Keresés a Bibliában

1 1Pál, apostol (nem emberektől, sem nem ember által, hanem Jézus Krisztus által és az Atya Isten által, a ki feltámasztotta őt a halálból); (Csel 2,24.32) 2És a velem levő összes atyafiak, Galátzia gyülekezeteinek: (Róm 3,23-25) 3Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, (1Kor 1,3) 4A ki adta önmagát a mi bűneinkért hogy kiszabadítson minket e jelenvaló gonosz világból, az Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint. (Gal 2,20;Tit 2,14) 5A kinek dicsőség örökkön örökké! Ámen. (Gal 4,4.1Móz;1,31.1Ján;3,8-10; Ján 8,44.2Kor;11,3; Róm 8,19-23; Mát 19,28.2Pét;3,10-13) 6Csodálkozom, hogy Attól, a ki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, ily hamar más evangyéliomra hajlotok. (1Móz 2,22.23.2Kor;5,17; Gal 6,15.2Pét;1,4; Róm 12,5.1Kor;6,15) 7Holott nincs más; de némelyek zavarnak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangyéliomát. (Csel 15,1) 8De ha szinte mi, avagy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, a mit néktek hirdettünk, legyen átok. (1Kor 2,2;15,3;1Kor 16,22) 9A mint előbb mondottuk, most is ismét mondom: Ha valaki néktek hirdet valamit azon kívül, a mit elfogadtatok, átok legyen. (2Kor 1,22.1Kor;15,28; Róm 8,18-23.2Móz;19,5.5Móz;7,6;14,2;26,18; Zsolt 135,4; Malak 3,17) 10Mert most embereknek engedek-é, avagy az Istennek? Vagy embereknek igyekezem-é tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék. (1Thess 2,4) 11Tudtotokra adom pedig atyámfiai, hogy az az evangyéliom, melyet én hirdettem, nem ember szerint való; (1Kor 15,1-3) 12Mert én sem embertől vettem azt, sem nem tanítottak arra, hanem a Jézus Krisztus kijelentése által. (Csel 7,2; Kol 1,15; Fil 2,5-11.1Kor;11,3; Róm 8,34.1Kor;15,27.28; Ján 20,17; Mát 27,46; Ján 10,29;14,28.1Kor;2,10) 13Mert hallottátok, mint forgolódtam én egykor a zsidóságban, hogy én felette igen háborgattam az Isten anyaszentegyházát, és pusztítottam azt. (Csel 9,1.2) 14És felülmultam a zsidóságban nemzetembeli sok kortársamat, szerfelett rajongván atyai hagyományaimért. (Fil 3,5.6) 15De mikor az Istennek tetszett, ki elválasztott engem az én anyám méhétől fogva és elhívott az ő kegyelme által, (Csel 9,15; Jer 1,5) 16Hogy kijelentse az ő Fiát én bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között: azonnal nem tanácskoztam testtel és vérrel, (Csel 9,5.15) 17Sem nem mentem Jeruzsálembe az előttem való apostolokhoz, hanem elmentem Arábiába, és ismét visszatértem Damaskusba. (Csel 9,8.20) 18Azután három esztendő mulva fölmentem Jeruzsálembe, hogy Pétert meglátogassam, és nála maradtam tizenöt napig. (Csel 9,26) 19Az apostolok közül pedig mást nem láttam, hanem csak Jakabot, az Úr atyjafiát. (Gal 1,20; Kol 2,13) 20A miket pedig néktek írok, ímé Isten előtt mondom, hogy nem hazudom. (Gal 6,12; Tit 3,3; Róm 12,2.2Kor;4,4; Mát 12,24.1Kor;2,12.1Ján;4,6; Ésa 1,2-4; Róm 2,8;11,30) 21Azután mentem Siriának és Ciliciának tartományaiba. (Csel 9,30) 22Ismeretlen valék pedig személyesen a Júdeában levő keresztyén gyülekezetek előtt; (Gal 1,7; Mik 7,18; Róm 5,8; Ján 3,16) 23Hanem csak hallották, hogy: A ki minket üldözött egykor, most hirdeti azt a hitet, a melyet egykor pusztított. (Csel 9,13-21) 24És dicsőíték bennem az Istent. (Gal 1,20.2Kor;4,14.2Tim;2,12)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Következő fejezet