitünknek cselédeivel. (1Tim 5,8) 11Látjátok, mekkora betűkkel írok néktek a saját kezemmel! (Gal 2,8;3,12.1Pét;5,8.9; Róm 8,38.39;16,20.2Thess;3,3.2Kor;11,3; Mát 5,37;6,13; Zsolt 7,14) 12A kik testre szépek szeretnének lenni, azok kényszerítenek titeket a körülmetélkedésre; csak azért, hogy a Krisztus keresztjéért ne üldöztessenek. (Ésa 59,17.1Thess;5,9; Róm 8,28-30;1,16) 13Mert magok a körülmetélkedettek sem tartják meg a törvényt; hanem azért akarják, hogy ti körülmetélkedjetek, hogy a ti testetekkel dicsekedjenek. (Gal,6 14. Kol. 4,2. Luk. 21,36. 1 Thess. 5,17. 2,13. Róm. 1,9.) 14Nékem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, a ki által nékem megfeszíttetett a világ, és én is a világnak. (1Kor 1,31.2.2) 15Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség nem használ semmit, hanem az új teremtés. (Gal 5,6;Róm 6,4) 16És a kik e szabály szerint élnek, békesség és irgalmasság azokon, és az Istennek Izráelén. (Csel 20,4; Kol 4,7.2Tim;4,12) 17Ennekutána senki nékem bántásomra ne legyen; mert én az Úr Jézusnak bélyegeit hordozom az én testemben. (2Kor 4,10.11) 18A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen a ti lelketekkel atyámfiai! Ámen. (2Tim 4,22)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet