Keresés a Bibliában

5 1Annakokáért a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával. (Ján 3,19-21) 2Ímé, én Pál mondom néktek, hogy ha körülmetélkedtek, Krisztus néktek semmit sem használ. (Ésa 60,1;59,10; Róm 13,11; Mát 8,22; Luk 15,24.32) 3Bizonyságot teszek pedig ismét minden embernek, a ki körülmetélkedik, hogy köteles az egész törvényt megtartani. (Gal,5 8-10.) 4Elszakadtatok Krisztustól, a kik a törvény által akartok megigazulni, a kegyelemből kiestetek. (Kol 4,5; Gal 6,10; Fil 2,15.3.20) 5Mert mi a Lélek által, hitből várjuk az igazság reménységét. (Gal,5 15. 16. Kol. 1,9. Csel. 21,14. 1 Kor. 4,19.) 6Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetélkedetlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit. (Kol 3,11;Jak 2,17.18) 7Jól futottatok; kicsoda gátolt meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak? (Kol 3,16; Csel 2,4;10,46;19,6) 8Ez a hitetés nem attól van, a ki titeket hív. (Gal 1,6) 9Kis kovász az egész tésztát megkeleszti. (1Kor 5,6) 10Bizodalmam van az Úrban ti hozzátok, hogy más értelemben nem lesztek; de a ki titeket megzavar, elveszi az ítéletet, bárki legyen. (Mát 16,6.7) 11Én pedig atyámfiai, ha még a körülmetélést hirdetem, miért üldöztetem mégis? Akkor eltöröltetett a kereszt botránya. (1Kor 1,23) 12Bárcsak ki is metszetnék magukat, a kik titeket bujtogatnak. (Gal 1,27.1Thess;2,2; Róm 16,3.4.12; Csel 16,12.13.14; Jel 3,5;13,8.2Móz;32,32.33; Dán 12,1; Luk 10,20) 13Mert ti szabadságra hivattatok atyámfiai; csakhogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, sőt szeretettel szolgáljatok egymásnak. (1Pét 2,16) 14Mert az egész törvény ez egy ígében teljesedik be: Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Mát 22,39) 15Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy egymást fel ne emészszétek. (2Kor 12,20) 16Mondom pedig, Lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek. (Róm 6,12.1Pét;2,11) 17Mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen; ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, a miket akartok. (Róm 7,17.23.25) 18Ha azonban a Lélektől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt. (Gal,5 22. 23.) 19A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás. (Kol 3,5.6) 20Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, viszszavonások, pártütések, (1Tim 6,6.8.2Kor;6,4-10.1Kor;4,11-14) 21Irígységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, a miképen már ezelőtt is mondottam, hogy a kik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek. (1Kor 6,9.10; Eféz 5,5) 22De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. (Kol 3,20) 23Az ilyenek ellen nincs törvény. (1Tim 1,9.10) 24A kik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. (Róm 6,6) 25Ha Lélek szerint élünk, Lélek szerint is járjunk. (Róm 8,5) 26Ne legyünk hiú dicsőség kívánók, egymást ingerlők, egymásra irígykedők. (Fil 2,3)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet