Keresés a Bibliában

4 1Továbbá pedig kérünk titeket, atyámfiai, és intünk az Úr Jézusban, hogy a szerint, a mint tőlünk tanultátok, mimódon kell forgolódnotok és Istennek tetszenetek: mindinkább gyarapodjatok. (2 Thess. 3,12. 2 Kor. 5,20. 1Thess 2,12. Eféz. 4,1. 1 Kor. 15,58.) 2Mert tudjátok, milyen parancsolatokat adtunk néktek az Úr Jézus által. (2Thess 3,6) 3Mert ez az Isten akaratja, a ti szentté lételetek, hogy magatokat a paráznaságtól megtartóztassátok; (1Thess,4 7. Zsid. 12,14. Eféz. 5,3.) 4Hogy mindenitek szentségben és tisztességben tudja bírni a maga edényét, (2Kor 4,7.1Sám;21,5) 5Nem kívánság gerjedelmével, mint a pogányok, a kik nem ismerik az Istent; (Róm 1,24; Eféz 2,12) 6Hogy senki túl ne lépjen és meg ne károsítsa valamely dologban az ő atyjafiát: mert bosszút áll az Úr mindezekért, a mint elébb is mondottuk néktek és bizonyságot tettünk. (3Móz 19,11; Gal 5,21) 7Mert nem tisztátalanságra, hanem szentségre hívott el minket az Isten. (1Thess,4 3. 2 Tim. 1,9. Róm. 12,2.) 8A ki azért megveti ezeket, nem embert vet meg, hanem az Istent, a ki Szent Lelkét is közlé velünk. (Csel 5,4; Eféz 4,30) 9Az atyafiúi szeretetről pedig nem is szükség írnom néktek: mert titeket Isten maga tanított meg arra, hogy egymást szeressétek; (1Thess 1,8;5,1.1Ján;2,27; Ján 6,45) 10Sőt gyakoroljátok is azt mindamaz atyafiak iránt, a kik egész Maczedóniában vannak. Kérünk azonban titeket atyámfiai, hogy mindinkább gyarapodjatok; (1Thess 1,7;3,12) 11És becsületbeli dolognak tartsátok, hogy csendes életet folytassatok, saját dolgaitoknak utána lássatok, és tulajdon kezeitekkel munkálkodjatok, a miként rendeltük néktek; (2Thess 3,12;2,9; Eféz 4,28; Csel 20,35) 12Hogy a kívülvalók iránt tisztességesen viselkedjetek, és semmi szükséget ne érezzetek. (Róm 13,13; Kol 4,5.1Tim;3,7) 13Nem akarom továbbá, atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, a kik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, a kiknek nincsen reménységök. (1Kor 10,1;15,18.20; Eféz 2,12.2Thess;2,16) 14Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképen az Isten is előhozza azokat, a kik elaludtak, a Jézus által ő vele együtt. (1Kor 6,14;15,23; Róm 8,11;14,9) 15Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, a kik élünk, a kik megmaradunk az Úr eljöveteléig, épen nem előzzük meg azokat, a kik elaludtak. (1Thess 2,13.1Kor;15,23.51) 16Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először a kik meghaltak volt a Krisztusban; (Mát 25,31.2Thess;1,7.1Kor;15,52.1Kor;15,23) 17Azután mi, a kik élünk, a kik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképen mindenkor az Úrral leszünk. (1Thess 5,10; Jel 11,12; Ján 14,3; Róm 8,17) 18Annakokáért vígasztaljátok egymást e beszédekkel. (1Thess 5,11)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet