Keresés a Bibliában

4 1Mondom pedig: Amíg az örökös kiskorú, semmiben sem különbözik a szolgától, bár mindennek ura, 2hanem gyámok és gondviselők alatt van az apjától előre meghatározott időig. 3Így mi is, amíg kiskorúak voltunk, a világ elemeinek szolgasága alatt voltunk. 4De amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született, és a törvény alattvalója lett, 5hogy azokat, akik a törvény alatt voltak, megváltsa, és elnyerjük a fogadott fiúságot. 6Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte Fiának Lelkét szívünkbe, aki azt kiáltja: »Abba, Atya!« 7Tehát többé nem vagy már szolga, hanem fiú; ha pedig fiú, akkor örökös is az Isten által.
8Azelőtt ugyan, mivel Istent nem ismertétek, azoknak szolgáltatok, amik természet szerint nem istenek; 9de most, amikor megismertétek Istent, sőt ismertek vagytok Isten előtt, hogyan fordultok ismét az erőtlen és szegényes elemekhez, hogy azoknak újból szolgáljatok? 10Napokat tartotok meg és hónapokat, időket és esztendőket! 11Féltelek titeket, hogy talán hiába fáradoztam köztetek.
12Legyetek olyanok, mint én, mert én is olyan vagyok, mint ti; kérve-kérlek titeket, testvérek! Semmivel sem bántottatok meg. 13Hiszen tudjátok, hogy a test erőtlenségében hirdettem nektek először az evangéliumot; 14és azt, ami kísértésetekre szolgálhatott testemben, nem vetettétek meg, és meg sem utáltátok, hanem úgy fogadtatok engem, mint Isten angyalát, mint Krisztus Jézust.
15Hova lett hát az akkori boldogságtok? Mert tanúsítom rólatok, hogy ha lehetett volna, a szemeteket is kivájtátok volna és nekem adtátok volna. 16Hát ellenségetek lettem, mert igazat mondok nektek? 17Nem jó szándékkal buzgólkodnak körülöttetek, hanem el akarnak tőlem szakítani titeket, hogy aztán értük buzgólkodjatok. 18Jó dolog mindenkor buzgólkodnotok a jóban, nemcsak akkor, amikor jelen vagyok köztetek, 19fiacskáim, akiket fájdalommal szülök újra, míg Krisztus kialakul bennetek! 20Szeretnék most nálatok lenni, és más hangon beszélni, mert nem tudom, miként is kellene szólnom hozzátok.
21Mondjátok meg nekem ti, akik a törvény alatt akartok lenni: nem halljátok a törvényt? 22Mert írva van: Ábrahámnak két fia volt, egy a szolgálótól, és egy a szabad asszonytól. (Ter 16,15; 21,2-3) 23De az, aki a szolgálótól volt, test szerint született, aki pedig a szabad asszonytól, ígéret folytán. 24Ezeket példázatképpen mondták; mert ezek az asszonyok a két szövetséget jelentik: az egyik a Sínai-hegyről valót, amely szolgaságra szül, ez Hágár. 25Hágár voltaképpen az Arábiában levő Sínai-hegyet jelenti, s megfelel a mostani Jeruzsálemnek; ugyanis fiaival együtt szolgaságban él. 26A magasságbeli Jeruzsálem pedig szabad: ez a mi anyánk.

27Mert írva van:
»Örülj, te magtalan, aki nem szülsz;
ujjongj és kiálts, aki nem vajúdsz,
mert több a fia az elhagyottnak,
mint annak, akinek férje van«
.

28Ti pedig, testvérek, mint ahogy Izsák, az ígéret fiai vagytok. 29De amint akkor az, aki test szerint született, üldözte a lélek szerint valót, úgy van most is. 30De mit mond az Írás? »Űzd el a szolgálót és fiát, mert a szolgáló fia nem fog örökölni a szabad asszony fiával«. (Ter 21,10) 31Tehát, testvérek, nem a szolgálónak vagyunk fiai, hanem a szabad asszonynak.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet