Keresés a Bibliában

4 1Azt mondom tehát, ameddig az örökös kiskorú, addig semmiben sem különbözik egy rabszolgától, jóllehet minden az övé. 2Nevelők és sáfárok fennhatósága alatt áll az apa által megszabott ideig. 3Így mi is, amíg kiskorúak voltunk, a világ elemeinek rabszolgáiként éltünk; 4de amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született a Törvénynek alávetve, 5hogy a Törvény alatt levőket megváltsa, hogy a fogadott fiúságot elnyerjük. 6Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte a szívünkbe Fiának Lelkét, aki ezt kiáltja: „Abba, Atya!” 7Többé tehát nem vagy már rabszolga, hanem fiú; ha pedig fiú, akkor – Isten akaratából – örökös is. 8Korábban, amikor még nem ismertétek Istent, olyasmiknek szolgáltatok, amik lényegüket tekintve nem istenek. 9Most azonban, minthogy ismeritek Istent, pontosabban Isten ismer benneteket, hogyan térhettek vissza ismét az erőtlen és alantas elemekhez? Ismét rabjaikká akartok válni? 10Aggódva figyeltek napokra, hónapokra, évszakokra és esztendőkre. 11Attól félek, hogy talán hiába fáradoztam értetek.
12Testvérek, kérlek titeket, legyetek olyanok, mint én, mert én is olyan lettem, mint ti! Semmivel sem bántottatok meg, 13hiszen tudjátok, hogy az első alkalommal testi erőtlenségemben hirdettem nektek az evangéliumot, 14és ti mégsem engedtetek a kísértésnek, hogy engem testi erőtlenségem miatt megvessetek vagy megutáljatok. Ellenkezőleg, úgy fogadtatok, mint Isten angyalát, mint Krisztus Jézust. 15Hova lett egykori örömötök? Tanúsítom ugyanis: ha lehetett volna, a szemeteket is kivájtátok és nekem adtátok volna. 16Most meg az ellenségetek lettem, mert az igazat mondom nektek? 17Nem jó szándékkal serénykednek értetek, hanem el akarnak titeket szigetelni, hogy aztán csak értük lelkesedjetek. 18Dicséretes, ha valaki mindenkor a jóért buzgólkodik, és nem csak akkor, amikor nálatok vagyok. 19Gyermekeim, a szülés fájdalmait szenvedem újra értetek, amíg Krisztus ki nem formálódik bennetek. 20Bárcsak most nálatok lehetnék, és más hangon szólhatnék hozzátok, mert bizonytalanságban vagyok felőletek.
21Mondjátok hát meg nekem ti, akik a Törvény alatt akartok lenni, nem halljátok a Törvényt? 22Meg van írva ugyanis, hogy Ábrahámnak két fia volt. Az egyik a rabszolgától, a másik a szabad asszonytól. 23De a rabszolgától való test szerint született, a szabad asszonytól való viszont az ígéret alapján. 24Ezeket átvitt értelemben kell érteni. Ezek az asszonyok ugyanis két szövetséget jelentenek. Az egyik a Sínai-hegyi, amely szolgaságra szül. Ez Hágár. 25Hágár, az arábiai Sínai-hegy a mai Jeruzsálemre utal, amely szolgasorban van gyermekeivel együtt. 26A mennyei Jeruzsálem azonban szabad. Ez a mi anyánk. 27Mert meg van írva: Ujjongj, te meddő, aki nem szültél; rikolts és kiálts, aki nem vajúdtál, mert több a gyermeke az elhagyottnak, mint a férjes asszonynak. 28Ti pedig, testvérek, az ígéret gyermekei vagytok, ahogy Izsák. 29De amint akkor a test szerint született üldözte a Lélek szerintit, úgy van ez most is. 30De mit mond az Írás? Űzd el a rabszolgát és a fiát! Ugyanis nem örökölhet együtt a rabszolga fia a szabad asszony fiával. 31Így tehát, testvérek, mi nem a rabszolga, hanem a szabad asszony gyermekei vagyunk.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet