Keresés a Bibliában

Buzdítás a méltó keresztény életre.

A régi és az új ember.

3 1Ha tehát föltámadtatok Krisztussal, azt keressétek, ami odafönn van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. 2Ami odafönn van, azzal törődjetek, ne a földiekkel. 3Hiszen meghaltatok és életetek Krisztussal az Istenben van elrejtve. 4Amikor Krisztus, a mi életünk, megjelenik, vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. 5Sanyargassátok tehát tagjaitokban azt, ami földies: a paráznaságot, tisztátalanságot, érzéki vágyakat, bűnös kívánságokat és kapzsiságot, ami igazában bálványimádás. 6Ezek miatt száll Isten haragja a hitetlenség fiaira. 7Valaha ti is ezeket műveltétek, amikor köztük éltetek. 8De most vessétek le mindezt: a haragot, bosszúságot, rosszindulatot, átkozódást, szátok ocsmány szavait. 9Ne hazudjatok egymásnak! 10Vessétek le a régi embert szokásaival együtt és öltsétek föl az újat, aki teremtőjének képmására állandóan megújul a teljes megismerésig. 11Itt már nincs görög vagy zsidó, körülmetélt vagy körülmetéletlen, barbár vagy szittya, rabszolga vagy szabad, hanem minden és mindenben Krisztus. 12Mint Isten szent és kedves választottjai, öltsetek magatokra szívbeli irgalmat, jóságot, alázatosságot, szelídséget és türelmet. 13Viseljétek el egymást és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Amint az Úr megbocsátott nektek, ti is úgy tegyetek! 14Mindezen fölül szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke. 15S Krisztus békéje uralkodjék szívetekben, hiszen erre vagytok hivatva egy testben. 16Legyetek hálásak. Éljen bennetek elevenen
Krisztus igéje. Tanítsátok és intsétek egymást nagy bölcsességgel. Énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent dalokat Istennek. 17Bármit szóltok és tesztek, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek s adjatok hálát általa Istennek, az Atyának.

Állapotbeli kötelességek.

18Asszonyok! Engedelmeskedjetek férjeteknek, amint az Úrban illik. 19Férfiak! Szeressétek feleségeteket, s ne legyetek indulatosak velük szemben. 20Gyermekek! Fogadjatok szót mindenben szüleiteknek, mert ez kedves az Úrnak. 21Atyák! Ne keserítsétek gyermekeiteket, hogy kedvüket ne veszítsék. 22Szolgák! Engedelmeskedjetek mindenben földi uratoknak, ne látszatra szolgáljatok, mint akik emberek tetszését keresik, hanem egyszerű szívvel, az Úr félelmében. 23Bármit tesztek, lélekkel tegyétek, az Úrnak teszitek, nem embereknek. 24Hiszen tudjátok, hogy az Úrtól kapjátok jutalmul az örökséget! Szolgáljatok az Úr Krisztusnak! 25A gonosz meglakol gonoszságáért. Személyválogatás nincsen (Istennél).

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet