Keresés a Bibliában

3 1Óh balgatag Galátziabeliek, kicsoda ígézett meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak, kiknek szemei előtt a Jézus Krisztus úgy íratott le, mintha ti köztetek feszíttetett volna meg? (Gal 2,12; Gal 3,28.29; Róm 8,17; Csel 3,26; Róm 1,16) 2Csak azt akarom megtudni tőletek: a törvény cselekedeteiből kaptátok-é a Lelket, avagy a hit hallásából? (Csel 10,44) 3Ennyire esztelenek vagytok? A mit Lélekben kezdtetek el, most testben fejeznétek be? (1Kor 15,9; Csel 9,15.1Ján;2,2; Fil 3,6) 4Annyit szenvedtetek hiába? ha ugyan hiába. (2Ján 8;) 5Annakokáért, a ki a Lelket szolgáltatja néktek, és hatalmas dolgokat művel bennetek, a törvény cselekedeteiből, vagy a hit hallásából cselekeszi-é? (Gal 1,21.1Kor;12,28;15,9; Kol 1,18.24; Luk 15,7.10; Zsid 1,14.1Pét;1,12) 6Miképen Ábrahám hitt az Istennek, és tulajdoníttatott néki igazságul. (1Móz 15,6; Róm 4,3) 7Értsétek meg tehát, hogy a kik hitből vannak, azok az Ábrahám fiai. (Róm 4,11.12.16) 8Előre látván pedig az Írás, hogy Isten hitből fogja megigazítani a pogányokat, eleve hirdette Ábrahámnak, hogy: Te benned fognak megáldatni minden népek. (1Móz 12,3) 9Ekként a hitből valók áldatnak meg a hívő Ábrahámmal. (Gal 2,20; Gal 6,14) 10Mert a kik törvény cselekedeteiből vannak, átok alatt vannak; minthogy meg van írva: Átkozott minden, a ki meg nem marad mindazokban, a mik megirattak a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje. (5Móz 27,26) 11Hogy pedig a törvény által senki sem igazul meg Isten előtt, nyilvánvaló, mert az igaz ember hitből él. (Hab 2,4; Róm 1,17) 12A törvény pedig nincs hitből, hanem a mely ember cselekeszi azokat, élni fog azok által. (3Móz 18,5) 13Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká levén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, a ki fán függ: (2Kor 5,21;5Móz 21,23) 14Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Lélek ígéretét elnyerjük hit által. (Csel 19,2.5.6) 15Atyámfiai! ember szerint szólok. Lám az embernek megerősített testámentomát senki erőtelenné nem teszi, sem ahhoz hozzá nem ád. (Zsid 9,17) 16Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak és az ő magvának. Nem mondja: És a magvaknak, mint sokról; hanem mint egyről. És a te magodnak, a ki a Krisztus. (Csel 16,16-40.1Thess;2,2) 17Ezt mondom pedig, hogy a kötést, melyet Isten először megerősített a Krisztusra nézve, a négyszázharmincz esztendő multán keletkezett törvény nem teszi erőtelenné, hogy megsemmisítse az ígéretet. (Gal 3,1; Fil 1,27;1,13; Kol 1,10; Gal 5,21.22) 18Mert ha törvényből van az örökség, akkor többé nem ígéretből; Ábrahámnak pedig ígéret által ajándékozta azt az Isten. (Róm 4,13.14) 19Micsoda tehát a törvény? A bűnök okáért adatott, a míg eljő a Mag, a kinek tétetett az ígéret; rendeltetvén angyalok által, közbenjáró kezében. (Gal 2,22; Fil 2,1.2Kor;13,13; Ján 17,21) 20A közbenjáró pedig nem egyé, Isten ellenben egy. (Gal 2,16.18; Róm 12,5.1Kor;12,13; Kol 3,15) 21A törvény tehát az Isten ígéretei ellen van-é? Távol legyen! Mert ha olyan törvény adatott volna, a mely képes megeleveníteni, valóban a törvényből volna az igazság. (Róm 8,2.3) 22De az Írás mindent bűn alá rekesztett, hogy az ígéret Jézus Krisztusban való hitből adassék a hívőknek. (1Kor 15,24-28; Róm 8,9.15; Gal 3,26; Eféz 1,23;2,22; Róm 11,36.1Kor;12,6) 23Minekelőtte pedig eljött a hit, törvény alatt őriztettünk, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. (Róm 12,3.6) 24Ekként a törvény Krisztusra vezérlő mesterünkké lett, hogy hitből igazuljunk meg. (Róm 10,4) 25De minekutána eljött a hit, nem vagyunk többé a vezérlő mester alatt. (Ján 3,13; Fil 2,8.10; Mát 12,40) 26Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. (Ján 1,12) 27Mert a kik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel. (Róm 6,3.13.14) 28Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. (Róm 12,5; Kol 1,24.2Kor;13,9) 29Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök. (Gal 3,19; Róm 3,22; Gal 2,16; Fil 3,9.10.1Kor;13,11; Róm 8,10)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet