Keresés a Bibliában

4 1Mondom pedig, hogy a meddig az örökös kiskorú, semmiben sem különbözik a szolgától, jóllehet ura mindennek; (1Kor 14,20; Zsid 13,9; Csel 20,29.30) 2Hanem gyámok és gondviselők alatt van az atyjától rendelt ideig. (Gal 1,22;3,18.1Kor;12,12-27) 3Azonképen mi is, mikor kiskorúak valánk, a világ elemei alá voltunk vettetve szolgaként: (Róm 12,5; Kol 2,19) 4Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő Fiát, a ki asszonytól lett, a ki törvény alatt lett, (Gal 2,3; Róm 1,21.1Pét;4,3.2Pét;2,18) 5Hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot. (Ján 1,12) 6Minthogy pedig fiak vagytok, kibocsátotta az Isten az ő Fiának Lelkét a ti szíveitekbe, ki ezt kiáltja: Abba, Atya! (Róm 8,15) 7Azért nem vagy többé szolga, hanem fiú; ha pedig fiú, Istennek örököse is Krisztus által. (Róm 8,16.17) 8Ámde akkor, mikor még nem ismertétek az Istent, azoknak szolgáltatok, a mik természet szerint nem istenek; (1Kor 12,2) 9Most azonban, hogy megismertétek az Istent, sőt hogy megismert titeket az Isten, miként tértek vissza ismét az erőtelen és gyarló elemekhez, a melyeknek megint újból szolgálni akartok? (Gal 2,1-2; Róm 6,6.13.12.14; Gal 3,27.2Kor;11,3; Zsid 3,13) 10Megtartjátok a napokat és hónapokat és időket, meg az esztendőket. (3Móz 25,4-11;Zsolt 81,4.5) 11Féltelek titeket, hogy hiába fáradoztam körültetek. (Gal,4 22. Kol. 3,10. 1 Móz. 1,27.) 12Legyetek olyanok, mint én; mert én is olyanná lettem, mint ti: atyámfiai, kérlek titeket, semmivel sem bántottatok meg engem. (Gal,4 12-16. Zak. 8,16. Róm. 12,5.) 13Tudjátok pedig, hogy testem erőtelensége miatt hirdettem néktek az evangyéliomot először. (Mát 5,22.5Móz;24,13.15) 14És megkísértetvén testemben, nem vetettetek meg, sem nem útáltatok meg engem, hanem úgy fogadtatok, mint Istennek angyalát, mint Krisztus Jézust. (Gal 6,11-13.1Pét;5,8.9; Jak 4,7.2Kor;2,10.11) 15Hová lőn tehát a ti boldogságotok? Mert bizonyságot teszek néktek, hogy ti, ha lehetséges volt volna, szemeiteket kivájván, nékem adtátok volna. (Csel 20,34) 16Tehát ellenségetek lettem-é, megmondván néktek az igazat? (Mát 12,36.37; Kol 3,16.17.2Tim;2,14) 17Nem szépen buzgolkodnak érettetek, sőt minket ki akarnak rekeszteni, hogy mellettök buzgolkodjatok. (Gal 1,13; Róm 5,5;8,16.23) 18Szép dolog pedig fáradozni a jóban mindenkor, és nem csupán akkor, ha köztetek vagyok. (Mát 15,19; Kol 3,8.9) 19Gyermekeim! kiket ismét fájdalommal szűlök, míglen kiábrázolódik bennetek Krisztus. (Kol 3,12.13; Mát 6,12.14.15;18,21-35.2Kor;5,18.19) 20Szeretnék pedig most köztetek jelen lenni és változtatni a hangomon; mert bizonytalanságban vagyok felőletek. (Gal 4,32; Ján 13,34;15,13.1Ján;3,1; Róm 5,8) 21Mondjátok meg nékem, kik a törvény alatt akartok lenni: nem halljátok-é a törvényt? (Róm 5,8; Gal 2,20; Zsid 10,10.14; Fil 4,18; Mát 20,28;26,28; Róm 3,25.1Móz;8,21) 22Mert meg van írva, hogy Ábrahámnak két fia volt; egyik a szolgálótól, és a másik a szabadostól. (1Móz 16,15;1Móz 21,2) 23De a szolgálótól való test szerint született; a szabadostól való pedig az ígéret által. (Gal 4,29; Kol 2,7;3,15.17.1Thess;5,18) 24Ezek mást példáznak: mert azok az asszonyok a két szövetség, az egyik a Sinai hegyről való, szolgaságra szűlő, ez Hágár, (1Kor 6,9.10; Kol 3,5; Mát 6,24; Fil 3,19.2Kor;6,10;11,27.1Kor;15,27.24.28) 25Mert Hágár a Sinai hegy Arábiában, hasonlatos pedig a mostani Jeruzsálemhez, nevezetesen fiaival együtt szolgál. (Kol 2,8; Róm 2,5.1Thess;1,10) 26De a magasságos Jeruzsálem szabad, ez mindnyájunknak anyja, (Róm 11,22.2Pét;3,17) 27Mert meg van írva: Ujjongj te meddő, ki nem szűlsz; vígadozzál és kiálts, ki nem vajudol; mert sokkal több az elhagyottnak magzatja, mint a kinek férje vagyon. (Ésa 54,1) 28Mi pedig, atyámfiai, Izsák szerint, ígéretnek gyermekei vagyunk. (Gal 5,22; Róm 6,13; Fil 1,11.18;4,8.1Kor;5,8) 29De valamint akkor a test szerint született üldözte a Lélek szerint valót, úgy most is. (Gal 4,20-24; Róm 12,2; Fil 1,27) 30De mit mond az Írás? Űzd ki a szolgálót és az ő fiát; mert a szolgáló fia nem örököl a szabad nő fiával. (1Móz 21,10.12) 31Annakokáért, atyámfiai, nem vagyunk a szolgáló fiai, hanem a szabadoséi. (Gal,4 6. Róm. 1,26. 27.)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet